Verbeterparagraaf

Ontmoeting

Kwaliteit en veiligheid

Project: Versterken professional

Eigenaar: Sasha

Projectgroep: Sandra, Susan en Lenny

Doelstelling: Het blijkt constant maar weer hoe belangrijk het gesprek is dat gevoerd wordt met elkaar. Wat zijn de verwachtingen die voort komen uit een gesprek en komen deze overeen bij beide gesprekspartners. Hoe gaan we hiermee om en managen we verwachtingen. Om onze medewerkers hierin te ondersteunen en meer kennis en kunde te bieden op het gebied van gespreksvoering zullen wij hun coaching aanbieden. Via een interactieve en praktische wijze zullen zij begeleid en ondersteund worden.

Doelstelling: De zorg wordt steeds complexer. Daarom is het voor onze zorgprofessionals van groot belang dat ze het vak goed bijhouden. Als organisatie willen wij hierin ondersteuning bieden om verschillende fronten.

Beoogd resultaat:

 • Alle zorgmedewerkers hebben een bijeenkomst verwachtingsmanagement gevolgd.
 • 80% van allen verzorgenden en verpleegkundigen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van V&VN.
 • In 2018 zijn er 12 klinische lessen georganiseerd. (6 door de organisatie en 6 door leerlingen)
 • Verduidelijking hoe de organisatie kan ondersteunen in de te behalen punten binnen het kwaliteitsregister.

Project: Organisatie Thuiszorg

Eigenaar: Albert

Projectgroep: Sharon, Mariska, Teamlid Thuiszorg, John

Doelstelling: Verbetering op het gebied van:

 • Zelforganisatie
 • Aansturing
 • Doelmatigheid

Beoogd resultaat: Er is een notitie opgesteld door de manager zorg met de uiteindelijk te behalen resultaten. Alle inzet zal vorm krijgen naar aanleiding van deze opgestelde notitie.

Project: Verpleegkundige/Verzorgende adviesraad (VAR)

Eigenaar: Sasha

Projectgroep: Albert, Lenny, Teamlid afdeling

Doelstelling: Implementatie VAR. De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad oefent invloed uit op het zorgbeleid van De Vijverhof doormiddel van advisering aan de bestuurder en het Management team. Dit kan zowel gevraagd als ongevraagd plaats vinden.

Beoogd resultaat: Het beoogd resultaat voor 2018 is dat de statuten gereed zijn aanwezig. En de VAR is samengesteld en in zijn start heeft gemaakt.

Project: Lerend Netwerk

Eigenaar: Joost

Projectgroep: Sasha

Doelstelling: Het doelbewust kennis en ervaringen delen Komen tot nieuwe werkwijzen, inzichten en oplossingen voor problemen die zich voordoen binnen de ouderenzorg.

Beoogd resultaat: 6 x per jaar komt het lerend netwerk samen bestaande uit Cedrah, de Zellingen, Zorgbreed en De Vijverhof. De volgende thema's zijn besproken: Zorginhoudelijk, Veiligheid en Informele zorg. Daarnaast worden er concrete afspraken gemaakt over mogelijke uitwisseling van medewerkers.

Project: Wens zoekt talent: terug naar het verleden

Eigenaar: Susan

Projectgroep: Lenny, Henri, Teamlid afdeling

Doelstelling: In 2018 hebben wij als doelstelling wens zoekt talent verder uit te bouwen. Waar wij voorheen uitgingen van de specifieke eigen wensen van inwoners gaat de Vijverhof nu ook actief op zoek naar mensen uit het verleden van de inwoners. We gaan terug in de tijd en op zoek naar de oude contacten. We gaan terug naar de werkplek, naar de geboortestreek, naar de school en naar de buurt waar de inwoners vandaan komen. We doen dit samen met de inwoners en hun gehele netwerk. Het geeft mensen energie iets voor een ander te doen, zeker wanneer men deze mensen uit het verleden kent. Energie die wij weer willen gebruiken dit aan wens zoekt talent te koppelen.

Beoogd resultaat: In het jaar 2018 willen wij met al onze inwoners het individuele gesprek gevoerd hebben. Daarnaast willen wij voor minstens 30 inwoners zo een wens waarheid maken.

Project: Wens zoekt talent: Betrokkenen van ‘het Dorp’

Eigenaar: Joost

Projectgroep: Susan, Henri en John.

Doelstelling: Nu we de e-learning (Dorpsfilm) hebben gedeeld hebben met alle medewerkers van De Vijverhof en hier positieve resultaten mee hebben behaald, hebben wij ook de ambitie deze te delen met het informele netwerk van onze inwoners. Denk hierbij aan de familieleden van onze inwoners en vrijwilligers. Telkens maar weer komt naar voren hoe belangrijk is het is dat iedereen betrokken wordt bij het proces rondom onze inwoners. Ook met deze groep willen wij kijken waar we staan met elkaar, wat we hebben bereikt, wat is niet gelukt en niet onbelangrijk hoe ziet de toekomst eruit. Doel is om de klokken gelijk te zetten, de verhalen te delen en te kijken wat verbetering nodig heeft.

