Leren en verbeteren van kwaliteit

Om optimale en kwalitatieve zorg aan onze inwoners te kunnen blijven bieden is het van belang om een lerend werkklimaat binnen de organisatie te faciliteren en stimuleren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat medewerkers ontvankelijk zijn voor het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen. Hiervoor is het van belang kwaliteitsbewustzijn te ontwikkelen. Binnen De Vijverhof wordt hier op diverse manieren vorm aan gegeven zowel voorwaardenscheppend als stimulerend.

4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem

Tot het kwaliteitssysteem behoren het handboek kwaliteitszorg, de procesbeschrijvingen, de functieprofielen en de kwaliteitsregistraties. Het kwaliteitssysteem is verder opgebouwd aan de hand van de prestaties van PREZO, de Norm Verantwoorde/ Goede Zorg.

Om de geldigheid van het Gouden Keurmerk te continueren zal er in maart 2018 een audit plaatsvinden o.a. aandachtspunten vanuit de tussentijdse audit in 2017 en op de gebieden “Pijlers”.

De scope van het kwaliteitssysteem betreft alle werkzaamheden die bij De Vijverhof worden uitgevoerd die gaan over het verlenen van intra-, en extramurale zorg. Ook ondersteunende processen vormen onderdeel van het kwaliteitssysteem omdat deze processen van belang zijn om de primaire processen goed uit te kunnen voeren en zo de inwoners tevreden te stellen.

 • In onze organisatie staan onze inwoners centraal. Daarom is ons kwaliteitssysteem gericht op het voldoen aan de behoeften van onze inwoners. In het kwaliteitssysteem zijn afspraken vastgelegd om te kunnen voldoen aan behoeften van inwoners.
 • De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers bepalen uiteindelijk de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierbij dient het kwaliteitssysteem bij te dragen aan een beter en directer contact met de medewerkers van de organisatie.

In het handboek kwaliteitszorg is vastgelegd hoe De Vijverhof omgaat met kwaliteitszorg. Zo wordt onder andere het beleid van de organisatie weergegeven. Het handboek kwaliteitszorg dient voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit binnen de organisatie.

4.2 Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan

De Vijverhof beschikt jaarlijks over een actueel kwaliteitsplan welke is opgesteld aan de hand van de vastgestelde punten van het kwaliteitskader. Het kwaliteitsplan wordt gezien als levend document wat door het jaar heen gewijzigd kan worden naar aanleiding van de situatie op dat moment. Het plan wordt opgesteld/bijgesteld in samenwerking met diverse betrokken namelijk; de cliëntenraad, medici, verpleegkundigen en verzorgenden. Wanneer het kwaliteitsplan is geactualiseerd wordt het voorgelegd worden aan het lerend netwerk voor feedback.

4.2.1 Landelijke ontwikkelingen

Nederland kent vanaf 2017 een kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hierin is vastgelegd wat van een zorgaanbieder wordt verwacht en waar een zorgaanbieder op wordt aangesproken. De doelstelling is dit vooral niet te zien als controlemiddel maar meer als hulpmiddel de richting te bepalen.

beter en de misstanden moeten verdwijnen. Aandacht krijgen vooral de thema’s personeels-samenstelling en kwaliteit van bestuur. De tarieven staan onder druk en bijna alle partijen willen de sector extra middelen toekennen wat inmiddels wel lijkt toegezegd. Niet alleen geld is de oplossing maar vooral het vinden van nieuwe mensen die in deze sector willen werken. De urgentie is hoog. Heel hoog. Want krapte en moeilijk vervulbare vacatures zijn aan de orde van de dag. De werkdruk stijgt, de zorgbehoefte neemt toe en de aard van de zorgvraag verandert. Belangrijk is dat alle veldpartijen dit onderkennen en samenwerken aan een oplossingen en een positief imago. Sociale partners, onderwijsorganisaties, VWS zijn hiervoor aan zet!

Zorgaanbieders worden ook in 2018 uitgedaagd zorgondernemers te zijn. Bijzonder is en blijft dat beleid maken en het nemen van risico’s in het publieke domein een weg is zonder enige richtingaanwijzer of verkeersbord. Het inschatten op welke manier de verantwoordelijkheid voor de zorg voor ouderen moet worden opgepakt is aan de zorgaanbieder zelf. Door factoren als productieplafonds en kortingen kan er eigenlijk geen sprake zijn van ondernemerschap. Het uitgangspunt dat het geld de cliënt volgt kan voor organisaties een positieve prikkel zijn, mits er geen productieplafonds worden opgelegd.

Mensen blijven langer thuis en de zorg in het verpleeghuis is alleen voor mensen met een complexe hulpvraag. Dit betekent dat de zorgvragen thuis toenemen en mensen er vaak alleen voor staan. Een alarmerend beeld komt naar buiten waar we met elkaar wel een antwoord op moeten weten te vinden. Dat dit alleen een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders is kan niet waar zijn.

In 2018 staan er gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Een nieuw kabinet is gevormd. Wat we kunnen verwachten is nu nog te ongewis.

