Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Verbeterparagraaf

Project  Eigenaar  Doelstelling  Beoogd resultaat
Concept zorgleefplan Teamleider Zorg Herzien van de opzet, werkwijze en inhoud van het concept zorgleefplan zodat deze concrete handvaten biedt voor de eerste 6 weken zorgverlening aan nieuwe inwoners. • Er is een basisopzet concept zorgleefplan waarin alle belangrijke elementen (zoals vastgesteld in het kwaliteitskader) voor de eerste weken zorgverlening zijn opgenomen.
• De intake wordt gebruikt als input voor het concept zorgleefplan. 
Bestickering pg afdelingen Teamleider Zorg Het welzijnsklimaat op de psychogeriatrie afdelingen vergroten
op het gebied van sfeer, gevoel en beleving middels het aanbrengen van bestickering op de wanden afgestemd op onze inwoners.
• Middels een projectgroep (cliëntenraad, medewerkers en teamleiders) en adviseur komen tot de meest optimale bestickering van de psychogeriatrie afdelingen.
• Inwoners en hun familie ervaren dat de afdelingen er huiselijker uitzien en het comfort wordt vergroot.
Wet Zorg en Dwang BOPZ arts Voorbereidingen treffen binnen de organisatie voor het intreden van de
wet Zorg en Dwang in 2020 zodat per ingangsdatum aan alle wet en regelgeving voldaan kan worden.
• Beleid omtrent de wet Zorg en Dwang wordt door de organisatie vastgesteld.
• Betreffende protocollen worden herzien.
• Medewerkers binnen De Vijverhof hebben voldoende handvaten, kennis en kunde om per 1-1-2020 de regels van de wet Zorg en Dwang toe te passen. 
Uitbreiding medewerkers
welzijn
Manager Facilitair
en Vastgoed
De inzet van extra medewerkers
welzijn op de afdelingen verhoogt
het welzijnsklimaat op de afdeling
en vergroot het welzijnsgevoel van
de inwoners.
• Inwoners krijgen meer individuele aandacht op het gebied van welzijn.
• Inwoners ervaren dat de activiteiten beter aansluiten op de behoeften.
• Welzijn krijgt een prominentere plek binnen het zorgleefplan middels aanwezigheid van de welzijns-medewerkers bij de zorgleefplan besprekingen.
Wens zoekt talent,
terug naar het verleden
Teamleider Welzijn Waar wij voorheen uitgingen van de specifieke eigen wensen van inwoners gaat de Vijverhof nu ook actief op
zoek naar mensen uit het verleden
van de inwoners. We gaan terug in de tijd en op zoek naar de oude
contacten. We gaan terug naar de werkplek, naar de geboortestreek,
naar de school en naar de buurt waar
de inwoners vandaan komen.
• In 2019 worden wederom voor minstens 50 inwoners wensen in vervulling gebracht naar aanleiding van het verleden. 
Vervolg
verwachten/omdenkshow
Beleids-medewerker In 2018 hebben alle medewerkers en vrijwilligers een Omdenkshow gehad omtrent communicatie en omgaan met verwachtingen. In 2019 willen wij hier een vervolg aan geven binnen de organisatie om het onderwerp onder
de aandacht te houden. 
• In 2019 krijgt het onderwerp communicatie en omgaan met verwachtingen een vervolg. Hoe het vervolg eruit komt te zien wordt binnen de eerste drie maanden van het jaar in samenspraak met OR en een afvaardiging van  de teams bedacht.  
Dienend leiderschap Bestuurder  Het aankomende jaar zullen de verantwoordelijkheden waar mogelijk belegd worden bij het primaire proces binnen de organisatie waar ze oorspronkelijk horen en het beste tot hun recht komen. Door gebruik te maken van de kennis, interesse en kunde van onze medewerkers wordt
er per taak gekeken welke
verschuiving gewenst en mogelijk zijn.  
• Middels een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van de verschillende disciplines binnen de organisatie, zal er gekeken worden waar verschuiving van taken mogelijk is en welke voorwaarden hiervoor gecreëerd dienen te worden.
• De verschuiving van taken zal leiden tot het interessant en uitdagend houden van de functies binnen de ouderenzorg.
Uitbreiding toezicht middels woonondersteuner Manager Zorg Door extra zorg en welzijn personeel (Woonondersteuner) op de afdelingen
in te zetten zullen de inwoners daadwerkelijk ervaren dat er meer aanwezigheid van medewerkers is en daarmee ook meer aandacht.  Het aantal inwoners waarover toezicht geboden moet worden neemt af wat mogelijkheden biedt tot meer ondersteuning op maat.
• Dagelijks is er op de huiskamers van de PG afdelingen van 8.30 tot 21.30 een medewerker aanwezig.
• Door de extra inzet van medewerkers is het aantal inwoners waarover toezicht geboden dient te worden niet hoger dan tien.
• Er is meer aandacht voor de consumptie van vocht en voeding.
• Het activiteiten-aanbod is breder.
Afdelingsassistent/woon-ondersteuner VPT Teamleider TZ Door het inzetten van extra uren in de vorm van een Woonondersteuner ontstaat er meer flexibiliteit rondom
de zorgverlening voor onze VPT cliënten.  
• Per dag wordt 6 uur woonondersteuner ingezet voor de zorg aan onze VPT cliënten.
• Clienten hoeven minder lang te wachten op het eerste contact-moment met de ver-zorging. 
• Kleine hand- en spandiensten kunnen op flexibele basis geboden worden. 
Werken met kennisteams en aandachtvelders

