Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Profiel personeelsbestand

Binnen De Vijverhof richt de zorgverlening zich op de individuele zorgvrager in zijn totale mens zijn. Ons doel is om liefdevolle, veilige en verantwoorde zorg te leveren, binnen de mogelijkheden van het woonzorgcentrum, welke voldoet aan de diverse individuele zorgvragen en wensen van onze inwoners. Om zo goed als mogelijk aan deze vragen te kunnen voldoen is het ons inziens noodzakelijk om de teamsamenstelling hierop af te stemmen. De Vijverhof is dan ook van mening dat hier binnen een team diverse functies, niveaus en competenties voor nodig zijn. Door de Manager Zorg en de Teamleiders is hier nauwlettend aandacht voor en wordt er zo nodig extra scholing en externe deskundigheid ingezet. Daarnaast wordt er bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers rekening gehouden of deze de juiste kennis en kunde bezitten om het desbetreffende team aan te vullen. Daarentegen merken wij dat het binnen de sector, ondanks de aanstroom van sollicitanten, moeilijk blijft om (hoog) opgeleid personeel aan te trekken om verdere ondersteuning te kunnen bieden bij de steeds zwaardere en complexer wordende zorg. De dagelijkse inzet van personeel voldoet aan de eisen gesteld in het kwaliteitskader echter is er wel degelijk een wens om hierin uit te breiden. Met name het toezicht en de individuele aandacht mag wat ons betreft nog sterker worden neergezet.

Medewerkers

Binnen De Vijverhof waren op 1 oktober 2018 154,2 fte werkzaam. Deze fte zijn ingevuld door 252 unieke en enthousiaste medewerkers vertaald in een mix van talent en deskundigheid. Dit is inclusief een klein ondersteunend werkapparaat; RVT, directie, administratieve en technische dienst. Daarnaast wordt expertise op het gebied van payrollservices en ICT-beheer ingehuurd.

Onderstaand een tabel met de diverse functies en niveaus.

Functie Aantal
Verpleegkundige HBO 4
Verpleegkundige MBO 7
Verzorgende 73
Helpende 34
Niveau 1 27
Welzijn 7
Facilitair 54
Administratief  7
Raad van Toezicht  5
Bestuur  1
Management team  4
Teamleiders  7
Ondersteunend  3
Leerlingen  18
Stagiaires  20
Geestelijke verzorger

 1

Medisch en paramedisch

 Vaste inhuur via partner organisatie de Zellingen


In 2017 is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek geweest waaruit wij met trots konden concluderen dat het overgrote deel van de medewerkers in dienst tevreden was en voornemens is voor langere tijd verbonden te blijven aan De Vijverhof. Toch merken wij de afgelopen twee jaar de effecten van de wijzigingen in de arbeidsmarkt. Het belang van investeren in en tevreden houden van medewerkers wordt steeds groter. Wij hebben tot op heden afscheid genomen van 56 medewerkers. We hebben wel 66 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Zoals bekend laat de huidige arbeidsmarkt zien dat er meer vacatures zijn dan dat er medewerkers beschikbaar zijn. Zowel voor de maatschappij als voor De Vijverhof ligt hier een grote opdracht. Door het land heen zijn vele initiatieven gaande waar wij zoveel en goed als mogelijk bij aansluiten. In 2018 hebben wij het aantal opleidingsplekken flink opgehoogd. Toch is en blijft het behouden van hoger opgeleid personeel binnen onze setting een uitdaging. Het kijken naar het op de juiste manier beleggen van taken om zo het werk uitdagender te maken is dan ook een van de doelstellingen van komend jaar. Naast een constante wervingscampagne welke is opgezet in 2018 zal er ook door middel van exit gesprekken onderzocht worden wat er intern verbeterd kan worden. In 2018 zijn wij wederom niet ontkomen aan de inzet van uitzendkrachten. Het doel voor 2019 is en blijft de inzet zoveel als mogelijk te beperken en waar mogelijk bekende medewerkers in te zetten.

