Profiel personeelsbestand

Binnen De Vijverhof richt de zorgverlening zich op de individuele zorgvrager in zijn totale mens zijn. Ons doel is om liefdevolle, veilige en verantwoorde zorg te leveren, binnen de mogelijkheden van het verpleeghuis, welke voldoet aan de diverse individuele zorgvragen en wensen van onze inwoners. Om zo goed als mogelijk aan deze vragen te kunnen voldoen is het ons inziens noodzakelijk om de teamsamenstelling hierop af te stemmen. De Vijverhof is dan ook van mening dat hier binnen een team diverse functies, niveaus en competenties voor nodig zijn. Door de manager zorg en de teamleiders is hier nauwlettend aandacht voor en wordt er zo nodig extra scholing en externe deskundigheid ingezet. Daarnaast wordt er bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers rekening gehouden of deze de juiste kennis en kunde bezitten om het desbetreffende team aan te vullen. Daarentegen merken wij dat het binnen de sector, ondanks de aanstroom van sollicitanten, moeilijk blijft om (hoog) opgeleid personeel aan te trekken om verdere ondersteuning te kunnen bieden bij de steeds zwaarder en complexer wordende zorgvragen. De dagelijkse inzet van personeel voldoet aan de eisen gesteld in het kwaliteitskader en wordt daarnaast verder afgestemd aan de aanwezige doelgroepen op de vier afdelingen.

Medewerkers

Binnen De Vijverhof waren op 1 december 2017 138,7 Fte werkzaam. Deze Fte zijn ingevuld door 242 unieke en enthousiaste medewerkers vertaald in een mix van talent en deskundigheid. Dit is inclusief een klein ondersteunend werkapparaat; RVT, directie, administratieve en technische dienst. Een deel van de administratie zoals salarisverwerking en ICT beheer zijn uitbesteed.

Onderstaand een tabel met de diverse functies en niveaus.

Functie Aantal
Verpleegkundige HBO 4
Verpleegkundige MBO 9
Verzorgende 78
Helpende 22
Niveau 1 30
Welzijn 12
Facilitair 44
Administratief  6
Raad van Toezicht  5
Bestuur  1
Management team  4
Teamleiders  7
Ondersteunend  3
Leerlingen  8
Stagiaires  6
Medisch en paramedisch

 Wordt vast ingehuurd via partner organisatie de Zellingen


Met trots kunnen wij, naar aanleiding van het medewerkers tevredenheidsonderzoek, concluderen dat het overgrote deel van de medewerkers in dienst tevreden is en voornemens is voor langere tijd verbonden te blijven aan De Vijverhof. Ook blijkt uit de cijfers dat we dit jaar van 49 mensen afscheid hebben genomen en dat we 57 nieuwe medewerkers hebben mogen verwelkomen. De huidige arbeidsmarkt laat zien dat er meer werkgelegenheid is dan er medewerkers beschikbaar zijn. Zowel voor de maatschappij als voor De Vijverhof ligt hier een grote opdracht. Wij zijn dan ook voornemens om dit jaar het aantal opleidingsplekken te vergroten om zo ook hierin onze rol te pakken. De concurrentie om goed opgeleid personeel is duidelijk aanwezig wat zijn uitwerking heeft. Naast een constante wervingscampagne die opgezet wordt in 2018 zal er ook doormiddel van exit gesprekken onderzocht worden wat er intern verbeterd kan worden. Ons doel is zo min mogelijk gebruik te maken van uitzendkrachten.

De organisatie kenmerkt zich door lage drempels en nauwelijks overhead. Het team van leidinggevenden heeft integraal alle thema’s rondom kwaliteit van zorg met elkaar verdeeld. Dit team wordt aangevuld door drie medewerkers op het gebied van Personeel, Opleiding en een beleidsondersteuner zorg een innovatie sinds 1 april 2017.

