Wonen en welzijn

Onze zorg- en dienstverlening wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van onze inwoners om ze ondersteuning te kunnen bieden waar dit nodig is. Hierbij houden wij rekening met de verschillende componenten die van invloed zijn op de kwaliteit van leven en het ervaren welzijn. 

2.1. Zingeving

In het doen en laten wordt er door alle medewerkers stil gestaan bij en aandacht geschonken aan de specifieke levensvragen van onze inwoners. Deze levensvragen kunnen namelijk van invloed zijn op het ervaren welbevinden en de zingeving van onze inwoners. Het stil staan en ondersteunen bij deze levensvragen kan hierin van grote meerwaarde zijn.

Geestelijk verzorger
De functie van Geestelijk verzorger is van groot belang binnen onze zorgorganisatie. Doel van de functie is het verlenen, coördineren en structureren van geestelijke verzorging en pastorale zorg aan (relaties van) inwoners bij zingevingsvraagstukken rondom leven, ziekte en dood, tegen de achtergrond van de levensovertuiging van de inwoners.

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

• verlenen van geestelijke verzorging en pastorale zorg aan (relaties van) inwoners
• verzorgen van vieringen en herdenkingsbijeenkomsten e.d.
• adviseren over zorgbeleid en ethische vraagstukken
• verrichten van overige werkzaamheden.

Ethiek Beraad
De Vijverhof beschikt sinds 2016 over een Ethiek Beraad. Het Ethiek Beraad heeft als doel morele bezinning binnen alle lagen van de organisatie te stimuleren en beslissingen binnen de organisatie te toetsen op hun ethische kwaliteit. Het Ethiek Beraad wordt geleid door een externe deskundige. Verslagleggen wordt gedeeld binnen alle lagen van de organisatie en ook met de Raad van Toezicht.

2.2. Zinvolle tijdsbesteding

Binnen De Vijverhof wordt er op verschillende manieren vormgegeven aan zinvolle dagbesteding. De activiteiten vinden op zowel individueel- als groepsniveau plaats. Naast dagelijkse ondersteuning op de afdelingen zijn er diverse activiteiten in huis georganiseerd voor de inwoners, familieleden en mensen uit de wijk.

Wens zoekt talent

De Vijverhof had van oorsprong een groot aanbod aan activiteiten. Met bestaande activiteiten werd ongeveer de helft van de inwoners bereikt. Het was steeds dezelfde groep die hieraan deel nam. Daarbij zagen ze in dat het individu zelf niet zoveel aandacht kreeg. Een deel van de huurders / inwoners nam helemaal niet deel aan de activiteiten. De Vijverhof wilde ook voor andere inwoners iets betekenen om hun “levensgeluk” te vergroten. De vraag was hoe bereiken we die andere groep? Welke behoeften hebben zij? Hoe krijgen wij mensen uit hun kamer? De oplossing zat niet in het organiseren van een nog breder aanbod van activiteiten. Daarvoor waren onvoldoende middelen beschikbaar en de kans dat deze groep dan wel deel zou gaan nemen bleef klein. De wensen/ behoeftes van deze groep moest van hen zelf komen en de omgeving / community kan daar invulling aan geven. Door niet vanuit een aanbod te denken, maar vanuit het faciliteren van de eigen kracht in de samenleving komen er wensen en talenten bij elkaar en wordt er een veel grotere doelgroep bereikt.

Wens zoekt Talent is een marktplaats met vraag en aanbod.
Zie website: http://www.hsbdevijverhof.nl/activiteiten/wens-zoekt-talent. Maar eigenlijk is het meer dan dat. Het is een visie waaruit gewerkt wordt. Ook wel genoemd: het streven naar levensgeluk. Dat geldt zowel voor het benutten van talenten als het vervullen van wensen.

Dit is voor kwetsbare ouderen vaak te vertalen naar:

  • Sociaal contact
  • Beweging
  • Dingen kunnen (blijven) doen die iemand altijd al leuk vond

Elementen uit die visie en cultuur zijn:

  • Iedereen is verantwoordelijk voor kwaliteit van leven.
  • Iedereen heeft talenten 
  • Gezamenlijk uitgangspunt is levensgeluk. De som der delen is levensgeluk. 
  • Medewerkers hebben de vrijheid om de vrijheid te nemen.
  • Geen domeinen, maar het geluk is de hogere doel
  • Energie en passie staan centraal

In 2018 hebben wij als doelstelling wens zoekt talent verder uit te bouwen. Waar wij voorheen uitgingen van de specifieke eigen wensen van inwoners gaat De Vijverhof nu ook actief op zoek naar mensen uit het verleden van de inwoners. We gaan terug in de tijd en op zoek naar de oude contacten. We gaan terug naar de werkplek, naar de geboortestreek, naar de school en naar de buurt waar de inwoners vandaan komen. Zie de verbeterparagraaf voor verder uitwerking van dit project.

