Verbeterparagraaf

Ontmoeting

Doelstelling
In 2017 de groei van de ontmoeting met 30% te laten toenemen. Ook wordt voor 1 oktober 2017 bepaald hoe wij het Ontmoetingscentrum dementie gaan inzetten en inkopen via de WMO. Hier wordt een apart en specifiek plan van aanpak voor opgesteld.

Familieparticipatie (ontwikkelafspraak)

Doelstelling
Participatie van mantelzorgers. Door de inzet van deze groep mensen voor de intramurale doelgroep blijven inwoners betrokken bij de samenleving. De individuele behoeften, de eigen regie en de invulling van de zorgvraag staan hierin centraal. De mantelzorger voelt zich thuis en kan zijn / haar eigen relatie met de inwoner voortzetten. Deze doelstelling komt voort uit de ontwikkeling van het programma 'Wens zoekt talent' of is hiervan een afgeleide.

Globaal plan van aanpak
De groep mantelzorgers wordt gestructureerd betrokken bij het woon-/leef-/ en welzijnsklimaat in de Vijverhof. Aan de familiecontactmomenten worden de 'Doe-dagen' in het voorjaar van '17 toegevoegd. Hier zijn evaluatieformulieren voor ontwikkeld. Bij deze groep blijven we actief op zoek naar het talent wat ingezet kan worden voor onze kwetsbare intramurale inwoners. De belangrijke mijlpalen zijn: de regie van de inwoner wordt verhoogd doordat hij/zij zélf aangeeft hoe vorm gegeven kan worden aan zijn/haar levensgeluk. De mantelzorger speelt hierin een belangrijke rol en wordt uitgenodigd deel te nemen aan overlegsituaties. In het zorgleefplangesprek vindt evaluatie plaats.
De nulmeting van '16 wordt in het derde kwartaal '17 herhaald. In het vierde kwartaal van '17 wordt het programma doorontwikkeld en wordt aantoonbaar gemaakt wat de verschillen zijn in het individuele activiteitenaanbod. De inzet is de familieparticipatie middels creatieve sessies te vergroten. Opnieuw wordt er op een andere manier de dialoog met familie aangegaan.

Beoogd resultaat
Deze doelstelling verstevigt de relatie tussen de inwoner, de mantelzorger en de mensen in en rond de Vijverhof. De regie van de inwoner wordt verhoogd en de mantelzorger is nadrukkelijker betrokken bij alle dagelijkse activiteiten rondom de inwoner. Wij gaan ervan uit dat wanneer de mantelzorger zich meer betrokken voelt, dit een positieve invloed heeft op het welbevinden van de inwoner. Familieparticipatie is geen doel op zich maar een middel om elkaar te verstaan en samen naar de kansen en de mogelijkheden te zoeken om de kwaliteit van de zorg aan de inwoner te vergroten. In het zorgleefplan van iedere inwoner is opgenomen op welke manier de eigen regie wordt versterkt en op welke manier de familie en de zorgaanbieder hier aan bijdragen. Het levensgeluk heeft in 2015 en 2016 al de nodige aandacht gehad en er zijn hierin succesvolle resultaten geboekt. De ambitie van de Vijverhof is door opnieuw en op een andere manier de dialoog aan te gaan met inwoner en mantelzorger dit proces te borgen.

Aantoonbaarheid
Vanuit het zorgleefplan vindt er evaluatie plaats. Daarnaast worden na de 'Doe-dagen' evaluatieformulieren ingevuld. In de zorgleefplan gesprekken wordt verantwoording afgelegd. Het resultaat wordt zichtbaar gemaakt via de nulmeting en de meting in het derde kwartaal '17. Dit resultaat wordt met de mantelzorger gedeeld en vastgelegd in een aparte rapportage die ook voor de verantwoording van dit ontwikkelplan beschikbaar komt.