We blijven een oproep doen te investeren in vertrouwen en niet in vinklijstjes of lijsten met zorgaanbieders die het niet goed doen. Publiceer ook de successen die worden behaald. Graag werken we samen met VWS, IGZ en zorgverzekeraars de zorg en dienstverlening rondom de inwoner te versterken zonder dat er sprake is van allerlei toenames van controles en administratieve lasten.

4.2.2 De koers voor 2016-2020

In 2015 en 2016 hebben we uitgebreid stil gestaan bij de strategische koers van De Vijverhof. Een gedegen Sterkte-Zwakte analyse (SWOTT) werd gemaakt waaruit een aantal opvallende beelden naar voren kwamen. Met diverse stakeholders zijn deze beelden gedeeld en daaruit zijn de volgende beleidsuitgangspunten ontstaan:

 • 1. Het succes van vandaag is geen voorwaarde voor het succes van morgen. De Vijverhof heeft als opdracht dit succes te continueren wat niet automatisch betekent dezelfde dingen te blijven doen. We blijven ons direct focussen op het welzijn en levensgeluk van ouderen. We blijven investeren in de dorpsvisie en de community en willen deze visie graag verder ontwikkelen. Innoveren is hierin het sleutelwoord.
 • 2. De richting is helder. De koers richt zich op uitmuntende kwaliteit van zorg en dienstverlening. De diversiteit van het aanbod willen we graag behouden en waar nodig uitbreiden. We richten ons op en investeren in de inwoners van het dorp maar zeker ook op de buurt en wijk. Dit betreft zeker niet alleen mensen met een zorgindicatie maar alle burgers. Hierdoor kan zorg en welzijnsconsumptie toenemen.
 • 3. De Vijverhof richt zich op nauwe samenwerking met andere spelers in de samenleving. Dit zijn niet alleen zorgpartijen maar ook andere niet aan de zorg gelieerde organisaties. De Vijverhof spreekt nadrukkelijk uit zich niet te richten op fusie maar blijft een zelfstandige organisatie c.q. entiteit.De samenwerking met de zorgaanbieders Zellingen, Zorgbreed, Cedrah, Fundis, de Tienden en de welzijnsorganisatie Buurtkracht heeft een grote waarde en hierin wordt geïnvesteerd, ten gunste van de Capelse burger.
 • 4. De Vijverhof erkent haar kwetsbaarheid wat betreft de kwantiteit van de backoffice. Door de platte organisatiestructuur met weinig staf en ondersteunende functies blijft dit een aandachtspunt. Graag wil zij op een creatieve manier kijken hoe dit te versterken en te bezien welke investeringen hiervoor nodig zijn.
 • 5. De Vijverhof wil een beleidslijn ontwikkelen die minder afhankelijk is van stelselwijzigingen en publieke financiering. Vraaggerichte particuliere diensten ontwikkelen, in een groeimodel, is een van de gekozen richtingen en doelstellingen.
 • 6. De Vijverhof streeft groei na op het segment verpleeghuiszorg.
 • 7. Investeren in ICT en alle mogelijkheden die dit biedt mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.
 • 8. Ontwikkelen van een Vijverhoflabel waarmee je aansluiting kan zoeken en vinden met landelijke aanbieders. We schromen ook niet verder te kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking met allerlei multinationals.

4.3 Jaarlijks kwaliteitsverslag

De Vijverhof besteedt jaarlijks aandacht aan de kwaliteitsjaarverslaglegging. Wij doen dit in het document wat aan de jaarrekening is toegevoegd. Dit kwaliteitsjaarverslag maakt hier integraal onderdeel vanuit, inclusief verantwoording Governance.

4.4 Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners

Het blijkt constant maar weer hoe belangrijk het gesprek is dat gevoerd wordt met elkaar. Wat zijn de verwachtingen die voort komen uit een gesprek en komen deze overeen bij beide gesprekspartners. Hoe gaan we hiermee om en managen we verwachtingen. Om onze medewerkers hierin te ondersteunen en meer kennis en kunde te bieden op het gebied van gespreksvoering zullen wij hun in 2018 coaching aanbieden. Via een interactieve en praktische wijze zullen zij begeleid en ondersteund worden. Zie verbeterparagraaf voor de verdere uitwerking.

Eind 2017 is er een notitie opgesteld om een aantal concrete verbeteringen rondom de thuiszorg vorm te geven. In het jaar 2018 zullen deze verbeteringen vorm krijgen en meermaals geëvalueerd worden. Zie de verbeterparagraaf voor de doelstellingen welke centraal staan.

