Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Binnen De Vijverhof proberen wij met onze bijdrage de kwaliteit van leven van onze inwoners zo optimaal mogelijk te laten zijn. Onze bewoners hebben zelf of samen met naaste(n) de regie in handen. Wij zien alle inwoners als individu welke wij relationele en liefdevolle zorg willen bieden.

1.1. Compassie

De inwoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. Dit geven wij betekenis in onze waarde gedreven visie op zorg en welzijn. Daarnaast werken wij met vaste medewerkers op de afdelingen waardoor het mogelijk is vorm te geven aan een nauwe relatie tussen inwoner en medewerker. Deze relatie is de basis van persoonsgerichte ondersteuning. Door het echt kennen van onze inwoners met hun diverse behoeften, wensen, normen en waarden is het mogelijk om liefdevolle zorg te bieden.

1.2. Uniciteit

Alle inwoners worden gezien in hun persoonlijke context. Een ieder heeft een eigen identiteit en geeft zelf de input voor de dagelijkse gang van zaken. Hierin kunnen de inwoners ondersteund worden door hun familie en de medewerkers. De specifieke wensen en behoeften worden vastgelegd in het zorgleefplan en zijn basis voor de dagelijkse zorgverlening. Deze afspraken kunnen ten alle tijden veranderd worden wanneer hier de behoefte en wens naar is.

1.3. Autonomie

Voor de inwoner is de mogelijkheid van een eigen regie over het leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Wanneer een inwoner niet meer in staat is tot eigen regie zal een naaste(n) worden benaderd om de ogen en oren te zijn voor onze inwoner. Afspraken, waaronder afspraken rondom het levenseinde, worden met regelmaat geëvalueerd met inwoners en diens naaste.

1.4 Zorgdoelen

Iedere inwoner heeft vastgestelde afspraken over (en inspraak in) de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.

Het zorgplan

Om tot invulling van een zorgleefplan te komen worden allereerst de specifieke wensen van de inwoner besproken aan de hand van een zorgintake formulier. Een zorgintake komt tot stand doordat de verzorgende aan de inwoner gericht vragen stelt tijdens het intakegesprek. De zorgintake wordt gebruikt om de diagnose en zorgbehoefte vast te stellen. De zorgintake die bij De Vijverhof wordt gebruikt, gaat onder andere in op de vier domeinen:

  • Woon- en leefomstandigheden;
  • Participatie;
  • Mentaal welbevinden;
  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid.
Bij inwoners welke gebruik maken van de functie behandeling worden naast de zorgintake ook intakes afgenomen door de behandelaren.

Binnen 24 uur beschikt elke nieuwe inwoner over een voorlopig zorgleefplan n.a.v. de eerste intake. Het zorgleefplan wordt binnen 6 weken vastgesteld. Deze tussenliggende periode wordt gebruikt om de inwoner te leren kunnen en zo alle wensen en behoeften duidelijk in kaart te brengen.

Archivering zorgplan en dossiers

  • Het zorgplan en het dossier worden in een gesloten daarvoor bestemde dossierkast bewaard. Alleen de geautoriseerde medewerkers kunnen bij de dossiers. De dossiers worden tevens digitaal bewaard middels ONS Dossier (Nedap). Binnen ONS Dossier (Nedap) bestaan verschillende autorisatie niveaus voor medewerkers.
  • Papieren documenten van inwoners zijn gedigitaliseerd in ONS Dossier (Nedap).

In 2016 is de opzet van de zorgdossiers geactualiseerd. In 2017 zal gericht aandacht zijn op verdere borging van deze werkwijze