Eigenaren: Teamleiding zorg en welzijn: Susan Honkoop, John Medema, Henri Boom, Lenny van der Vlist

Initiatief Nieuwbouw

Doelstelling
De doelstelling is in of in de directe omgeving van het dorp een nieuw woon-zorgcomplex neer te zetten van ten minste 50 woningen. Hiermee komen we tegemoet aan de enorme rij met wachtenden voor de huurwoningen. Ook zijn we in staat hierdoor meer mensen met een zorgindicatie in de thuissituatie op te vangen. Dit betreffen woningen vanuit de sociale sector en de vrije sector

In 2016 zijn voor dit initiatief al diverse voorbereidingen getroffen en investeringen gedaan. Er is een financieringsmemorandum opgesteld voor het gesprek met mogelijke financiers, de leningenportefeuille is onderzocht en er is een programma van eisen opgesteld waaraan deze nieuwbouw moet voldoen

Beoogd resultaat
In eerste helft 2017 zijn in samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel de mogelijkheden voor nieuwbouw in en rond de Vijverhof onderzocht. Zowel mogelijkheden op eigen terrein als mogelijke te verwerven terreinen maken hier onderdeel vanuit.

Mochten er mogelijkheden zijn dan worden direct de financiële (on)mogelijkheden in kaart gebracht.

Eigenaren: MT leden: Sjaak Immerzeel en Joost Zielstra

M-Toren

Doelstelling
Het vertrek van Zorgbreed uit de M-toren heeft een groot aantal externe en interne vragen opgeleverd. Er komen immers appartementen vrij met diverse mogelijkheden, er ontstaat een nieuwe situatie. Groei is hierdoor mogelijk.

Een tweetal uitgangspunten zijn de afgelopen jaren helder geworden:

a. 22 woningen in M-toren zijn niet geschikt voor verpleeghuiszorg vanaf ZZP 5.
b. Huurders verwachten volledige terugbouw tot 22 appartementen.

Beoogd resultaat
In de begroting 2017 gaan we uit van het niet terugbouwen van de appartementen op etage 1, 2 en 3. Deze ruimten worden ingezet voor de opname van 12 zorgvragers met een VPT indicatie 4 of 5. Ook Eerstelijnsverblijf kan op deze plek goed worden aangeboden. Deze etages worden gekoppeld aan de intramurale zorg. 

Deze groei heeft de Vijverhof nodig voor een blijvend goede en verantwoorde exploitatie.

Voor de 2 woningen op de 4 etage heeft zich een externe partij gemeld voor de oprichting van een low-care Hospice, als uitbreiding voor hun activiteiten in Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor de verdiepingen 5, 6, 7, 8 en 9 heeft zich een externe partij gemeld voor plaatsen zorgpension. Een voorziening voor kwetsbare mensen tussen ziekenhuis en thuis. Ook heeft het ziekenhuis behoefte aan extra capaciteit wat gekoppeld zou kunnen worden aan het zorgpension. Initiatieven zoals een Hospice en een Zorgpension geven tal van kansen en mogelijkheden. Voor mens, dorp en organisatie. Door samenwerking ontstaan er kansen en ook mogelijkheden bestaande knelpunten op te lossen.

De overige verdiepingen worden in originele staat teruggebouwd

 1. Ingebruikname verdieping 1,2 en 3 M-toren door 12 nieuwe VPT inwoners en ELV.Dit vraagt een adequaat uitgewerkt werkproces met daarbij de aanname van nieuwe medewerkers wat voor 1 april 2017 dient te zijn afgerond.
  Eigenaren: Albert Rijkeboer (manager zorg) en Teamleiding zorg Lenny v.d. Vlist en Henri Boom.

 2. Onderzoek mogelijkheden Hospice en Zorgpension voor 1 maart 2017, inclusief de informatie en communicatie naar huurders M-toren. Definitieve besluitvorming hoe de M-toren evt. tijdelijk wordt heringericht. Terugbouw vanaf verdieping 5 naar de originele appartementen blijft ook een optie. Gezien aantal wachtenden worden deze zeker verhuurd

 3. Mochten er vanuit 2 nieuwe initiatieven ontstaan dan worden deze toegevoegd aan dit jaarplan.
  Eigenaren: Sjaak Immerzeel (Manager vastgoed en fac.beheer) en Joost Zielstra (directeur/bestuurder).

 

Reductie psychofarmaca (Ontwikkelafspraak)

Doelstelling
De medische zorg is gericht op de bevordering, het behoud en het herstel van de gezondheid en functioneren evenals op de kwaliteit van leven en sterven. In de medische besluitvorming spelen afwegingen met betrekking tot de zin of zinloosheid van een medische behandeling een belangrijke rol. Voorschrijven van psychofarmaca is hier een voorbeeld van wat de Vijverhof graag wil beperken en hier een ontwikkelafspraak voor wil maken. Samenvattend: het opnieuw bewust voorschrijven van deze medicatie wordt tegen het licht gehouden en de doelstelling is dit tot een minimum te beperken.