Beleids-
medewerker

Middels kennisteams bestaande uit aandachtvelders wordt kennis en
kunde binnen de organisatie vergroot. Zij dienen als vraagbaak voor de organisatie en zorgen voor het bijhouden van de laatste ont-wikkelingen op het betreffende aandachtgebied. Tevens faciliteren
zij scholing en informatieoverdracht waar nodig.
• Toename van deskundigheid bij medewerkers en daarmee het verhogen van kwaliteit van zorg en dienstverlening.
• De bestaande kennisteams worden opnieuw vormgegeven. Tevens wordt er gekeken of er nog extra kennisteams opgetuigd dienen te worden afhankelijk van vraag en behoefte. 
• Medewerkers krijgen de benodige scholing aangeboden over het betreffende aandachtgebied (denk aan congressen, e-learings en klinische lessen)
• De laatste ont-wikkelingen worden binnen de organisatie op de voet gevolgd en waar mogelijk over-genomen. 
EVV schap Teamleider Zorg Vanaf 2003 bestaat er een officieel competentie- en kwalificatieprofiel
voor uitvoering van deze taken
genaamd Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV).  Na intern
overleg en ook de uitdrukkelijke
wens vanaf de werkvloer is besloten
om op dit vlak een professionalisering-slag te maken in 2019 door het
invoeren van het EVV systeem.
• De Vijverhof werkt met het EVV systeem.
• Selectie voor kandidaten heeft plaatsgevonden.
• Alle EVV’ers hebben indien waar nodig een opleiding gevolgd. 
E-learning portaal Opleidings-coördinator In 2019 wordt er een leermanagementsysteem (LMS) aangeschaft met een groot aanbod
aan e-learnings. Het systeem biedt de mogelijkheid aan de medewerkers om op flexibele basis in alle vrijheid zowel op locatie als thuis op eigen tempo hun kennis kunnen te verdiepen en vergroten. Tevens biedt het medewerkers inzicht in de verplichte scholingen en biedt het inzicht in welke mate hierin is voldaan. 
• Er wordt een LMS aangeschaft passend voor De Vijverhof.
• De e-learnings van Noordhof worden aangeschaft.
• Het portaal geeft inzicht in de verplichte scholingen voor de verschillende kwalificatie niveaus.
• Medewerkers ontvangen uitleg over het portaal zodat zij ook bij machte zijn hiermee te werken. 
Professionaliseringsdag ONS Beleids-
medewerker
In 2013 is ervoor gekozen om met ONS te werken echter gaan de ontwikkelingen zeer snel en is het belangrijk vernieuwing en verbetering te blijven volgen en zo mogelijk door te voeren.
In 2019 zal er opnieuw gekeken worden naar de inzet en mogelijkheden van ONS.
• Middels een werkgroep worden de vragenlijsten binnen ONS opnieuw herijkt.
• Externe advisering zal ingezet worden om de mogelijkheden binnen ONS optimaal te benutten. 
Rolstoelbus Manager Facilitair
en Vastgoed
Het aanschaffen van een eigen rolstoelbus waardoor het ondernemen van activiteiten buiten de instelling makkelijker gefaciliteerd kunnen worden. • Het welzijn van inwoners wordt vergroot door meer externe activiteiten aan te kunnen bieden.
• Medewerkers ontvangen scholing in het rijden van de rolstoelbus zodat deze op eigen inzicht inwoners mee kunnen nemen op activiteiten.
• Ook inwoners met een rolstoel kunnen mee naar activiteiten buiten de instelling zonder hiervoor afhankelijk te zijn van een rolstoeltaxi waar hoge kosten aan verbonden zijn.  
Wijziging functiehuis zorgafdeling Manager Zorg Een transitie van de huidige functie invulling op de zorgafdelingen naar een nieuwe situatie met een kleinere diversiteit aan functies waarin de woonondersteuners en het EVV schap een prominente rol krijgen. • Middels een projectgroep een IST en SOL beschrijving maken van de functieprofielen op de zorgafdelingen.
• Implementatie van de gewenste SOL situatie op de afdelingen. 
Digitaliseren personeelsdossier

