Profiel zorgorganisatie

Situatieschets

De Vijverhof is een organisatie in Capelle aan den IJssel, een bijzondere omdat het een combinatie betreft van een zorg- en een vastgoedorganisatie. Twee kleine organisaties in hun segment maar samen een niche in de markt.

De Vijverhof ligt midden in het centrum van Capelle aan den IJsel. Naast Winkelcentrum de Koperwiek en dichtbij openbaar vervoer. De Vijverhof ligt in het hart van Capelle, een centrum in het centrum.

De Vijverhof levert op dit moment de volgende zorgfuncties: persoonlijke verzorging, verpleging, hulp bij huishouden, ondersteunende begeleiding, behandeling en verblijf. De functie behandeling wordt verzorgd door het behandelteam van De Zellingen te Capelle aan den IJssel. Hiervoor is de keus gemaakt om 24/7 medische zorg te kunnen bieden aan onze inwoners.

De Vijverhof biedt zorg aan 132 intramurale inwoners en 150 thuiszorg cliënten in een omgeving met 700 huurders. Waarvan intramuraal 101 inwoners in een mix van ZZP 4 t/m 8 en 31 inwoners met een VPT indicatie via het begrip scheiden van wonen en zorg. Hierbij huurt de cliënt een appartement en wordt de verzorgingshuiszorg geleverd op basis van het volledig pakket thuis (VPT). In zijn er totaal vier zorg etages in het zorgcentrum. Waarvan de eerste en de helft van de etage zijn ingericht voor psychogeriatrische zorgvrager. En de andere helft van de tweede etage en de derde en vierde etage zijn ingericht voor de somatische zorgvrager.

Zorgvisie

De Vijverhof streeft naar het verlenen van ouderenzorg (intramuraal en extramuraal) met een eigen gezicht, herkenbaar voor iedereen. Hierbij richt de zorgverlening zich op de zorgvrager in zijn totale menszijn (holistische benadering). Dit betekent dat de instelling niet alleen aandacht schenkt aan de lichamelijke aspecten van een ‘inwoner’, maar dat ook aandacht wordt geschonken aan de psychische en sociale aspecten. Uiteraard naar behoefte van de inwoner en binnen de mogelijkheden van de organisatie. 

Aan de reeds genoemde dimensies kan vanuit onze gebondenheid aan onze identiteit nog een vierde dimensie worden toegevoegd namelijk levensbeschouwelijke of spirituele zorg. 

Naast ruimte voor geestelijke zorg naar individuele behoefte afgestemd komt deze visie vooral tot uiting in de opvatting dat alle zorg aan inwoners menswaardig moet zijn. Goede zorg kan dan gericht zijn op verlichting van het lijden en voorbereiding op het sterven. 

Uitgangspunten bij de zorgverlening van De Vijverhof zijn als volgt:

 • 1. Elke inwoner wordt als individu gezien en is, zolang als mogelijk verantwoordelijk voor de eigen totale gezondheid, waarbij hij/zij zoveel als mogelijk zijn/haar zelfstandigheid behoudt. 
 • 2. Op aspecten waar de zelfstandigheid van de inwoner onvoldoende functioneert wordt de mate van zorgverlening, rekening houdend met de mantelzorg, zorgvuldig afgestemd. Dit kan dan zijn ondersteunende, aanvullende of overnemende zorgverlening. 
 • 3. De lichamelijke zorg richt zich op het stimuleren van de zelfstandigheid en het geven van zorg op maat waar nodig.
 • 4. De psychische zorg richt zich op het creëren van een omgeving waarin de inwoner zichzelf kan blijven en zich optimaal kan welbevinden.
 • 5. De sociale zorg richt zich op het creëren van een omgeving waarin de inwoner zijn eigen sociaal netwerk in stand kan houden met behoud van eventuele mantelzorg en met behulp van stimulering van de medewerkenden. 

