Onze strategie

In de strategie staat beschreven wat nodig is om de visie werkelijkheid te laten worden. We hebben ze geclusterd in zeven thema’s: cliënt, medewerker, groei & continuïteit, samenwerking, woonomgeving, cultuur & organisatie en technologie. Sommige doelstellingen kunnen onder meerdere thema’s vallen. In die gevallen hebben we een keuze voor één thema gemaakt. We lichten de thema’s achtereenvolgens toe.

Cliënt

Onze cliënten wonen steeds langer thuis en worden steeds vitaler ouder. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning worden belangrijker. Tegelijkertijd veranderen wensen en behoeften van onze cliënten en neemt het aantal ouderen sterk toe. Het aantal mensen dat zorg en ondersteuning nodig heeft, blijft daardoor ook groeien. Voorop staat het persoonlijk welbevinden in al zijn facetten. Wat willen we voor onze cliënten realiseren?

 • We kennen het levensverhaal, de wensen en de talenten van iedere cliënt. We laten de regie over het eigen dagritme, de dagindeling en het welbevinden bij de cliënt. De cliënt kan de eigen talenten inzetten. Ons uitgangspunt: wat kan er wél.
 • We bieden de cliënt en huurder een thuis. Dierbaren maken daar onderdeel van uit.
 • We staan de cliënt bij in het vinden en samenstellen van een passende mix van woon-, welzijn-, zorg-, en behandelondersteuning.
 • We verschuiven de aandacht van lijf naar psyche: welbevinden en zingeving staan voorop.
 • Onze ondersteuning leidt tot en is gericht op zoveel mogelijke onafhankelijkheid van zorg (reablement).

Medewerker

Personeelstekorten, arbeidsmarktkrapte en te weinig mensen die in de zorg/ouderenvoorziening willen werken. Ook het aantal mantelzorgers staat onder druk. De zorg wordt steeds complexer, wat andere kennis en expertise vereist. Ongediplomeerde en gediplomeerde mensen moeten optimaal inzetbaar gemaakt worden om de personele kwetsbaarheid te verminderen. Er is een toenemende behoefte aan regie, ontwikkeling, welzijn en betrokkenheid.

Wat willen we voor onze medewerkers realiseren?

 • Missie, visie, kaders en richtlijnen zijn bij alle medewerkers bekend en ze handelen ernaar.
 • Iedere medewerker toont eigen regie en verantwoordelijkheid.
 • Teams zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van hun opdracht.
 • We faciliteren iedere medewerker bij zijn of haar ontwikkeling en we staan hem of haar terzijde bij het welbevinden.
 • Medewerkers kunnen meebewegen met veranderende vragen doordat ze continu leren en zich ontwikkelen.
 • Het functiegebouw biedt flexibiliteit en kansen voor alle niveaus.
 • De medewerker (h)erkent De Vijverhof als aantrekkelijke en mensgerichte werkgever.
 • De Vijverhof kiest ervoor om meer inzet van maatschappelijke groepen te realiseren.

Groei en continuïteit

Er is een toenemende vraag naar verschillende woonvormen en faciliteiten. De Vijverhof heeft daarin een goede en stevige positie in de regio. Er is ook een toenemende maatschappelijke vraag naar onze dienstverlening. Het aantal regels, controles en verantwoordingseisen neemt toe. We zijn een relatief kleine en daardoor kwetsbare organisatie en dat heeft gevolgen voor continuïteit, complexiteit en expertise.

Hoe willen we groei & continuïteit realiseren?

 • We willen optimaal samenwerken met andere organisaties en zoveel mogelijk éénpersoons functies voorkomen om de kwetsbaarheid van de organisatie te reduceren.
 • Wij bieden geclusterd VPT (=Volledig Pakket Thuis).
 • De Vijverhof groeit in kwaliteit en kwantiteit van ons aanbod.
 • Wij verdubbelen ons aanbod dagbesteding.
 • Wij vergroten ons aanbod van zorg en ondersteuning thuis.
 • We kiezen in het productenpalet dat we aanbieden of we dit in eigen beheer en/of met samenwerkingspartners doen.
 • We hebben zicht op de (on)mogelijkheden om een zelfstandige organisatie te zijn en te blijven.