Personeels-functionaris

Alle personele documentatie wordt digitaal in een veilige omgeving opgeslagen. Daarnaast worden de verplichte documenten zoals de getekende arbeidsovereenkomsten ook fysiek bewaard. • Per januari wordt alle documentatie in het digitale personeels-dossiers SDB verwerkt.
• Oude documentatie wordt ingescand.
Duurzaamheid

Manager Vastgoed
en Facilitair

Met het stimuleren van duurzame ontwikkelingen willen we aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften en noodzaak van het heden. De Vijverhof volgt de actuele duurzaamheidsvraagstukken en onderkent het belang.  • Definiëren in projectgroep waarin de mogelijkheden tot verduurzaming worden bekeken en zo mogelijk geïmplementeerd.
• De aanvraag voor zonnepanelen is ingediend en worden bij goedkeuring aangeschaft. 
Kanteling Personeels-functionaris Het ingezette beleid omtrent de kanteling zal verder voortgezet worden. Afgelopen jaar is er een roosterpakket aangeschaft welke hierin zal faciliteren. Het pakket is aangepast naar De Vijverhof en zal per januari intern gebruikt gaan worden. • Het roosterpakket zorgt voor meer inbreng op het rooster door de medewerkers.
• Er wordt geroosterd vanuit een basisrooster welke is opgesteld door de medewerkers in samenspraak met teamleider.
• Medewerkers zorgen zelf voor mutaties.
Het rooster is 24/7 up to date inzichtelijk voor medewerkers. 
Personeelsproblematiek arbeidsmarkt MT Ondanks de arbeidsmarktkrapte de kwaliteit en professionaliteit van het personeel binnen de organisatie optimaliseren middels het aanbieden van opleidingen, baangarantie, uitdagingen en arbeidsvoorwaarden..  • Een hoger aantal medewerkers met een vaste aanstelling.
• De Vijverhof biedt minsten 20 opleidings-plaatsen per jaar.
• Medewerkers krijgen na het volgen van een opleiding een baan- garantie.
• Mogelijkheden omtrent arbeids- voorwaarden zijn verkend en waar geschikt geïmplementeerd.
Optimaliseren financiële bedrijfsvoering systeem  Optimalisering bedrijfsvoerings- systeem Het huidige financiële systeem voor het Vastgoed wordt voorzien van de nieuwste release en ondergaat volledige herinrichting.  • Een geoptimaliseerd financieel bedrijfs-voering systeem voor het vastgoed.

Elke drie maanden wordt er door projecteigenaren een terugkoppeling van stand van zaken gedeeld met de bestuurder. Deze resultaten worden verwerkt in een tussenrapportage welke intern met leidinggevende en organen (CR, OR en RvT) gedeeld wordt.

Ontwikkelingen Eigenaar Doelstelling Beoogd resultaat
Extra Teamleider Manager Zorg

De groei en toename van de zorgzwaarte en complexiteit binnen De Vijverhof maakt dat er behoefte is aan uitbreiding met een extra Teamleider. De inhoudelijke kennis en expertise welke binnen deze functie wordt gevraagd zal een kwalitatieve input leveren aan onze zorgverlening.

Vanaf januari 2019 is er een extra Teamleider aangesteld voor de intramurale zorg. 

Uitbreiding uren
Geestelijke Zorgverlener

Bestuurder

De Geestelijk Zorgverlener kan ingezet worden naar behoefte en wens van onze inwoners.

Uitbreiding van de uren Geestelijk Zorgverlener van 24 uur per week naar 32 uur per week.
Uitbreiding uren
zorgbemiddeling
HEAD

Zorgbemiddeling is de toegangspoort tot zorgverlening binnen De Vijverhof. Het eerste contactmoment met onze inwoners waarin ondersteuning geboden wordt op tot de juiste zorgverlening te komen. Gezien de uitbreiding van cliënten is ook uitbreiding van uren noodzakelijk.

De uren zorgbemiddeling worden met 32 uur per week uitgebreid wat een betere bereikbaarheid en dekking biedt. 
Management Assistent Bestuurder

De Vijverhof heeft een kleine overhead. Echter blijkt de afgelopen jaren dat de belasting voor de overhead steeds groter wordt en de druk te hoog komt te liggen. Uitbreiding van de overhead met een ondersteunde functie is dan ook zeer gewenst. 

Het aanstellen van een Management Assistent voor 16 uur per week welke zorgt voor adequate verslaglegging en borging van afspraken. 

Ontwikkelingen 2020 en later

Project
24/7 Verpleegkundige aanwezigheid
Werken en mantelzorg
Samenwerking professional en mantelzorg
Stichting vrienden
vitaliteit medewerker
Heroverweging uitbrieding plaatsten (nieuwbouw)