De Vijverhof heeft tevens een gedragscode opgesteld waarin wordt ingegaan op het gewenste gedrag van medewerkers dat passend is bij de visie van De Vijverhof. De gedragscode is opgesteld n.a.v. algemene maatschappelijke normen en aangepast op de situatie binnen De Vijverhof. Deze gedragscode is in overleg met de clientenraad en medewerkers vastgesteld en wordt jaarlijks onderhouden en is zowel van toepassing op de intramurale en extramurale zorgverlening. 

Kernwaarden

De Vijverhof heeft haar kernwaarden opgesteld die heel belangrijk en de basis zijn in het uitdragen van onze normen en waarden. De mission statement is als volgt geformuleerd:

De Vijverhof, een herkenbaar en respectvol thuis. Persoonlijk, betrokken en deskundig. 

Missie

De kernwaarden dagen uit, boeien, vragen en geven weer hoe wij naar inwoners en bezoekers kijken. Ieder persoon is uniek. We benaderen iedereen met respect. We zijn persoonlijk betrokken bij inwoners met en zonder indicatie. Professionaliteit is het sleutelwoord in de omgang met onze inwoners. Zij krijgen de kennis en deskundigheid die noodzakelijk zijn. Geen dure woorden maar gewoon zoals het is. Geen woorden maar daden. Mensen ontmoeten mensen. De vraag van de inwoner is leidend in het handelen van iedereen die bij De Vijverhof betrokken is. Betaalde medewerkers en/of onbetaalde medewerkers. We zijn herkenbaar in onze houding

We zijn herkenbaar in onze houding, in ons handelen en in onze zorg- en dienstverlening. We zijn blij wanneer onze inwoners blij zijn voor De Vijverhof gekozen te hebben.

De identiteit van De Vijverhof vindt haar bron in het Protestants Christelijk geloof. Vanuit deze identiteit wordt zorg verleend aan de inwoners. De pijlers van waaruit wordt gewoond en gewerkt, zijn ontzag voor God en liefde voor de naaste. 

In het zorg- en dienstverleningsproces staat het hele mens-zijn van de inwoner centraal. Dit betekent dat er persoonlijk en betrokken ondersteuning geboden wordt aan lichaam, geest, levensbeschouwing en sociaal functioneren van de inwoner. De Vijverhof streeft er naar dat de getoonde bewogenheid met het kwetsbare leven ertoe leidt dat de inwoners zich in de Vijverhof thuis voelen.

De Vijverhof is een organisatie die deel uitmaakt van de samenleving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met anderen o.a. verenigingen, organisaties, kerken en kerkelijk werkers. Solidair met wie het nodig heeft, gebruik makend van de sociale cohesie. Normen en waarden die De Vijverhof niet oplegt, maar die zichtbaar worden in wat we doen en wie we zijn. Als zorgaanbieder en als werkgever.

Pijlers

De Vijverhof heeft de laatste jaren drie pijlers geformuleerd waar het bestaansrecht op is gebaseerd.

 • 1. Wij verzorgen, verplegen en behandelen inwoners met een zorgindicatie die thuis wonen of in het woonzorgcentrum De Vijverhof, zodat het leven waardevol is.
 • 2. Wij verhuren woonruimte aan senioren met extra veiligheidsvoorzieningen en 24 uur beschikbaar professionele zorg zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • 3. Wij brengen mensen bij elkaar door ons woon-zorgcentrum open te stellen voor culturele, maatschappelijke en ontspanningsactiviteiten, door alle talenten aan te boren van inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers zodat het leven aangenaam is.

Deze bestaande pijlers blijven natuurlijk van kracht, ook de komende jaren. Zij blijven een belangrijke basis voor het bestaansrecht van deze organisatie. Echter wij brengen hier wel een nuance in aan die zich vooral richt op de dwarsverbanden tussen deze drie pijlers.

