Personeels-samenstelling

De organisatie kan enkel en alleen kwalitatief en verantwoorde zorg leveren door het personeel wat zich dagelijks inzet voor onze inwoners. Goede inzet, afstemming en opleiding is hierin cruciaal.

6.1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht

De capaciteitsplanning vindt plaats op basis van de zorgzwaarte, zorgbehoefte en het indicatiebesluit van de betrokken inwoners. De zorgbehoefte wordt bepaald aan de hand van indicaties, zorgplannen en vastgesteld door zorgleefplan besprekingen en MDO’s. Hierop afgestemd is er dagelijks een adequate bezetting om te kunnen voldoen aan de gevraagde zorgbehoefte van al onze inwoners. Dagelijks zijn er bekende en gediplomeerde medewerkers aanwezig op de afdelingen. En wordt er minimaal voorzien in het toezichtcomponent. Idealiter zouden wij dit nog verder uitbreiden en nog meer medewerkers om de afdelingen inzetten. Hierin zou onze keuze dan vooral uitgaan naar medewerkers zorg en welzijn in de avonduren.

Kanteling

De Vijverhof heeft een stuurgroep ingericht die zich bezig houdt met alles wat te maken heeft met de personele bezetting. De doelstelling is de medewerkers een gezond en goed rooster te geven waar zij eigen zeggenschap over hebben, in relatie met de vragen die de inwoner en de organisatie stelt. In 2016 hebben bestuur, management en ondernemingsraad met elkaar een nieuw roosterbeleid, verlofregeling en roosterregels opgesteld. Een werkgroep kanteling, waarin tal van zorgmedewerkers zitting namen, heeft dit proces handen en voeten gegeven. Doelstelling is medewerkers een gezond en goed rooster te geven waar zij optimale eigen zeggenschap over hebben, in relatie met de vragen die inwoner en organisatie stelt. Voor de medewerker een kans en ook voor de organisatie. Er is veel aandacht besteed aan de eisen die gesteld worden aan roosters voor zowel inwoners als medewerkers. Belangrijk is dit proces op de voet te blijven volgen en te bezien hoe wij de werkelijk aanwezige formatie kunnen ombuigen tot de gewenste formatie. Op afdeling drie is de kanteling in 2017 succesvol geïmplementeerd. In 2018 zullen ook de overige teams dit proces doorlopen. Zie de verbeterparagraaf voor de verdere uitwerking van het project.

6.2. Specifieke kennis, vaardigheden

De Vijverhof streeft er naar de continuïteit van zorg, de kwaliteitsbevordering en de kwaliteit van medewerkers te waarborgen om op deze wijze een hoogwaardige kwaliteit van zorg aan te kunnen bieden aan de inwoners.

De Vijverhof heeft in haar strategische toekomstvisie nadrukkelijk aangegeven vooralsnog een zelfstandige organisatie te zijn die op een natuurlijke manier wil groeien. Hierbij is eveneens nadrukkelijk aangegeven dat hiermee geenszins

Samenwerking

samenwerking met andere aanbieders en partijen wordt uitgesloten. In geen geval en sterker nog, samenwerking willen we juist stimuleren. Op het gebied van zorg, dienstverlening, welzijn werken we nauw samen met iedere organisatie in Capelle en omgeving.

Nieuwe functie beleidsondersteuner zorg en innovatie

Vanaf 1 april 2017 beschikt de Vijverhof voor het eerst in haar geschiedenis over de functie beleidsondersteuner zorg en innovatie. Een brede functie ter ondersteuning van alle MT en TLV+ leden. Er is veel te doen in de ondersteuning van kwaliteitszorg, proces en projectmanagement en we zien deze functie als een belangrijke impuls de Vijverhof verder te brengen in zijn ontwikkeling. Professionalisering en innovatie zijn hierin belangrijke kernbegrippen.

6.3. Reflectie, leren en ontwikkelen

De Vijverhof erkent de noodzaak van planmatig opleiden als instrument. Het management zal ieder jaar op zoek gaan naar strategische behoeften van De Vijverhof als organisatie. Enerzijds om de vaardigheden en kennis van de medewerkers in stand te houden, anderzijds om de persoonlijke opleiding en ontwikkelingsbehoefte van individuele medewerkers te verhogen. Van groot belang hierbij is de vereiste kwalificaties die moeten afgeleid zijn van de functie die de medewerker uit gaat oefenen. Met andere woorden er zal door het management bepaald worden of er sprake is van een opleidingsnoodzaak of het realiseren van organisatiedoeleinden. De afdeling opleiding behoort tot het curriculum van Woonzorgcentrum De Vijverhof. De visie van De Vijverhof is dat opleiding niet louter bedoeld is als meer `weten` maar ook op anders functioneren, proactieve en meedenkend. Het opleidingsplan van De Vijverhof is een belangrijk hulpmiddel om de doelstellingen die we met elkaar verwoord hebben te realiseren. Het is een afgeleide van de kaderbrief 2018 wat natuurlijk weer een afgeleide is geweest van het jaarplan en de doorkijk naar 2018.

De laatste jaren veel geïnvesteerd in opleiding en het verhogen van deskundigheidsniveaus. Deze ontwikkeling stopt geenszins. De opzet is om in 2018 minstens 20 opleidingsplaatsen te faciliteren binnen de organisatie.