Het levensgeluk van onze cliënten: daar draait bij HSB De Vijverhof alles om. Om dat duurzaam en toekomstbestendig te garanderen, hebben we een missie, visie, waarden en strategie geformuleerd. Die vormen samen de weg naar het nu en in de toekomst bereiken van ons doel. De missie, visie, waarden en strategie geven samen richting, een passend perspectief en een kader aan onze intern en externe stakeholders. Ze zijn van oorsprong verankerd in het protestants-christelijk geloof. In de missie beschrijven we niet alleen de kernopdracht van onze organisatie; het is tegelijk onze droom en de stip op de horizon. In de visie geven we aan wat we willen bereiken: we geven als het ware handen en voeten aan de missie door de belangrijkste ontwikkelingen, kansen en risico’s te vertalen naar concrete doelstellingen. Missie én visie worden ondersteund door de belangrijkste waarden binnen De Vijverhof: die komen terug in alles wat we doen. In de strategie, ten slotte, maken we duidelijk hoe we de visie werkelijkheid laten worden, geclusterd in zeven thema’s. Hieronder lees je meer, te beginnen met onze missie.

Missie

Onze missie – waar staan we voor?
De Vijverhof, een respectvol thuis. Persoonlijk, betrokken en deskundig.

Visie

Waar gaan we voor?

  • Vitale communities inrichten vanuit het uitgangspunt: ‘Wonen voor senioren met zorg en steun voor elkaar’.
  • Cliënten en hun dierbaren een thuis bieden. Een thuis kan verschillende combinaties van wonen, zorg en welzijn inhouden, maar altijd met behoud van eigen identiteit en regie. Die staan centraal in onze aanpak.
  • Welbevinden, levensgeluk, persoonlijke behoeften en wensen vooropstellen vanuit de vraag: ‘wat kan wél, nu en/of in de toekomst’.
  • Verbinding met elkaar zoeken: tussen cliënten, dierbaren, wijkbewoners, medewerkers, vrijwilligers. Tussen vitale en minder vitale mensen, jong en oud, specialist en ondersteuner.
  • Autonomie, eigen regie, keuzevrijheid, behoud van fitheid, persoonlijk vermogen en perspectief bieden aan cliënten.
Woonzorgcentrum De Vijverhof

Basiswaarden

We doen dit volgens onze waarden. Deze waarden geven richting aan ons handelen. Onze centrale waarden zijn:

  • Persoonlijk, betrokken en deskundig
  • Liefdevol, met aandacht en oog voor elkaar
  • Denken in mogelijkheden en zingeving
  • Open en respectvol

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”

De Vijverhof

“Persoonlijk, betrokken, deskundig, een respectvol thuis”