Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Leren en verbeteren van kwaliteit

Om optimale en kwalitatieve zorg aan onze inwoners te kunnen blijven bieden is het van belang om een lerend werkklimaat binnen de organisatie te faciliteren en stimuleren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat medewerkers ontvankelijk zijn voor het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen. Hiervoor is het van belang kwaliteitsbewustzijn voortdurend te blijven ontwikkelen. Binnen De Vijverhof wordt hier op diverse manieren vorm aan gegeven zowel voorwaardenscheppend als stimulerend.

4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem

Tot het kwaliteitssysteem behoren het handboek kwaliteitszorg, de procesbeschrijvingen, de functieprofielen en de kwaliteitsregistraties. Het kwaliteitssysteem is verder opgebouwd aan de hand van de prestaties van PREZO, de Norm Verantwoorde/ Goede Zorg. 

De scope van het kwaliteitssysteem betreft alle werkzaamheden die bij De Vijverhof worden uitgevoerd die gaan over het verlenen van intra-, en extramurale zorg. Ook ondersteunende processen vormen onderdeel van het kwaliteitssysteem omdat deze processen van belang zijn om de primaire processen goed uit te kunnen voeren en zo de inwoners tevreden te stellen. 

 • In onze organisatie staan onze inwoners centraal. Daarom is ons kwaliteitssysteem gericht op het voldoen aan de behoeften van onze inwoners. In het kwaliteitssysteem zijn afspraken vastgelegd om te kunnen voldoen aan behoeften van inwoners. 
 • De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers bepalen uiteindelijk de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierbij dient het kwaliteitssysteem bij te dragen aan een beter en directer contact met de medewerkers van de organisatie. 

In het handboek kwaliteitszorg is vastgelegd hoe De Vijverhof omgaat met kwaliteitszorg. Zo wordt onder andere het beleid van de organisatie weergegeven. Het handboek kwaliteitszorg dient voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit binnen de organisatie. In 2019 loop het driejarige termijn van het Prezo Keurmerk af. Er zal opnieuw herzien worden of Prezo wordt gehandhaafd of dat er mogelijk gekozen wordt voor een ander kwaliteitssysteem.

4.2 Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan

De Vijverhof beschikt jaarlijks over een actueel kwaliteitsplan welke is opgesteld aan de hand van de vastgestelde punten van het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan wordt gezien als levend document wat door het jaar heen gewijzigd kan worden naar aanleiding van de situatie op dat moment. Het plan wordt opgesteld/bijgesteld in samenwerking met diverse betrokkenen namelijk; team leidinggevende, de cliëntenraad, medici, Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. Wanneer het kwaliteitsplan is geactualiseerd wordt het voorgelegd aan het lerend netwerk voor feedback.

4.3 Jaarlijks kwaliteitsverslag

De Vijverhof besteedt jaarlijks aandacht aan de kwaliteitsjaarverslaglegging. Wij doen dit in het document wat aan de jaarrekening is toegevoegd. Het kwaliteitsjaarverslag maakt hier integraal onderdeel vanuit, inclusief verantwoording Governance.

4.4 Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners

De Vijverhof streeft naar een open klimaat waarin dialoog, transparantie, feedback en continue reflectie behoren tot dat dagelijkse gang van zaken. Het bespreken van de dagelijkse werkzaamheden onderling met je collega tot een werkoverleg waarin afdelingszaken worden besproken en geëvalueerd. Het is niet altijd een vanzelfsprekendheid en het creëren van veilige werkomgeving waarin dit mogelijk is cruciaal. Belangrijk is daarin de cultuur op de afdelingen en door het woonzorgcentrum hem. Enkel door middel van reflectie en feedback kan de zorgverlening aan onze inwoners geoptimaliseerd worden.

Omdenken
Het blijkt constant maar weer hoe belangrijk het gesprek is dat gevoerd wordt met elkaar. Wat zijn de verwachtingen die voort komen uit een gesprek en komen deze overeen bij beide gesprekspartners. Hoe gaan we hiermee om, op welke wijze duiden en managen we elkaars verwachting, is een belangrijke vraag. Om onze medewerkers hierin te ondersteunen en meer kennis en kunde te bieden op het gebied van gespreksvoering krijgen alle medewerkers eind 2018 een gezamenlijke sessie genaamd ‘omdenken’. In 2019 willen wij hier een vervolg aan geven welke voortkomt uit de sessies zelf. Medewerkers hebben zelf invloed hoe wij het onderwerp levend houden en met elkaar in gesprek blijven hoe wij hier in De Vijverhof mee om gaan. Zie de verbeterparagraaf.

