Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Personeels-samenstelling

De organisatie kan enkel en alleen kwalitatief en verantwoorde zorg leveren door het personeel wat zich dagelijks inzet voor onze inwoners. Goede inzet, afstemming en opleiding is hierin cruciaal.

6.1 Aandacht, aanwezigheid en toezicht

De capaciteitsplanning vindt plaats op basis van de zorgzwaarte, zorgbehoefte en het indicatiebesluit van de betrokken inwoners binnen de financiële kaders. De zorgbehoefte wordt bepaald aan de hand van indicaties, zorgplannen en vastgesteld door zorgplan besprekingen en MDO’s. Hierop afgestemd is er minimale bezetting vastgesteld voor de afdelingen om te kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van al onze inwoners. Dagelijks zijn er bekende en gediplomeerde medewerkers aanwezig op de afdelingen. En wordt er minimaal voorzien in het toezichtcomponent.

De Vijverhof is voornemens met een deel van de extra financiële middelen in 2019 het toezicht-component en de ondersteuning op de afdelingen uit te breiden. Het organiseren van toezicht op de afdelingen binnen de huidige financiering was complex. Toezicht op de huiskamers mag niet ten kosten gaan van de persoonlijke aandacht en basiszorg toch bleek de financiering ons inziens daarin niet volledig toereikend. Door extra zorg en welzijn personeel (woonondersteuner) op de afdelingen in te zetten zullen de inwoners daadwerkelijk ervaren dat er meer aanwezigheid van medewerkers is en daarmee ook meer aandacht. De woonondersteuner heeft naast toezicht als kerntaak eten/drinken en welzijn. Het aantal inwoners waarover toezicht geboden moet worden neemt af wat mogelijkheden biedt tot meer ondersteuning op maat. Op de psychogeriatrie afdelingen worden per week 3,41 fte extra aangenomen om dit plan te realiseren . Voor de somatiek afdelingen betreft dit 1,48 fte per week. Het aantal fte zal omgezet worden naar een aantal uur per dag extra wat wordt toegevoegd aan de kader uren inzet per dag. Zie de verbeterparagraaf.

Ook voor onze VPT cliënten in de huurwoningen komt ruimte om extra personeel aan te nemen. In de huidige situatie is het zo dat een VPT-cliënt bijvoorbeeld de ochtendzorg in 1 moment aangeboden krijgt. Voor sommige mensen betekend dit dat als ze later willen opstaan het ontbijt ook pas later volgt. Uiteraard kunnen we de routes wel zo indelen dat de medewerkers eerst langs alle cliënten gaan om het ontbijt te verzorgen en dat ze daarna weer langs alle cliënten gaan om de ADL uit te voeren, maar de ervaring leert dat dit niet efficiënt verloopt, juist meer tijd kost en ontevredenheid oplevert.

Daarom zal een deel van de extra middelen ingezet worden om dagelijks een Woonondersteuner aan te stellen voor 6 uur, hetgeen neerkomt op 1,4 fte per jaar, die voor de VPT-cliënten de maaltijden verzorgt en hand-en-spandiensten verleent. Het gaat dan om ontbijt/lunch/diner, cliënten heen en weer brengen naar activiteiten/restaurant, het wegbrengen van medicijnen/bestellingen, bedden opmaken, vuilniszakken wegbrengen, etc. Zie de verbeterparagraaf.

6.2 Specifieke kennis, vaardigheden

De Vijverhof streeft er naar de continuïteit van zorg, de kwaliteitsbevordering en de kwaliteit van medewerkers te waarborgen om op deze wijze een hoogwaardige kwaliteit van zorg aan te kunnen bieden aan de inwoners. De kennis en vaardigheden welke van onze medewerkers worden gevraagd nemen elke jaar verder toe en zijn onderhevig aan veel wijzigingen. Dit vraagt vooruitziend inzicht als het gaat op opleiden van personeel om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Binnen De Vijverhof wordt met roostering rekening gehouden dat ook daadwerkelijk op elke moment van de dag de juiste kennis beschikbaar is om in te zetten wanneer hierom gevraagd wordt. Denk hierbij aan de aanwezigheid van BHV, artsen en verpleegkundigen. In de toekomst is het de wens om 24/7 een Verpleegkundige aanwezig te hebben op locatie. Helaas is dit nu niet mogelijk en wordt er gewerkt met bereikbaarheidsdiensten waarmee adequate dekking geboden kan worden. Ook voor de aanwezigheid van behandelaren zijn in het samenwerkingscontract met de Zellingen afspraken opgenomen.

Daarnaast zullen zich altijd ongeplande en onvoorziene situaties kunnen voordoen waarbij binnen de mogelijkheden van de organisatie snel geschakeld en gehandeld kan worden. Door dagelijks een verantwoordelijke aan te wijzen welke hierin beslissingen mag nemen kan er altijd snel gehandeld worden.

