Veiligheid

Veiligheid en preventie zijn van groot belang zeker gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Echter staat dit soms in contrast met de individuele wensen en behoeften van onze inwoners. Het is van groot belang wanneer veiligheid en welzijn elkaar doorkruisen in multidisciplinair overleg samen met inwoner en vertegenwoordigers hier goede afwegingen in te maken. Niet alle risico’s kunnen worden ingebed. 

3.1 Medicatieveiligheid

De Vijverhof streeft naar een zorgvuldige omgang met het voorschrijven, bestellen, beheren en verstrekken van medicijnen. Hiertoe heeft De Vijverhof verschillende protocollen en invulformulieren vastgesteld:

  • geneesmiddelen-distributiesysteem incl. diverse formulieren
  • bestellijst medicijnen 
  • registratie ter verbetering (RvT)
  • meldformulier vakantie, verhuizing, ziekenhuisopname, overlijden. 

Wat betreft de verantwoordelijkheden rondom het verstrekken van medicijnen wordt de Wet BIG gehandhaafd.
De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor het voorschrijven van de medicatie. De medicatie wordt vervolgens besteld, beheerd en verstrekt door de zorgmedewerkers. Het evalueren van het medicijngebruik gebeurt binnen de zorgleefplan bespreking en wordt afgestemd met behandelend arts. Indien gewenst worden de medicijnen aangepast en wordt er een mutatieformulier naar de apotheek verzonden. Voor alle inwoners welke onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde is er elk half jaar een medicatiereview met de apotheker.
De medische zorg is gericht op de bevordering, het behoud en het herstel van de gezondheid en functioneren evenals op de kwaliteit van leven en sterven. In de medische besluitvorming spelen afwegingen met betrekking tot de zin of zinloosheid van een medische behandeling een belangrijke rol. Voorschrijven van psychofarmaca is een voorbeeld op welk gebied De Vijverhof in 2017 weer een aantal verbeterstappen heeft gerealiseerd. Wij maken gebruik van een document met verpleegkundig interventies en daarnaast wordt het gebruik van psychofarmaca opgenomen in het zorgplan wat evaluatie en rapportage stimuleerd.

In 2018 gaat de apotheek van het Ijsseland ziekenhuis gaat over op een ander elektronisch clientendossier. Voor De Vijverhof betekend dit dat er ook overgegaan wordt op een ander elektronische voorschrijfsysteem (EVS). Dit was een mooi moment voor De Vijverhof om hier opnieuw keuzes in te maken. Na goed overleg en meerder afwegingen is er gekozen voor het EVS Medimo. Zie de verbeterparagraaf voor verder uitwerking.

3.2. Decubituspreventie

Decubituspreventie heeft al jaren alle aandacht binnen De Vijverhof. Periodiek wordt de risicosignalering ingevuld door de verzorgden. De resultaten worden besproken met de betrokken disciplines. De afgelopen jaren zijn er positieve resultaten gerealiseerd qua voorkomen en op tijd signaleren van decubitus. Decubitus is niet altijd te voorkomen en kan onderdeel zijn van de laatste levensfase in het verpleeghuis. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door het niet meer tot zich kunnen nemen van voeding, door bedlegerigheid en incontinentie. In deze gevallen wordt hier een zorgdoel over gemaakt in het zorgleefplan met multidisciplinair gemaakte afspraken en acties. Er is een kennisteam decubitus opgestart in 2017 om inzet van acties en afspraken omtrent dit onderwerp te borgen. Daarnaast wordt er in 2018 een collega opgeleid tot wondverpleegkundige. Zij zal, samen met de specialist oudergeneeskunde, een grote rol dragen op het gebied van preventie en adequate behandeling.

