Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Veiligheid

Veiligheid en preventie zijn van groot belang zeker gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Echter staat dit soms in contrast met de individuele wensen en behoeften van onze inwoners. Het is van groot belang wanneer veiligheid en welzijn elkaar doorkruisen in multidisciplinair overleg samen met inwoner en vertegenwoordigers hier goede afwegingen in te maken. Niet alle risico’s kunnen worden ingebed.

3.1 Medicatieveiligheid

De Vijverhof streeft naar een zorgvuldige omgang als het gaat om het voorschrijven, bestellen, beheren en verstrekken van medicatie. Alle afspraken en procedures omtrent medicatie zijn opgenomen in de geneesmiddelen distributieprotocollen. Hierin is onderscheid gemaakt voor de verpleeghuis inwoners, de verzorgingshuis inwoners en de thuiszorg cliënten. Intramuraal wordt er sinds 2018 gebruik gemaakt van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Medimo. Het systeem heeft een grote kwaliteitsslag rondom medicatieveiligheid gebracht. Alles rondom medicatie gebeurd digitaal onder andere het voorschrijven, aftekenen en ook bestellen. Het evalueren van het medicijngebruik gebeurt binnen de zorgleefplan bespreking en wordt afgestemd met behandelend arts. Indien gewenst worden de medicijnen aangepast. Voor alle inwoners welke onder behandeling zijn van de specialist ouderengeneeskunde is er elk half jaar een medicatiereview met de apotheker. De medische zorg is gericht op de bevordering, het behoud en het herstel van de gezondheid en functioneren evenals op de kwaliteit van leven en sterven.

In de medische besluitvorming spelen afwegingen met betrekking tot de zin of zinloosheid van een medische behandeling een belangrijke rol. Voorschrijven van psychofarmaca is een voorbeeld op welk gebied De Vijverhof de afgelopen twee jaar een aantal verbeterstappen heeft gerealiseerd in het reduceren, bewust voorschrijven en evalueren van gebruik. Wij maken gebruik van een document met verpleegkundig interventies en daarnaast wordt het gebruik van psychofarmaca opgenomen in het zorgplan wat evaluatie en rapportage stimuleert.

3.2 Decubituspreventie

Decubituspreventie heeft al jaren alle aandacht binnen De Vijverhof. Periodiek wordt de risicosignalering ingevuld door de verzorgenden. De resultaten worden besproken met de betrokken disciplines. De afgelopen jaren zijn er positieve resultaten gerealiseerd qua voorkomen en op tijd signaleren van decubitus. Decubitus is niet altijd te voorkomen en kan onderdeel zijn van de laatste levensfase in het verpleeghuis. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door het niet meer tot zich kunnen nemen van voeding, door bedlegerigheid en incontinentie. In deze gevallen wordt hier een zorgdoel over gemaakt in het zorgleefplan met multidisciplinair gemaakte afspraken en acties. Eind 2018 is een collega gestart met de opleiding Wondverpleegkundige. Zij zal tijdens en na haar opleiding, samen met de Specialist Oudergeneeskunde, een grote rol dragen op het gebied van preventie en adequate behandeling.

3.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen

De etages voor psychogeriatrie van De Vijverhof maken onderdeel uit van een BOPZ instelling, derhalve is de wet BOPZ van toepassing op dit deel van De Vijverhof. De Vijverhof streeft er naar vrijheid beperkende maatregelen alleen toe te passen onder strikte afspraken. Er wordt altijd eerste onderzocht of er geen anderen mogelijkheden of opties zijn voordat er overwogen wordt om vrijheid beperkende maatregelen in te zetten. In het team en met de inwoner (vertegenwoordiger) wordt na het uitproberen en testen van minder invasieve opties/mogelijkheden besproken of er toch vrijheid beperkende maatregel (vbm) noodzakelijk is.

Er zijn 2 vormen vbm te onderscheiden in De Vijverhof:

  • 1. Vbm bij inwoners met een somatische handicap: Vbm op vrijwillige basis in overeenstemming met de inwoner en huisarts, Specialist ouderengeneeskunde. Dit op basis van preventieve maatregelen ter voorkoming van incidenten en in nauw overleg met betrokken cliënt/familie. De inwoner en/of familielid, ondertekent de verklaring van vrijwillige vbm.
  • 2. Vbm bij PG inwoners. Toepassing hiervan vindt plaatst in nauw overleg met Specialist ouderengeneeskunde, teamleiding en vertegenwoordiging van inwoner(familielid).

Er vindt minstens per kwartaal een evaluatie plaats van alle actieve vbm’s door bovengenoemde functionarissen (dit geldt voor alle vbm’s). Het ondertekende vbm formulier wordt in gescand en toegevoegd aan ONS Dossier (Nedap). Wanneer een vbm net is ingezet zal deze frequenter geëvalueerd worden.

In 1 januari 2020 treed de wet Zorg en Dwang (Wzd) na een lange wachttijd in werking. De kern van de wet is 'Nee, tenzij'. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. De Wzd gaat niet alleen gelden in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie. Aangezien het ingaan van de wet grote veranderingen met zich meebrengt willen wij ons hier in 2019 op voorbereiden. Zie de verbeterparagraaf.

3.4 Preventie van acute ziekenhuisopnamen

Ter preventie van acute ziekenhuisopnames streeft De Vijverhof naar een zo optimaal mogelijke bijdrage aan het lichamelijke welbevinden en gezondheid van de inwoner. Hiertoe mag de inwoner rekenen op adequate gezondheidsbescherming en –bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes. De Vijverhof draagt zorg voor een individuele invulling en vakbekwame uitvoering op elk van deze items. Daarbij worden de persoonlijke informatie en afspraken in het zorg(behandel)-/leefplan van de inwoner opgenomen.
Na opname heeft de specialist ouderen geneeskunde gesprekken met de inwoners met betrekking tot hun wensen omtrent medisch handelen. Hierin wordt onder andere het beleid besproken en vastgelegd. Dit geldt ook voor mogelijk behandeling of opname in het ziekenhuis. Deze afspraken worden half jaarlijks tijdens de zorgleefplan bespreking geëvalueerd. Belangrijk feit is dat een groot deel van onze inwoners nog onder behandeling zijn van hun eigen huisarts en de organisatie maar in mindere mate invloed uit kan oefenen op hun beleid m.b.t. behandeling en mogelijk insturen. Ziekenhuisopname t.g.v. onbegrepen gedrag zal in voorkomende situaties nadrukkelijk worden geregistreerd.