Samenwerking
De Vijverhof heeft in haar strategische toekomstvisie nadrukkelijk aangegeven een zelfstandige organisatie te willen blijven die op een natuurlijke manier wil groeien. Hierbij is eveneens nadrukkelijk aangegeven dat hiermee geenszins samenwerking met andere aanbieders en partijen wordt uitgesloten. In geen geval en sterker nog, samenwerking willen we juist stimuleren. Op het gebied van zorg, dienstverlening, welzijn werken we nauw samen met de vele organisaties in Capelle en omgeving. Samenwerkingen welke van groot belang zijn om onze inwoners en cliënten van de juiste en gewenst zorg te kunnen voorzien.

6.3 Reflectie, leren en ontwikkelen

De Vijverhof erkent de noodzaak van planmatig opleiden als instrument. Het management zal ieder jaar op zoek gaan naar strategische behoeften van De Vijverhof als organisatie. Enerzijds om de vaardigheden en kennis van de medewerkers in stand te houden, anderzijds om de persoonlijke opleiding en ontwikkelingsbehoefte van individuele medewerkers te verhogen. Van groot belang hierbij zijn de vereiste kwalificaties die moeten afgeleid zijn van de functie die de medewerker uit gaat oefenen. Met andere woorden er zal door het management bepaald worden of er sprake is van een opleidingsnoodzaak of het realiseren van organisatiedoeleinden. De afdeling opleiding behoort tot het curriculum van Woonzorgcentrum De Vijverhof. De visie van De Vijverhof is dat opleiding niet louter bedoeld is om meer kennis te hebben (weten), maar ook op het gebied van functioneren zoals proactieve werkhouding en acteren. Eind 2018 heeft het opleidingsbeleid van De Vijverhof opnieuw vorm gekregen. Uit het opleidingsbeleid volgt jaarlijks het opleidingsplan voor het komende jaar. Het opleidingsplan van De Vijverhof is een belangrijk hulpmiddel om de doelstellingen die we met elkaar verwoord hebben te realiseren.

De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het verhogen van deskundigheidsniveaus. Deze ontwikkeling stopt geenszins. Ook in het jaar 2019 zullen wederom 20 opleidingsplaatsen gecreëerd worden. Echter is het laatste jaar wel zichtbaar geworden dat op het gebied van kennis en kunde een gat is ontstaan.

Opleiding aandachtvelders
Omdat niet alle medewerkers over alle benodigde en specifieke kennis kunnen beschikken door complexiteit en hoeveelheid zijn twee jaar geleden de kennisteams opgericht. Deze bestaan uit aandachtsvelders welke zich focussen op een afgebakend onderwerp/aandachtsgebied. In 2018 hebben de aandachtsvelders geen specifieke opleidingen gehad. In 2019 is het doel de aandachtsvelders scholing aan te bieden om hen hiermee te laten beschikken over voldoende kennis en kunde om deze rol uit te voeren. Zie de verbeterparagraaf.

EVV-schap
Binnen De Vijverhof hebben tot op heden verzorgenden de rol van contactverzorgende op zich genomen. Een contactverzorgende is binnen De Vijverhof het eerste aanspreekpunt voor de inwoner en diens naasten met betrekking tot de zorgverlening en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening. Vanaf 2003 bestaat er een ‘officieel’ competentie- en kwalificatieprofiel voor uitvoering van deze taken genaamd Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Na intern overleg en ook de uitdrukkelijke wens vanaf de werkvloer is besloten om op dit vlak en professionaliseringslag te maken in 2019. Een nog nader te bepalen groep medewerkers zal in de gelegenheid gesteld worden deze opleiding te volgen en deze vervolgens in praktijk te brengen binnen De Vijverhof. Zie de verbeterparagraaf.

E-learning
Een deel van het kwaliteitsbudget zal ingezet worden om voor onze zorgmedewerkers het e-learningportaal van Noordhoff Health aan te schaffen. Het portaal biedt de mogelijkheid aan de medewerkers om op flexibele basis in alle vrijheid zowel op locatie als thuis op eigen tempo hun kennis kunnen versterken en vergroten. Naast praktijk scholing en klinische lessen denken wij dat het toevoegen van deze vorm van scholing extra kwaliteit op het gebiedt van kennis en kunde zal toevoegen. Tevens biedt het portaal de mogelijkheid om digitaal en actueel overzicht bij te houden van de verplichte en gevolgde scholingen. Zie de verbeterparagraaf.

Compensatie in vorm van tijd voor taken
Om medewerkers ook daadwerkelijk in staat te stellen de extra taken zoals belegd in de kwaliteitsplan vorm te laten geven dienen wij hier als organisatie faciliterend in te zijn. De EVV’er zal 2 uur per week vrijgesteld worden voor uitvoering van de taken. De aandachtsvelders krijgen hier, afhankelijk van de vraag en behoefte, een ‘x’ aantal uur per jaar voor. Mocht er een project zich aandienen welke extra investering vraagt van een groep medewerkers waaronder bijvoorbeeld de aandachtsvelders zal hierin extra worden gecompenseerd.