3.3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen

De etages voor psychogeriatrie van De Vijverhof maken onderdeel uit van een BOPZ instelling, derhalve is de wet BOPZ van toepassing op dit deel van De Vijverhof. De Vijverhof streeft er naar vrijheid beperkende maatregelen alleen toe te passen onder strikte afspraken. Er wordt altijd eerste onderzocht of er geen anderen mogelijkheden of opties zijn voordat er overwogen wordt om vrijheid beperkende maatregelen in te zetten. In het team en met de inwoner (vertegenwoordiger) wordt na het uitproberen en testen van minder invasieve opties/mogelijkheden besproken of er toch een Middel en Maatregel (M&M) noodzakelijk is. Eén van de teamleden neemt contact op met de specialist ouderengeneeskunde (SO) om de M&M te bespreken en vult vervolgens digitaal in ONS Dossier (Nedap) het M&M formulier in en. Nadat de SO het fiat heeft gegeven en dit heeft genoteerd op het formulier wordt de M&M doorgevoerd. De teamleiding van de betreffende etage(s) beheert de centrale registratielijst.

In het team en met de inwoner (vertegenwoordiger) wordt na het uitproberen en testen van minder invasieve opties/mogelijkheden besproken of er toch een Middel en Maatregel (M&M) noodzakelijk is. Eén van de teamleden neemt contact op met de specialist ouderengeneeskunde (SO) om de M&M te bespreken en vult vervolgens digitaal in ONS Dossier (Nedap) het M&M formulier in en. Nadat de SO het fiat heeft gegeven en dit heeft genoteerd op het formulier wordt de M&M doorgevoerd. De teamleiding van de betreffende etage(s) beheert de centrale registratielijst.

Er zijn 2 vormen M&M te onderscheiden in De Vijverhof:

  • 1. M&M bij inwoners met een somatische handicap: M&M op vrijwillige basis in overeenstemming met de inwoner en huisarts, Specialist ouderengeneeskunde. Dit op basis van preventieve maatregelen ter voorkoming van incidenten en in nauw overleg met betrokken cliënt/familie. De inwoner en/of familielid, ondertekent de verklaring van vrijwillige M&M. 
  • 2. M&M bij PG inwoners. Toepassing hiervan vindt plaatst in nauw overleg met Specialist ouderengeneeskunde, teamleiding en vertegenwoordiging van inwoner(familielid). 

Er vindt per kwartaal een evaluatie plaats van alle actieve M&M door bovengenoemde functionarissen (dit geldt voor alle M&M’s). Het ondertekende M&M formulier wordt in gescand en toegevoegd aan ONS Dossier (Nedap). Wanneer een M&M net is ingezet zal deze frequenter geëvalueerd worden. Vrijheid beperkende maatregelen kent in De Vijverhof een goede borging. Hiervoor is eveneens een kennisteam opgericht.

3.4. Preventie van acute ziekenhuisopnamen.

Ter preventie van acute ziekenhuisopnames streeft De Vijverhof naar een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijke welbevinden en gezondheid van de inwoner. Hiertoe mag de inwoner rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. De Vijverhof draagt zorg voor een individuele invulling en vakbekwame uitvoering op elk van deze items. Daarbij worden de persoonlijke informatie en afspraken in het zorg(behandel)-/leefplan van de inwoner opgenomen.
Na opname heeft de specialist ouderen geneeskunde gesprekken met de inwoners met betrekking tot hun wensen omtrent medisch handelen. Hierin wordt onder andere het beleid besproken en vastgelegd. Dit geldt ook voor mogelijk behandeling of opname in het ziekenhuis. Deze afspraken worden half jaarlijks tijdens de zorgleefplan bespreking geëvalueerd. Belangrijk feit is dat een groot deel van onze inwoners nog onder behandeling zijn van hun eigen huisarts en de organisatie maar in mindere mate invloed uit kan oefenen op hun beleid m.b.t. behandeling en mogelijk insturen.

Tevens worden vanaf 2017 de ongeplande ziekenhuisopnames per doelgroep geregistreerd. Analyse voor wat betreft ziekenhuisopnames t.g.v. vallen vindt plaats in de commissie Meldingen Incidenten Cliëntenzorg. Overige meldingen m.b.t. ziekenhuisopname worden gerapporteerd in het zorgdossier van de inwoner.

Ziekenhuisopname t.g.v. onbegrepen gedrag zal in voorkomende situaties nadrukkelijk worden geregistreerd.