Globaal plan van aanpak
Nulmeting (januari '17). Multidisciplinaire samenwerking, zoeken van alternatieven, gebruik maken van de juiste protocollen (Vilans en Verenso) en het opstellen van een nieuwe richtlijn. Tussenmeting van de nieuwe richtlijn in juni '17. Borging van werkwijze eindmeting december '17.

Beoogd resultaat
De inwoner krijgt psychofarmaca rekening houdend met de effecten van mogelijke alternatieven. Uitgangspunt hierin is dat het voorschrijven van psychofarmaca tot een minimum wordt beperkt en dat de richtlijnen van Verenso hierin leidend zijn.

Aantoonbaarheid
Evaluatie zorgleefplan besprekingen. Ervaringen ophalen van inwoners en vertegenwoordigers. Uitslag meetmomenten. Actieve observatie met behulp van observatieschalen. Het resultaat kan aannemelijk en aantoonbaar worden gemaakt door: De meetkaarten, de interne audits, verslaglegging van het halfjaarlijkse zorgleefplan gesprek met inwoner en/of familie. Meetkaart "Medicatie" wordt maandelijks ingevuld, interne- en externe (behandelfunctie) audit tweemaal per jaar:

 1. GDP (Geneesmiddelen Distributie Protocol),
 2. Medicatie review apothekers,
 3. PREZO meetkaarten (ingevuld),
 4. interne audit,
 5. evaluaties tijdens zorgleefplan gesprekken (in medische dossier SOG).
  Eigenaren: Teamleiding zorg: Lenny van der Vlist, Olaf Exoo en SOG Ineke Palmans.

 

Domotica inzet bij Psychogeriatrische inwoners (ontwikkelafspraak)

Doelstelling
De doelstelling is: pg-inwoner ervaart meer rust tijdens de nacht, slaapt beter wat ten goede komt aan alle aspecten die te maken hebben met het dag-nacht ritme. Door “door” te slapen, rust de pg-inwoner meer uit wat een positief effect heeft op het gehele mens-zijn.


Globaal plan van aanpak
Op de slaapkamer van de PG-afdelingen wordt er voor de nacht een multi-sensor geactiveerd. Dit betekent dat een eerste controle van beweging van de cliënt kan worden gevolgd op afstand. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de inwoner niet per definitie te storen. Door minder verstoringen gaan inwoners beter slapen hetgeen wat de nachtrust ten goede komt. In het eerste kwartaal '17 worden de multi-sensoren geplaatst en krijgen medewerkers onderricht. Eind eerste kwartaal '17 vindt er een nulmeting plaats. Het tweede en derde kwartaal '17 wordt de nieuwe werkwijze geïntroduceerd waarna wij in het vierde kwartaal een nieuwe meting uitvoeren. In '16 heeft Cliëntenraad en het Ethiekberaad een positief advies verstrekt. In het eerste kwartaal '17 zal natuurlijk de vertegenwoordiger van de inwoner hier nauw bij betrokken worden. Ook de IGZ wordt bij dit ontwikkelplan betrokken in verband met de vrijheid beperkende maatregelen.

Beoogd resultaat
Inwoner heeft betere nachtrust wat het algeheel welbevinden bevordert. Dit heeft zijn uitwerking op rust regelmaat en ritme. Vermindering van onrust c.q. agressie, onbegrepen gedrag, minder valincidenten en een lager (onrust)medicatiegebruik.