4.5 Deel uitmaken van een lerend netwerk

De Vijverhof doet het niet alleen en is ervan overtuigd dat deel uitmaken van netwerken en samenwerkingsverbanden een voorwaarde is om op de juiste manier te kunnen acteren. Voor haar inwoners en burgers in de omgeving maken wij onderdeel uit van de volgende ketens c.q. netwerken:

Lerend Netwerk:
De ouderzorgorganisaties Leliezorggroep, De Zellingen, Sonneburgh en De Vijverhof hebben de intentie uitgesproken om een lerend netwerk te vormen om zo gezamenlijk vorm te kunnen geven aan diverse doelstelling binnen het kwaliteitskader V&V. De Vijverhof sluit bij deze drie organisaties aan die al met dit initiatief waren gestart.
Het doelbewust kennis en ervaringen delen is van groot belang om zo onze cliënten de beste zorg mogelijk te kunnen bieden. Gezamenlijk willen wij komen tot nieuwe werkwijzen, inzichten en oplossingen voor problemen die zich voordoen binnen de ouderenzorg. Belangrijk is dat er afspraken vastgelegd worden om de basis te leggen voor deze samenwerking.

Jaarlijks komen de organisaties minstens 6 maal bij elkaar. Aanwezigen hierbij zijn de bestuurders, een afgevaardigde op het gebied van kwaliteit en afhankelijk van het onderwerp een introduce. Centraal bij elk overleg staan de activiteiten opgenomen in het kwaliteitsplan waarbij vooral voor een pragmatische insteek wordt gekozen. Het delen van kennis en kunde is hierin van groot belang.

Naast de vaste overleggen zal er een opzet gemaakt worden om de uitwisseling in de verschillende lagen verder vorm te geven. Omdat het doel is om vraaggericht de samenwerking op te zoeken zal hier een los model voor bedacht worden. Werkvormen waar in eerste instantie aan gedacht worden zijn:

 • Doelgerichte bezoeken bij de andere deelnemers uit het lerend netwerk. (Bijvoorbeeld de MIC commissie die bij een andere organisatie kijkt hoe daar de werkwijzen zijn).
 • Overkoepelende workshops georganiseerd voor de betreffende medewerkers van alle vier de organisaties.
 • Uitwisseling tussen kerngroepen en medewerkers. Denk aan de VAR, cliëntenraad, de ondernemingsraad en kennisteams.

Daarnaast neemt De Vijverhof ook nog deel aan de volgende netwerken:

 • Capels netwerk: Zellingen, Amandelhof, Aafje (voorheen Zorgbreed), Vierstroom en Vijverhof vormen met elkaar een lokaal netwerk Capelle. Het bundelen van krachten, nieuwe initiatieven, samenwerking zijn hier de belangrijke thema’s.
 • Capels WMO platform: Zorg en welzijnsaanbieders vanuit Capelle aan den IJssel delen ervaringen en trekken samen op om binnen de WMO initiatieven te ontwikkelen voor burgers in Capelle. Voorbeelden zijn hierin regeling logeerbedden, de mantelzorgpas, de Wmo huishoudelijke zorg, welzijnsbeleid etc.
 • Keten dementie Capelle/Krimpen: De Vijverhof is voorzitter van de stuurgroep keten dementie en maakt onderdeel uit van het bestuur van deze keten waarin tal van zorg en welzijnsaanbieders actief zijn. Ook de beide gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en de Alzheimervereniging Nederland maken hier onderdeel vanuit. Deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen de partijen, ten gunste van de burger met Alzheimer met zijn mantelzorger, zijn hierin speerpunten.
 • Palliatieve zorg Capelle aan den IJssel: In samenwerking met tal van zorgpartijen nemen wij actief deel aan de keten palliatieve zorg waarin naast zorgaanbieders ook de ziekenhuizen en huisartsen een belangrijke inbreng hebben. In 2017 is ook het Hospice Capelle gehuisvest in appartementen van De Vijverhof, wat onderdeel uitmaakt van het Hospice IJsselthuis uit Nieuwerkerk aan den IJsel. Naast huisvesting betekent dit ook inhoudelijke samenwerking en het aanbieden van diverse diensten.
 • In 2017 heeft Fundis in De Vijverhof een zorgpension opgericht. Naast het aanbieden van tal van diensten werken we ook hierin nauw samen op het gebied van deskundigheidsbevordering.
 • Met zorgaanbieder de Zellingen heeft De Vijverhof een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van tal van behandeldiensten. Dit komt de verpleeghuisinwoner ten goede maar ook de overige inwoners van De Vijverhof. Ook hierin is een lerend netwerk zichtbaar.
 • In 2016 is een nauwe samenwerking aangegaan voor het leveren en ondersteunen van mondzorg aan inwoners.
 • De Vijverhof is lid van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de VVT sector. Waar nodig wordt input geleverd en wordt er bijgedragen aan alles wat te maken heeft met diverse ontwikkelingen op inhoudelijke onderwerpen maar ook bedrijfsmatige thema’s maken hier onderdeel vanuit. In het College Arbeidszaken neemt De Vijverhof actief deel.
 • Met het IJssellandziekenhuis bestaat een nauwe samenwerking op tal van gebieden waar de apotheekvoorziening een mooi voorbeeld van is. Ook het melden van incidenten in de sfeer van onderlinge communicatie waar de overdracht van inwoners een voorbeeld van is maakt hier onderdeel vanuit. Hier is ook het initiatief ontstaan om met de aanbieders in de regio Rotterdam Rijnmond samen te kijken hoe om te gaan met crisisinterventie.