Veiligheid

Veiligheid en preventie zijn van groot belang zeker gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Echter staat dit soms in contrast met de individuele wensen en behoeften van onze inwoners. Het is van groot belang wanneer veiligheid en welzijn elkaar doorkruisen in multidisciplinair overleg samen met inwoner en vertegenwoordigers hier goede afwegingen in te maken. Niet alle risico’s kunnen worden ingebed.

3.1. Medicatieveiligheid

De Vijverhof streeft naar een zorgvuldige omgang met het voorschrijven, bestellen, beheren en verstrekken van medicijnen. Hiertoe heeft de De Vijverhof verschillende protocollen en invulformulieren vastgesteld: 

  • geneesmiddelen-distributiesysteem incl. diverse formulieren
  • bestellijst medicijnen 
  • registratie ter verbetering (RvT)
  • meldformulier vakantie, verhuizing, ziekenhuisopname, overlijden. 

Wat betreft de verantwoordelijkheden rondom het verstrekken van medicijnen wordt de Wet BIG gehandhaafd.

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor het voorschrijven van de medicatie. De medicatie wordt vervolgens besteld, beheerd en verstrekt door de zorgmedewerkers. Het evalueren van het medicijngebruik gebeurt binnen de zorgleefplanbespreking en wordt afgestemd met behandelend arts. Indien gewenst worden de medicijnen aangepast en wordt er een mutatieformulier naar de apotheek verzonden. Voor alle inwoners welke onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde is er elk half jaar een medicatiereview met de apotheker.

De medische zorg is gericht op de bevordering, het behoud en het herstel van de gezondheid en functioneren evenals op de kwaliteit van leven en sterven. In de medische besluitvorming spelen afwegingen met betrekking tot de zin of zinloosheid van een medische behandeling een belangrijke rol. Voorschrijven van psychofarmaca is hier een voorbeeld van wat de Vijverhof graag wil beperken en hier is een ontwikkelafspraak voor gemaakt. Samenvattend: het opnieuw bewust voorschrijven van deze medicatie wordt tegen het licht gehouden en de doelstelling is dit tot een minimum te beperken. Zie de Verbeterparagraaf voor verdere uitwerking van dit initiatief.

3.2. Decubituspreventie

Decubituspreventie heeft al gedurende jaren alle aandacht in De Vijverhof. Periodiek wordt de risicosignalering ingevuld door de verzorgden. De resultaten worden besproken met de betrokken disciplines. De afgelopen jaren zijn er positieve resultaten qua voorkomen en op tijd signaleren van decubitus. Decubitus is niet altijd te voorkomen en kan onderdeel zijn van de laatste levensfase in het verpleeghuis. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door het niet meer tot zich kunnen nemen van voeding, door bedlegerigheid en incontinentie. In deze gevallen wordt hier een zorgdoel over gemaakt in het zorgleefplan met de multidisciplinair gemaakte afspraken en acties. Er is een kennisteam decubitus opgestart in 2017 om inzet van acties en afspraken omtrent dit onderwerp te borgen.

3.3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen

De etages voor psychogeriatrie van De Vijverhof maken onderdeel uit van een BOPZ instelling, derhalve is de wet BOPZ van toepassing op dit deel van De Vijverhof. De Vijverhof streeft er naar vrijheid beperkende maatregelen alleen toe te passen onder strikte afspraken. Er wordt altijd eerste onderzocht of er geen anderen mogelijkheden of opties zijn voordat er overwogen wordt om vrijheid beperkende maatregelen in te zetten. 

In het team en met de inwoner (vertegenwoordiger) wordt na het uitproberen en testen van minder invasive opties/mogelijkheden besproken of er toch een Middel en Maatregel (M&M) noodzakelijk is. Eén van de teamleden neemt contact op met de specialist ouderengeneeskunde (SO) om de M&M te bespreken en vult vervolgens digitaal in ONS Dossier (Nedap) het M&M formulier in en. Nadat de SO het fiat heeft gegeven en dit heeft genoteerd op het formulier wordt de M&M doorgevoerd. De teamleiding van de betreffende etage(s) beheert de centrale registratielijst.

Er zijn 2 vormen M&M te onderscheiden in De Vijverhof:

  • 1. M&M bij inwoners met een somatische handicap: M&M op vrijwillige basis in overeenstemming met de inwoner en huisarts, Specialist ouderengeneeskunde. Dit op basis van preventieve maatregelen ter voorkoming van incidenten en in nauw overleg met betrokken cliënt/familie. De inwoner en/of familielid, ondertekent de verklaring van vrijwillige M&M. 
  • 2. M&M bij PG inwoners. Toepassing hiervan vindt plaatst in nauw overleg met Specialist ouderengeneeskunde, teamleiding en vertegenwoordiging van inwoner(familielid). 

