Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Binnen De Vijverhof proberen wij met onze bijdrage de kwaliteit van leven van onze inwoners zo optimaal mogelijk te laten zijn. Onze bewoners hebben zelf of samen met naaste(n) de regie in handen. Wij zien alle inwoners als individu welke wij relationele en liefdevolle zorg willen bieden.

1.1 Compassie

De inwoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. Dit geven wij betekenis in onze waarde gedreven visie op zorg en welzijn. Daarnaast werken wij met vaste medewerkers op de afdelingen waardoor het mogelijk is vorm te geven aan een nauwe relatie tussen inwoner en medewerker. Deze relatie is de basis van persoonsgerichte ondersteuning. Door het echt kennen van onze inwoners met hun diverse behoeften, wensen, normen en waarden is het mogelijk om liefdevolle en waardige zorg te bieden.

1.2 Uniciteit

Alle inwoners worden gezien in hun persoonlijke context. Een ieder heeft een eigen identiteit en geeft zelf de input voor de dagelijkse gang van zaken. Hierin kunnen de inwoners ondersteund worden door hun familie en de medewerkers. De specifieke wensen en behoeften worden vastgelegd in het zorgleefplan en zijn basis voor de dagelijkse zorgverlening. Deze afspraken kunnen te allen tijde veranderd worden wanneer hier de behoefte en wens naar is.

1.3 Autonomie

Voor de inwoner is de mogelijkheid van een eigen regie over het leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Wanneer een inwoner niet meer in staat is tot eigen regie zal een naaste(n) worden benaderd om de ogen en oren te zijn voor onze inwoner. Afspraken, waaronder afspraken rondom het levenseinde, worden met regelmaat geëvalueerd met inwoners en diens naaste.

1.4 Zorgdoelen

Iedere inwoner heeft vastgestelde afspraken over (en inspraak in) de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.

Het zorgplan

Om tot invulling van een zorgleefplan te komen worden allereerst de specifieke wensen van de inwoner besproken aan de hand van een zorgintake formulier. De zorgintake wordt gebruikt om de diagnose en zorgbehoefte vast te stellen. De zorgintake die bij De Vijverhof wordt gebruikt, gaat onder andere in op de vier domeinen:

  • Woon- en leefomstandigheden;
  • Participatie;
  • Mentaal welbevinden;
  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid.

Bij inwoners welke gebruik maken van de functie behandeling worden naast de zorgintake ook intakes afgenomen door de behandelaren.

Binnen 24 uur beschikt elke nieuwe inwoner over een voorlopig concept zorgleefplan n.a.v. de eerste intake. Het zorgleefplan wordt binnen 6 weken vastgesteld. Deze tussenliggende periode wordt gebruikt om de inwoner te leren kennen en zo alle wensen en behoeften duidelijk in kaart te brengen.

De huidige opzet voor concept zorgleefplannen wordt als te globaal en weinig informatief ervaren voor de eerste weken zorgverlening. Voor 2019 is er dan ook besloten opnieuw te kijken naar de opzet, werkwijze en inhoud van het concept zorgleefplan welke binnen 24 uur na opname gereed dient te zijn. Zie de verbeterparagraaf.

1.5 Vraaggerichte zorg (in de nacht)

Bij het ouder worden verandert de slaapcyclus en komen steeds meer problemen rondom de nachtrust voor. Ouderen hebben de neiging lichter en korter te slapen ondanks het feit dat ze nog even veel slaap nodig hebben als voorheen. De nachtrust is van grote invloed op het functioneren overdag en het totale gevoel van welbevinden. 

Op de afdeling werden de afgelopen jaren controle rondes gelopen. Hierbij wordt er minstens twee keer per nacht op de kamer van de inwoner gekeken of alles in orde is en of er hulp/ondersteuning nodig is. Hoe goed bedoeld ook geven deze controles vele verstoringen tijdens de nachtrust. Door het lichter slapen worden de inwoners hierdoor gewaakt uit hun slaap.

Binnen De Vijverhof wordt er al sinds eind 2016 gepleit om deze verstoringen in de nacht te voorkomen door middel van een doorslaapbeleid. Met als doel dat de inwoners meer rust ervaren tijdens de nacht, beter slapen wat ten goede komt aan alle aspecten die te maken hebben met het dag-nacht ritme. Door ‘ door te slapen’ , rusten de inwoners meer uit wat een positief effect heeft op het gehele mens zijn. Met dit beleid wenst De Vijverhof ook af te wijken van de controle functie en zich nog meer te richten op vraaggerichte zorg waarbij dus enkel zorg in de nacht verleend wordt wanneer noodzakelijk. Om deze doelstelling realiteit te maken is er een onderzoeksfase geweest en begin 2017 zijn op alle pg-kamers binnen De Vijverhof multisensoren geïnstalleerd. De inzet van deze domotica is dus geen doel op zich maar een middel op onze visie op vraaggerichte en persoonlijke zorg te realiseren. De multisensor kan dan ook gezien worden als communicatiemiddel om de juiste zorg te leveren. Geenzins vervangt de domotica onze medewerkers echter biedt het de mogelijkheid om de tijd efficiënter en doelmatiger te gebruiken. Zorg wordt geleverd wanneer hier behoefte of noodzaak toe is en de andere momenten het gevoel van privacy van de inwoners niet te verstoren. Per individu wordt de sensor ingesteld door het multidisciplinaire team, het zorgteam en in samenspraak met de vertegenwoordigers van de inwoner. De inzet wordt geregistreerd en behandeld als vrijheid beperkende maatregel n.a.v. advies van de Inspectie.

Naast de afspraken die er gemaakt worden, zullen de zorgmedewerkers hun eigen intuïtie moeten blijven volgen en afwijken wanneer de situatie hier om vraagt. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een inwoner griep heeft en zich niet lekker voelt.