Beoogd resultaat: In totaal worden er minstens 5 bijeenkomsten georganiseerd voor familieleden van onze inwoners en vrijwilligers.

Project: Groei van De Vijverhof

Eigenaar: MT

Projectgroep: Sjaak, Jan, John, Sharon, Ineke, Tea en Sasha

Doelstelling: Groei van zorg en welzijnsdiensten was de afgelopen jaren door overheidsbeleid mondjesmaat mogelijk. Vanaf 2018 is deze rem losgelaten en heeft de Vijverhof toestemming gekregen te groeien door aan deze toenemende vraag te gaan voldoen. Mensen op de wachtlijst, mensen in het verpleeghuis, met een indicatie zonder behandeling die in afwachting zijn voor wel de functie behandeling, kunnen nu wel worden bediend mits ook de indicaties zonder behandeling in deze groei meedoen. Dit betekent dat wanneer de Vijverhof haar plaatsen met behandeling laat toenemen dit ook geldt voor de plaatsen zonder behandeling. Een ontwikkeling die we van harte toejuichen en die we met elkaar gaan waarmaken.

Beoogd resultaat: Binnen het woonzorgcentrum uitbreiden plaatsen met behandeling en uitbreiding Volledig Pakket Thuis (VPT) in de huurwoningen.

Project: Ontmoetingscentrum Dementie

Eigenaar: Joost

Projectgroep: Susan

Doelstelling: Realiseren ontmoetingscentrum dementie binnen De Vijverhof.

Beoogd resultaat: Duidelijkheid over de mogelijkheden en financiering.

Randvoorwaarden

Project: Visie/Missie herijken

Eigenaar: MT

Projectgroep: TLV + en RVT

Doelstelling: Evalueren en het opnieuw woorden geven aan De Vijverhof anno 2018, gebruik makend van de ervaring die we hebben.

Beoogd resultaat: Korte en krachtige visie met ruimte voor inspiratie en eigen invulling waar het levensgeluk van onze inwoners en medewerkers centraal staat.

Project: Duurzaamheid

Eigenaar: Sjaak

Projectgroep: Henk en Vincent

Doelstelling: Met duurzame ontwikkelingen willen we aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Beoogd resultaat:

 • Onderzoek gereed mogelijkheden “groene” energievoorzieningen;
 • Onderzoek gereed mogelijkheden voedsel- en swillvermindering;
 • Onderzoek gereed naar behoefte/mogelijkheden collectieve elektrische auto aanbod huurders (huur/lease);

Project: Kanteling

Eigenaar: Albert

Projectgroep: Tea, Jan, Sasha, Monique en Henri

Doelstelling: Medewerkers een gezond en goed rooster te geven waar zij optimale eigen zeggenschap over hebben, in relatie met de vragen die inwoner en organisatie stelt.

Beoogd resultaat: Op afdeling drie is de kanteling succesvol geïmplementeerd. In 2018 zullen ook de overige teams volgen. De formatie op orde krijgen zodat teams de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en de formatie kwalitatief en kwantitatief deugt. De inzet is zo min mogelijk gebruik te maken van het uitzendbureau.

Project: Ultimo, informant en contractenbeheer/ vervanging financieel systeem

Eigenaar: Jan

Projectgroep: Remon, Rashmi en Samira

Doelstelling: Alle financiële- en registratiesystemen in gebruik binnen De Vijverhof sluiten op elkaar aan en genereren bruikbare informatie.

Beoogd resultaat: Ultimo is in gebruik en de financiële systemen van De Vijverhof zijn hierop aangesloten.

Project: Sharepoint

Eigenaar: Sasha

Projectgroep: Jan en John

Doelstelling: Sharepoint is een toegankelijk platform voor al onze medewerkers. Hierop staan alle vastgestelde en actuele documenten beschikbaar voor de geautoriseerde groepen. Daarnaast is sharepoint ook in gebruik als intranet om te communiceren met alle medewerkers.

Beoogd resultaat: In het jaar 2018 is sharepoint opnieuw ingedeeld naar aanleiding van de wensen en behoeften van De Vijverhof. Alle medewerkers accounts zijn zo ingesteld dat iedereen toegang heeft tot het platform. Alle documenten krijgen een eigenaar en een herzieningsperiode zodat het systeem schoon en up to date blijft.

Project: Stichting vrienden van De Vijverhof

Eigenaar: Joost

Projectgroep: Susan, John en Vincent

Doelstelling:

 • Bieden van diensten voor thuiswonende ouderen die hier zelfstandig niet toe in staat zijn.
 • Het dichten van de gaten in en van het grijze gebied voor wonen, zorg en welzijn. Hierbij denken wij aan hulp bij familiebezoek, boodschappen, organiseren van verjaardagen, grote schoonmaak, contact
 • In contact brengen van mensen met mensen
  Sociale cohesie

Beoogd resultaat: Het beoogde resultaat voor dit jaar is mom de statuten gereed te hebben en dat er een bestuur benoemd is.