Aantoonbaarheid
Vermindering aantal (MIC)meldingen, vermindering medicatiegebruik (polyfarmacie). Meten van slaappatroon en dit vergelijken na 4 maanden ingebruikname cameratoezicht. Dit wordt een vast agendapunt in het MDO en in de zorgleefplan besprekingen. Ook vindt evaluatie plaats in Cliëntenraad en in Ethiekberaad. Ook wordt gebruik gemaakt van de nulmeting aan het begin van het project en er worden tussentijdse metingen gedaan. Doelstelling is de voorbereidingen voor het plaatsen van multisensoren in het eerste kwartaal '17 af te ronden.
Eigenaren: (Teamleiding zorg en Facilitaire dienst) Henri Boom en John Medema

Kennisteam

Doelstelling
Doelstelling is mensen bij elkaar te brengen in verschillende kennisteams rondom de zorg van de inwoner, de veiligheid, het welzijn en alle overige dienstverlening. We maken hierin gebruik van de talenten van medewerkers. Van interesses tot vaardigheden en van kennis tot kunde. De doelstelling van ieder kennisteam is bij te dragen aan de bevordering van levensgeluk en dit wordt ook als zodanig beschreven.


Globale plan van aanpak
Vijverhof breed worden verschillende kennisteams ingericht op diverse onderwerpen en worden kleine teams geformeerd. Allemaal met een eigen opdracht, eigen opleidingsbudget en eigen ruimte. Medewerkers zijn uitgenodigd te solliciteren of hun interesse kenbaar te maken. Ieder kennisteam heeft een TLV+ lid als aanspreekpunt. In het documentenbeheer staat opgenomen dat ieder thema geborgd is in een beleidsnotitie waar een TLV+ lid eigenaar van is. Hij of zij staat in verbinding met de kennisteams. Ieder kennisteam is zichtbaar op SharePoint waardoor gemakkelijk te vinden en aanspreekbaar. Een eigen webpagina is een doelstelling. Voorbeelden van onderwerpen die in kennisteams worden ondergebracht zijn:
Mondzorg, medicatieveiligheid, zorgplan, palliatieve zorg, BOPZ, onbegrepen gedrag, ouderenmishandeling, valpreventie, wondzorg, incontinentie, Prezo, veiligheid, voeding, MIC, welzijn. Ieder kennisteam krijgt een scholingsmoment aangeboden en heeft een eigen aftrap. Hoe word ik een goede leermeester is de opdracht voor ieder kennisteam. Ook krijgt ieder kennisteam een budget toegekend.

Beoogd resultaat
Voor 1 april 2017 worden de kennisteams geïnstalleerd en wordt dit werkproces of deze wijze van organiseren geïntroduceerd.
Eigenaren: Albert Rijkeboer, manager zorg en Henri Boom, teamleider zorg.

Randvoorwaarden

Dorp in een Stad

Doelstelling
Een door ons zelf uitgebrachte korte film laat zien wat wij beogen en wat de meerwaarde van de Vijverhof is voor inwoners en iedereen die er verder bij betrokken is. Graag beelden we uit wat de Vijverhof inmiddels geworden is en wat de doelstellingen zijn, wat de visie is en vooral ook wat de motivatie is waarom we dit op deze manier organiseren. Dit willen we opnieuw en op een nieuwe manier onder de aandacht brengen bij alle medewerkers. Plan van aanpak. Na het zien van deze e-learning film nodigen we alle medewerkers uit voor een inspiratiesessie waar we in groepen van maximaal 12 personen met elkaar hierover in gesprek gaan en ideeën ophalen hoe hier verder vorm aan te geven.

Beoogd resultaat
Investeren in de dialoog met elkaar.
Deze e-learning/film wordt zodanig vormgegeven dat dit ook een hulpmiddel kan zijn in de dialoog met inwoners en mantelzorgers.

Eigenaren: John Medema, Susan Honkoop, Sandra Geldorp en Joost Zielstra.

Formatie

Doelstelling
Medewerkers een gezond en goed rooster te geven waar zij optimale eigen zeggenschap over hebben, in relatie met de vragen die inwoner en organisatie stelt.

Beoogd resultaat
De formatie op orde krijgen zodat teams de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en de formatie kwalitatief en kwantitatief deugt. De inzet is zo min mogelijk gebruik te maken van het uitzendbureau. De roosterregels die opgesteld zijn i.v.m. de kanteling zijn vooralsnog leidend. De stuurgroep krijgt de taakstelling bovenstaande om te zetten in een stuurbaar werkproces.


Eigenaren: Albert Rijkeboer (Vz), Jan Houtman(controller) Lenny van der Vlist, Olaf Exoo, Henri Boom (teamleiders zorg), Tea Schouwink (HRM), Monique van E (Planner.)