De nieuwe pijlers richten zich op de werkelijke doelstelling van De Vijverhof, nl de zorg voor mensen met als uiteindelijke ultieme doel het bijdragen aan levensgeluk, aan de waarden in het leven. Hiervoor zijn veel voorwaarden noodzakelijk die te maken hebben met zorg, wonen en welzijn die we zeker niet onderschatten. Wel zien we in dat het vooral te maken heeft met wie we zijn en hoe wij de dialoog en daarmee de relatie aangaan met de inwoners en iedereen die hier bij hoort. We zijn gaan inzien dat dit niet alleen familieleden, vrienden en of andere mantelzorgers zijn. Het zijn ook buren, burgers en kennissen. Van toen, van weleer maar ook van nu. 

Mensen ontmoeten elkaar in De Vijverhof. Via bibliotheek, tal van verenigingen, initiatieven van gemeente en Stichting Welzijn Capelle, collega zorgaanbieders, de eetsalons, bij de kapper en bij alle maaltijden in de Plaza, het restaurant van De Vijverhof en ga zo maar door.

We doen dit met elkaar, met deze hele groep betrokkenen. Samen met de inwoners! De nieuwe pijlers hebben andere woorden. Van wonen, zorg en welzijn groeien we toe naar de personen die dit doen, hiermee te maken hebben en dit nodig hebben. We hebben dit verwoord in drie kleine zinnen, met veel betekenis;

 • Je hoort erbij
 • Je draagt bij
 • En dat ondersteunen wij

Visie op Welzijn

De Vijverhof is een woonzorgcentrum. In dit woord staan wonen en zorg centraal. Mensen wonen hier met een zorgindicatie en ook zonder. Wonen en zorg zijn of kunnen met elkaar worden gecombineerd. Eigenlijk zouden we De Vijverhof net zo goed een welzijnscentrum kunnen noemen. Hiermee bedoelen we de onlosmakelijke verbondenheid van welzijn met en wonen en zorg.

Welzijn is een containerbegrip. Welzijn is een verzamelnaam van tal van activiteiten die gericht zijn op het wel zijn van mensen.

Welzijn neemt in de visie van woonzorgcentrum De Vijverhof een meer dan bijzondere plaats in. Al ons handelen is gericht op het levensgeluk van mensen. Een mooie en schone woonomgeving, een vriendelijke bejegening, professionaliteit, deskundigheid en natuurlijk goede zorgverlening helpen daarbij. Toch zien we deze onderwerpen als randvoorwaarden.

Welzijn zien we als het hoogste doel. Hierin komen vriendschap, liefde, geluk bij elkaar. Hierin komen autonomie, eigen regie, keuzevrijheid bij elkaar. Hierin kunnen we waar maken waar mensen voor staan en wat zij willen. Doen wat je wilt, wat je leuk vind, waar je van houd zijn hierin de kernbegrippen.
De ontmoeting met de ander zien we hierin als bepalende factor. De Vijverhof organiseert deze ontmoeting en ziet dit als het hart van de welzijnsvisie. De familie behoudt hierin de eigen rol wat ook geldt voor vrienden. De activiteiten die worden georganiseerd staan in het teken van het aangaan van sociale contacten, vriendschap.

Welzijn is ontmoeten, zijn activiteiten, uitstapjes. Geen grote dingen maar dingen van alledag die waardevol zijn. Dit is voor iedereen anders. De eigen invulling staat voorop.

Welzijn doen we met elkaar. Met familie en vrienden, met mantelzorgers en buren. met medewerkers en vrijwilligers. Met de mensen die bij de inwoners van De Vijverhof horen.

De Vijverhof ondersteunt en faciliteert dit voor de inwoners, burgers en buren. In De Vijverhof, de ontmoetingsruimten van de verschillende complexen staan hier ruimten voor beschikbaar. Ook is er een team van medewerkers die hierin dagelijks het verschil maken.

Samen met iedereen die bij De Vijverhof hoort vormen we een dorp in een stad. Tal van talenten, energie en enthousiasme worden hiervoor aangeboord.