Samenwerking

Er is een toenemende samenwerkingsbereidheid, versterkt door Corona. Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker om het complexe vraagstuk van de ouderenvoorziening in de keten ook in de toekomst aan te kunnen. Ook zorgverzekeraars vragen hierom. Gezamenlijke planvorming, verdeling van expertise, netwerkgerichtheid zijn hier concrete voorbeelden van.

Hoe willen we samenwerking realiseren?

 • We maken regionale afspraken over wie welke expertise aanbiedt en wie welke cliënten huisvest. De verdeling van het aanbod in regionale woon-zorg ligt vast.
 • De Vijverhof heeft een stimulerende/aanjagende rol om een regionaal opleidingscentrum te realiseren voor alle zorg- en welzijnsmedewerkers in de regio.

Woonomgeving

Er is een toenemende vraag naar verschillende woonvormen en faciliteiten. Door nieuwe woonvoorkeuren van ouderen zijn ook nieuwe woonvormen gewenst. Belangrijke bewegingen zijn: eigen regie, zo veel mogelijk gewoon mee blijven doen, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en een ouderen-inclusieve samenleving.

Wat willen we m.b.t. de woonomgeving realiseren?

 • Bewoners wonen op open afdelingen.
 • We bieden zelfstandige woonunits, inclusief eigen badkamer.
 • We hebben oog voor gezelligheid en gezamenlijke ruimtes, waardoor de thuissituatie zo veel mogelijk benaderd wordt.
 • We bieden in één van onze wooncomplexen twee clusters met elk acht tot tien woningen en een buurtkamer. Hier wonen huurders die vanwege PG en/of lichamelijke aandoeningen een beschermde woonomgeving nodig hebben (geclusterd Volledig Pakket Thuis).
 • We bieden technologische innovatieve oplossingen op maat.

Cultuur & organisatie

We zijn een kleine organisatie met een sterke betrokkenheidscultuur die het goede wil doen voor cliënten en huurders. De huidige tijd vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. We vertalen wat we wensen voor onze cliënten en huurders naar ons eigen gedrag en en onze eigen cultuur.

Wat willen we in cultuur & organisatie realiseren?

 • Onze leidinggevenden tonen voorbeeldgedrag.
 • Onze medewerkers zijn flexibel inzetbaar in meerdere teams.
 • Onze medewerkers hebben oprechte aandacht voor cliënten en voor elkaar.
 • Onze medewerkers praten met elkaar in plaats van over elkaar.
 • We stimuleren leren en uitproberen en juichen dat toe.
 • Onze leidinggevenden en medewerkers vinden de juiste balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en handelen daarnaar.
 • We verminderen de administratieve last door kritisch om te denken.

Technologie

Technologische ontwikkelingen nemen dagelijks toe. Van sensoren, domotica, slimme software, kunstmatige intelligentie tot robots in de zorg en de woonomgeving. Veel van de toekomstige ouderen groeien op met digitale middelen en weten technologie beter toe te passen. Inzet van slimme technologie is nodig om in de toekomst de noodzakelijke ouderenzorg en -voorzieningen te kunnen blijven bieden.

Wat willen we in technologie realiseren?

 • We zetten maximaal e-health en domotica in voor zorgverlening op afstand.
 • We rusten de woonomgeving uit met alle mogelijke technologie.
 • We dragen zorg voor up-to-date omgeving van de bewoners op technologisch gebied.
 • We gebruiken goede voorbeelden in technologie.
 • We werken met een organisatie-brede ontwikkelgroep, die ontwikkeling en innovatie breed in de organisatie initieert.

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”

De Vijverhof

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”