Vrijwilligers

De organisatie kan putten uit een grote groep “vaste” vrijwilligers (gemiddeld 210) Deze vrijwilligers worden ingezet voor ondersteunende activiteiten bij het zorg- en dienstverleningsproces. Vooral bij de afdeling activiteitenbegeleiding wordt gebruik gemaakt van hun vrijwillige inzet. Een formeel beleid en regelgeving voor het functioneren van de vrijwilligers is niet een eerste prioriteit. Vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract en er zijn richtlijnen (vrijwilligersbeleid) aanwezig. De vrijwilligers vinden het vooral belangrijk dat men voor de inwoners het één en ander kan betekenen. Er is een planning voor diverse activiteiten, de teamleider welzijn met het welzijnsteam coördineren de werkzaamheden. 

Naast onze grote groep vrijwilligers vinden wij het ook van groot belang de talenten van onze huurders, familieleden en mantelzorgers in te zetten voor onze inwoners. Nu bestaat de community (mensen die iets voor de inwoners doen op vrijwillige basis) uit ongeveer 1800 personen. Het is een levendige community waarin veel onverwachte initiatieven plaats vinden. Als een kartrekker van een initiatief stopt met de werkzaamheden, dan staat er wel iemand anders op. En zo niet dan ontstaan er vanzelf weer andere initiatieven.

Opleidingen

Het stimuleren van kennis en kunde is een groot goed binnen De Vijverhof. Een noodzakelijk voorwaarde om te kunnen voldoen aan de zorgvragen van onze inwoners. Daarnaast zoals eerder vermeld is het opleiden of doorscholen van zorgprofessionals van groot belang gezien het feit dat er binnen de sector onvoldoende (hoogopgeleide) zorgverleners beschikbaar zijn om aan de huidige zorgvraag in Nederland te kunnen voldoen. De functionaris van opleidingen zorgt voor een juiste verhouding tussen leerlingen en gediplomeerd personeel. Zij heeft de regie in handen en zorgt voor juiste kennis en kunde om zowel de leerlingen als het begeleidende personeel te voorzien van de juiste randvoorwaarden.

De volgende zorgopleidingen worden aangeboden binnen De Vijverhof:

  • Entreeopleiding assistent dienstverlening en zorg niveau 1 
  • Helpende zorg en welzijn niveau 2 
  • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3 
  • MBO Verpleegkundige niveau 4 
  • HBO verpleegkundige niveau 5
  • Medewerkers Maatschappelijke Zorg niveau 3 
  • Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
  • Maatschappelijke zorg: persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 
  • Praktijkopleider niveau 4 

Wij stimuleren onze medewerkers binnen hun mogelijkheden tot het volgen van een opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan helpenden zorg en welzijn die de opleiding tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3 volgen. Ter stimulatie van kennis en kunde binnen De Vijverhof is in het jaar 2017 een start gemaakt met het opstellen van Kennisteams. De kennisteams richten zich op verschillende gebieden zoals; Mondzorg, medicatieveiligheid, zorgplan, palliatieve zorg, BOPZ, onbegrepen gedrag, ouderenmishandeling, valpreventie, wondzorg, incontinentie, Prezo, veiligheid, voeding, MIC en welzijn.

Ratio personele kosten versus opbrengsten

De personele inzet in De Vijverhof staat natuurlijk in nauwe balans met de opbrengsten die worden verkregen vanuit WLZ, ZVW en WMO. Uitgangspunt hierin blijft de aanwezige ZZP indicatie en de daarvoor beschikbare uren c.q. budgetten. De werkbalanstool van ActiZ en vakbonden is hierin een belangrijk hulpmiddel. De visie van De Vijverhof is dat de personele inzet rondom de cliënt c.q. inwoner leidend is. De ondersteunende functies zijn hier altijd aan ondergeschikt. Hierdoor blijft de overhead laag en zal hierin niet worden afgeweken van de visie dat zorg en welzijn voor de inwoners de belangrijkste waarden zijn. Door een integrale aanpak binnen de zorgafdelingen zijn zorg, welzijn en facilitaire functies complementair aan elkaar. Voor 2018 verwachten wij extra budget voor medewerkers uit de toegezegde ‘2,1 miljard’ wat opnieuw ingezet wordt voor de zorg en welzijn. Wij steken in eerste instantie in op extra inzet in de avonden.