Vrijwilligers

De organisatie kan putten uit een grote groep “vaste” vrijwilligers (gemiddeld 210) Deze vrijwilligers worden ingezet voor ondersteunende activiteiten bij het zorg- en dienstverleningsproces. Vooral bij de afdeling activiteitenbegeleiding wordt gebruik gemaakt van hun vrijwillige inzet. Vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract en er zijn richtlijnen (vrijwilligersbeleid) aanwezig. De vrijwilligers vinden het vooral belangrijk dat men voor de inwoners het één en ander kan betekenen. Er is een planning voor diverse activiteiten, de teamleider welzijn met het welzijnsteam coördineren de inzet van vrijwilligers. Naast onze grote groep vrijwilligers vinden wij het ook van groot belang de talenten van onze huurders, familieleden en mantelzorgers in te zetten voor onze inwoners. Het is een levendige community waarin veel onverwachte initiatieven plaats vinden. Als een kartrekker van een initiatief stopt met de werkzaamheden, dan staat er wel iemand anders op. En zo niet dan ontstaan er vanzelf weer andere initiatieven.

Opleidingen

Het stimuleren van kennis en kunde is van groot belang binnen de ouderenzorg. Een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de diverse en vaak complexe zorgvragen. Daarnaast zoals eerder vermeld is het opleiden en doorscholen van zorgprofessionals van groot belang gezien het feit dat er binnen de sector onvoldoende (hoogopgeleide) zorgverleners beschikbaar zijn om aan de huidige zorgvraag te kunnen voldoen. Afgelopen jaar is opleidingen binnen De Vijverhof onderbelicht geweest onder andere door de uitval van onze Opleidingscoördinator. Het komende jaar zal er volgens een nieuw opgesteld opleidingsbeleid verder vorm gegeven worden aan alles wat te maken heeft met opleidingen binnen De Vijverhof. De Opleidingscoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het opleidingsbeleid en de daaruit voortvloeiende opleidingsjaarplannen.

Ratio personele kosten versus opbrengsten

De personele inzet in De Vijverhof staat natuurlijk in nauwe balans met de opbrengsten die worden verkregen vanuit WLZ, ZVW en WMO. Uitgangspunt hierin blijft de aanwezige ZZP indicaties en de daarvoor beschikbare uren c.q. budgetten. De werkbalanstool van ActiZ en vakbonden is hierin een belangrijk hulpmiddel. De visie van De Vijverhof is dat de personele inzet rondom de cliënt c.q. inwoner met zijn/haar specifieke zorgvraag leidend is. De ondersteunende functies zijn hier altijd aan ondergeschikt. Hierdoor blijft de overhead laag en zal hierin niet worden afgeweken van de visie dat zorg en welzijn voor de inwoners de belangrijkste waarden zijn. Door een integrale aanpak binnen de zorgafdelingen zijn zorg, welzijn en facilitaire functies complementair aan elkaar.

Extra kwaliteitsgelden

Zoals landelijk bekend komen er de aankomende jaren extra financiële middelen beschikbaar voor de ouderenzorg. Een aanpassing welke hard nodig was met de toenemende zorgvraag en zorgzwaarte. In 2018 is er een eerste stap gemaakt door middel van een aanpassing in de tarieven. In 2019 komt hier nog eens 600 miljoen euro bij. En in 2020 en 2021 in totaal nog eens 1,1 miljoen euro. Voor De Vijverhof komt er volgend jaar naar verwachting een bedrag van 592.490 euro extra beschikbaar. Voor het overgrote deel zullen deze middelen ingezet worden voor het primaire zorgproces. De overige gelden worden ingezet voor het versterken van de kennis en kunde binnen de organisatie. In het kwaliteitsplan wordt de inzet van deze extra middelen toegelicht. Middels een meerjarenbegroting wordt inzicht gegeven in de beoogde uitgaven van deze middelen.