Ontmoeting

Vanaf 2015 voert De Vijverhof de functie ontmoeting uit in het kader van de WMO. Thuiswonende ouderen kunnen gebruik maken van het aanbod, met en zonder indicatie. Een doelstelling die we ruimschoots hebben behaald en zeer velen hebben de weg naar De Vijverhof gevonden. Door optimale benutting van team, plaats en tijd willen we nog meer mensen hiervan gebruik laten maken. Ook de komst van een ontmoetingscentrum dementie voor inwoner en mantelzorger behoort tot de mogelijkheden waar we ons in het jaar 2018 verder in gaan verdiepen. Zie de verbeterparagraaf voor de insteek van het project.

2.3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding

De Vijverhof streeft naar een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijke welbevinden en gezondheid van de inwoner. Hiertoe mag de inwoner rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. De Vijverhof draagt zorg voor een individuele invulling en vakbekwame uitvoering op elk van deze items. Daarbij worden de persoonlijke informatie en afspraken in het zorg(behandel)-/leefplan van de inwoner opgenomen.

2.4. Familieparticipatie, inzet mantelzorgers en vrijwilligers 

In de visie van De Vijverhof staat de relatie met de ander in alles voorop. Samen met de inwoner, familie, mantelzorger, vrijwilliger, medewerker, burgers en buren werken wij, delen wij en spreken wij af wat we samen kunnen doen om het levensgeluk van de inwoner te vergroten. De zorg is belangrijk maar vooral ook welzijn, aandacht, vriendschap en liefde. Hierin is de relatie met de mensen en omgeving van de inwoner cruciaal. In 2017 is er extra veel aandacht geschonken aan het onderwerp familieparticipatie doormiddel van een opgesteld project (ontwikkelafspraak). Door middel van goede borging blijft dit ook de komende jaren een centraal onderwerp. Door de inzet van deze groep mensen voor de intramurale doelgroep blijven inwoners betrokken bij de samenleving. De individuele behoeften, de eigen regie en de invulling van de zorgvraag staan hierin centraal. De mantelzorger voelt zich thuis en kan zijn / haar eigen relatie met de inwoner voortzetten.

In 2018 willen wij door het delen van onze e-learning in diverse inspiratiesessies met familieleden en vrijwilligers nog meer betrokkenheid creëren. Zie de verbeterparagraaf voor verdere uitwerking van het project.

2.5. Wooncomfort

De huidige functionaliteit van De Vijverhof voldoet volledig aan de huidige eisen voor het leveren van zowel psychogeriatrische- als somatische zorgverlening. Het gebouw heeft vier etages voor deze zorgverlening. Op zowel de eerste als een deel van de twee etage bevinden zich de kamers voor psychogeriatrie inwoners. Iedere kamer heeft een oppervlakte van 23 m2. Een groot raam zorgt voor veel lichtinval. De gedeelde sanitaire voorzieining(7m2) op de etages voor psychogeriatrie zijn niet door twee mensen tegelijk te gebruiken. Het systeem garandeert dat de gebruikers elkaar niet kunnen tegenkomen, de privacy is gewaarborgd. Tevens zijn deze etages voorzien van huiskamers waar iedereen de gehele dag terecht kan. Hier vinden o.a. tal van aktiviteiten plaats. Op de etages voor somatische zorgverlening hebben de kamers een oppervlakte van ongeveer 53 m2 en een sanitaire voorziening van 7m2. Ruim genoeg voor het gebruik van diverse hulpmiddelen.

Naast de huiskamers is er op ieder verdieping van De Vijverhof een prachtige serre waar inwoners en hun familie van harte welkom zijn. De afgelopen jaren hebben we te maken met een lange wachtlijst voor zowel de zorgafdelingen als voor de huurwoningen. Een initiatief voor een nieuw woon-zorgcomplex moet tegemoet komen aan de enorme wachtlijst. Zie de Verbeterparagraaf voor verdere uitwerking van dit initiatief. Daarnaast komen er in de M-toren op diverse verdiepingen appartementen vrij door vertrek van een hurende zorgorganisatie. Het vertrek biedt verschillende mogelijkheden voor De Vijverhof. In de verbeterparagraaf zijn de doelstellingen en uitwerkingen omtrent invulling hiervan opgenomen. De Vijverhof beschikt over een grote eigen keuken waar dagelijks 450 verse maaltijden worden bereid voor onze inwoners en de mensen uit de omgeving. Doordat het onze eigen keuken is kunnen we rekening houden met de wensen van onze inwoners en wordt de maaltijd na bereiding gelijk warm geserveerd.