Onbegrepen gedrag

Doelstelling
Het tijdig signaleren, herkennen en kunnen omgaan met onbegrepen gedrag. In samenwerking met het multidisciplinaire team en mantelzorger(s) wordt het gedrag in kaart gebracht. Oorzaak wordt geprobeerd te achterhalen, geprobeerd wordt het gedrag te begrijpen, en manieren te vinden die een positief effect hebben op het geluk en kwaliteit van leven van de inwoner. 

Plan van aanpak
De medewerkers ontvangen het eerste half jaar van 2017 de scholing.

Beoogd resultaat
De aanpak richt zich op een minimale inzet van vrijheid beperkende maatregelen en psychofarmaca.

Eigenaar: Sandra Geldorp

Private activiteiten

Doelstelling
Private zorg is een markt in ontwikkeling. Van belang is met elkaar hierin de strategie te bepalen hoe de markt op te gaan en De Vijverhof hierin op de kaart te zetten.

Eigenaren: John Medema, Vincent Wijers Teamleiding facilitair en Sjaak Immerzeel, manager vastgoed en fac.beheer.

BHV/RIE en Calamiteitenplan

Doelstelling
De actualisatie van de RIE van 2015 en het projectplan BHV 2015 heeft de nodige actiepunten en aanbevelingen opgeleverd. Van groot belang is de afspraken in de Vijverhof uit te zetten en te borgen. Vooral registratie van de BHV heeft prioriteit.

Het MTO 2016, wat ook in het nieuwe jaar wordt uitgezet, zal ook zeker een aantal aanbevelingen opleveren die raakvlakken hebben met deze onderwerpen.
Deze doelstelling hebben we in 2016 deels niet gehaald en schuift hiermee door naar 2017. Hieraan wordt de evaluatie van het calamiteitenplan toegevoegd.
De Prezo audit levert een aantal aanbevelingen voor de borging van de BHV procedure op waar we prioriteit aan geven in het eerste kwartaal 2017.

Beoogd resultaat
De Vijverhof zoekt met dit project naar duidelijke verbeteringen in de borging van de afspraken die met elkaar worden gemaakt.

Eigenaren: Henk van der Velde, teamleider techniek en Henri Boom, teamleider zorg.

Ultimo, informant en contractenbeheer

Doelstelling + Beoogd resultaat
Doelstelling is Ultimo in 2017 volledig ingevuld te kunnen opleveren met alle adequate gegevens van het vastgoedbedrijf HSVBO en HSB.

Eigenaren: Henk van der Velde en Sjaak Immerzeel

Doelstelling:
Van belang is te onderzoeken op welke manier de financiële administratie de aansluiting hierbij kan vinden. Het programma Informant vindt vooralsnog deze aansluiting niet en wij vinden het noodzakelijk deze wel te maken zodat we over een eenduidig systeem beschikken, die gemakkelijk connecties maakt met de overige systemen.

Beoogd resultaat
Dit onderzoek is voor 1 juni 2017 afgerond.

Eigenaar: Jan Houtman, controller

Groei in de wijk door thuiszorg

Doelstelling:
Iedere directe vraag voor thuiszorg in de wijk Middelwatering wordt in principe gehonoreerd. 

Plan van Aanpak
De vraag die wij voor in het eerste kwartaal van 2017 beantwoord willen hebben hoe deze zorg in te gaan zetten, hoe dit wordt gecommuniceerd en hoe medewerkers hier op worden voorbereid. 

Samenwerking met bestaande aanbieders is hierin van groot belang.

Eigenaar: Teamleider thuiszorg Olaf Exoo

SharePoint

Doelstelling
Voor 2017 hebben we als doelstelling dat de andere velden en thema’s ook worden ingericht met de actuele en vastgestelde documenten zodat we over een adequate bibliotheek beschikken. SharePoint is alleen veel meer dan alleen een documentbeheerssysteem. Graag gaan we alle mogelijkheden ontdekken en ook via dit platform kunnen we gaan communiceren. Verschillende gremia zoals de kennisteams, medezeggenschap, TLV kunnen dit actief gaan gebruiken. Doel is dit verder uit te rollen. 

Beoogd resultaat
Concreet aangeven waar we staan eind 2017 is lastig aan te geven. Wel is het documentenbeheer op alle onderdelen afgerond.

Eigenaren: Jan Houtman, controller en Olaf Exoo, teamleider TZ.