Er vindt per kwartaal een evaluatie plaats van alle actieve M&M door bovengenoemde functionarissen (dit geldt voor alle M&M’s). Het ondertekende M&M formulier wordt in gescand en toegevoegd aan ONS Dossier (Nedap). Wanneer een M&M net is ingezet zal deze frequenter geëvalueerd worden.

Vrijheid beperkende maatregelen kent in De Vijverhof een goede borging. Hiervoor wordt eveneens een kennisteam ingericht in 2017.

Slaapproblemen zijn een veel voorkomend probleem bij mensen met dementie. Voor de bevordering van de nachtrust van de inwoners op de PG-afdelingen is er door een multidisciplinair team een initiatief geopperd. Op de slaapkamer van de PG-afdelingen wordt er voor de nacht een multi-sensor geactiveerd. Dit betekent dat een eerste controle van beweging van de inwoner kan worden gevolgd op afstand. Hierdoor bestaat de mogelijkheid de inwoner niet per definitie te storen. Door minder verstoringen gaan inwoners beter slapen hetgeen wat de nachtrust ten goede komt. Zie de Verbeterparagraaf voor verdere uitwerking van dit initiatief.

3.4.Preventie van acute ziekenhuisopnamen.

Ter preventie van acute ziekenhuisopnames streeft De Vijverhof naar een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijke welbevinden en gezondheid van de inwoner. Hiertoe mag de inwoner rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. De Vijverhof draagt zorg voor een individuele invulling en vakbekwame uitvoering op elk van deze items. Daarbij worden de persoonlijke informatie en afspraken in het zorg(behandel)-/leefplan van de inwoner opgenomen. 

Na opname heeft de specialist ouderen geneeskunde gesprekken met de inwoners met betrekking tot hun wensen omtrent medisch handelen. Hierin wordt onder andere het beleid besproken en vastgelegd. Dit geldt ook voor mogelijk behandeling of opname in het ziekenhuis. Deze afspraken worden half jaarlijks tijdens de zorgleefplanbespreking geëvalueerd.

Om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en tijdig te herkennen hanteert De Vijverhof diverse protocollen, o.a.: Werkinstructie onderhoud van de kamers, Hygiënische maatregelen bij verzorging van een inwoner met een Multi-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), Protocol besmet verplegen, Protocol persoonlijke hygiëne, Decubituspreventie en behandeling, Preventie en monitoring van gewichtsafname etc.

Het voorkomen van een delier t.g.v. de medicatie heeft de teamleiding periodiek overleg met de betreffende arts en apotheken omtrent medicijngebruik, adequate medicijn- begeleiding en te nemen verbetermaatregelen.

Met betrekking tot de diagnostisering en behandeling van incontinentie vindt periodiek overleg plaats met Medeco (voor verpleeghuis) en Medithuis (verzorgingshuis) om tot een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening te komen. De arts schrijft voor dat incontinentiemateriaal en/of behandeling van incontinentie noodzakelijk is. “De Vijverhof” noteert welke inwoners welk materiaal gebruiken en welke behandeling vereist is. De materialen worden digitaal besteld d.m.v. de bestelmodule van Medithuis. Medithuis zorgt voor de verdere distributie en bewaking van het verbruik (m.b.t. verzorgingshuis). Medeco verzorgt de registratie van gebruikte materialen en kosten (m.b.t. verpleeghuis).

Indien een inwoner symptomen vertoont van zwaarmoedigheid en/of neerslachtigheid wordt dit besproken in het behandelteam en met de huisarts(verzorgingshuisfunctie) of Specialist ouderen geneeskundige (verpleeghuisfunctie) geregistreerd in het zorgdossier. De arts draagt zorg voor diagnostisering en stelt de behandelwijze voor.

Tevens zal in 2017 ongeplande ziekenhuisopname per doelgroep verder worden geregistreerd. Voor wat betreft ziekenhuisopnames t.g.v. vallen vindt plaats in de Meldingen Incidenten Cliëntenzorg waarbij duidelijk de reden van opname wordt aangegeven. Overige meldingen ziekenhuisopname worden gerapporteerd in het zorgdossier van de inwoner.

Ziekenhuisopname t.g.v. onbegrepen gedrag zal in voorkomende situaties nadrukkelijk worden geregistreerd.