4.5 Deel uitmaken van een lerend netwerk

De Vijverhof doet het niet alleen en is ervan overtuigd dat deel uitmaken van netwerken en samenwerkingsverbanden een voorwaarde is om op de juiste manier te kunnen acteren. Voor haar inwoners en burgers in de omgeving maken wij onderdeel uit van de volgende ketens c.q. netwerken:

Lerend Netwerk:
De ouderzorgorganisaties Leliezorggroep, De Zellingen, Sonneburgh en De Vijverhof vormen een lerend netwerk om zo gezamenlijk vorm te kunnen geven aan diverse doelstelling binnen het kwaliteitskader V&V. De Vijverhof is bij deze drie organisaties aan gesloten welke al met dit initiatief waren gestart. Het doelbewust kennis en ervaringen delen is van groot belang om zo onze cliënten de beste zorg mogelijk te kunnen bieden. Gezamenlijk willen wij komen tot nieuwe werkwijzen, inzichten en oplossingen voor problemen die zich voordoen binnen de ouderenzorg. Belangrijk is dat er afspraken vastgelegd worden om de basis te leggen voor deze samenwerking.

Jaarlijks komen de organisaties minstens 6 maal bij elkaar. Aanwezigen hierbij zijn de bestuurders, een afgevaardigde op het gebied van kwaliteit en afhankelijk van het onderwerp een introduce. Centraal bij elk overleg staan de activiteiten opgenomen in het kwaliteitsplan waarbij vooral voor een pragmatische insteek wordt gekozen. Het delen van kennis en kunde is hierin van groot belang.

Naast de vaste overleggen zijn er al eerste stappen gezet omtrent de uitwisseling in de verschillende lagen van de organisatie. Zo hebben de HRM functionarissen al meerdere malen overleg met elkaar gehad. In het komende jaar zal dit verder vorm krijgen. Aan het einde van het jaar zal in gezamenlijkheid de agenda en doelstellingen voor het komende jaar worden vastgesteld.

Daarnaast neemt De Vijverhof ook nog deel aan de volgende netwerken:

 • Capels netwerk: Zellingen, Amandelhof, Aafje (voorheen Zorgbreed), Vierstroom en Vijverhof vormen met elkaar een lokaal netwerk Capelle. Het bundelen van krachten, nieuwe initiatieven, samenwerking zijn hier de belangrijke thema’s.
 • Capels WMO platform: Zorg en welzijnsaanbieders vanuit Capelle aan den IJssel delen ervaringen en trekken samen op om binnen de WMO initiatieven te ontwikkelen voor burgers in Capelle. Voorbeelden zijn hierin regeling logeerbedden, de mantelzorgpas, de Wmo huishoudelijke zorg, welzijnsbeleid etc.
 • Keten dementie Capelle/Krimpen: De Vijverhof was tot op heden voorzitter van de stuurgroep keten dementie en maakt onderdeel uit van het bestuur van deze keten waarin tal van zorg en welzijnsaanbieders actief zijn. Ook de beide gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en de Alzheimervereniging Nederland maken hier onderdeel vanuit. Deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen de partijen, ten gunste van de burger met Alzheimer met zijn mantelzorger, zijn hierin speerpunten.
 • Palliatieve zorg Capelle aan den IJssel: In samenwerking met tal van zorgpartijen nemen wij actief deel aan de keten palliatieve zorg waarin naast zorgaanbieders ook de ziekenhuizen en huisartsen een belangrijke inbreng hebben. In 2017 is ook het Hospice Capelle gehuisvest in appartementen van De Vijverhof, wat onderdeel uitmaakt van het Hospice IJsselthuis uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Naast huisvesting betekent dit ook inhoudelijke samenwerking en het aanbieden van diverse diensten.
 • In 2017 heeft Fundis in de Vijverhof een zorgpension opgericht. Wij ondersteunen deze samenwerking door het leveren van een aantal diensten.
 • Met zorgaanbieder de Zellingen heeft de Vijverhof een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van tal van behandeldiensten. Dit komt de verpleeghuisinwoner ten goede maar ook de overige inwoners van de Vijverhof.
 • Met Vitadent bestaat een nauwe samenwerking voor het leveren en ondersteunen van mondzorg aan inwoners.
 • De Vijverhof is lid van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de VVT sector. Waar nodig wordt input geleverd en wordt er bijgedragen aan alles wat te maken heeft met diverse ontwikkelingen op inhoudelijke onderwerpen maar ook bedrijfsmatige thema’s maken hier onderdeel vanuit. In het College Arbeidszaken neemt de Vijverhof actief deel.
 • Met het IJssellandziekenhuis bestaat een nauwe samenwerking op tal van gebieden waar de apotheekvoorziening een mooi voorbeeld van is. Ook het melden van incidenten in de sfeer van onderlinge communicatie waar de overdracht van inwoners een voorbeeld van is maakt hier onderdeel vanuit. Hier is ook het initiatief ontstaan om met de aanbieders in de regio Rotterdam Rijnmond samen te kijken hoe om te gaan met crisisinterventie.
 • Eind 2018 is De Vijverhof lid geworden van vereniging Reliëf – vereniging van christelijke zorgaanbieders (www.Relief.nl)