Leren en verbeteren van kwaliteit

Om optimale en kwalitatieve zorg aan onze inwoners te kunnen blijven bieden is het van belang om een lerend werkklimaat binnen de organisatie te faciliteren en stimuleren. Belangrijke voorwaarden hiervoor is dat medewerkers ontvankelijk zijn voor het opdoen van nieuwe kennis en ervaringen. Hiervoor is het van belang kwaliteitsbewustzijn te ontwikkelen. Binnen De Vijverhof wordt hier op diverse manieren vorm aan gegeven zowel voorwaardenscheppend als stimulerend.

4.1. Kwaliteitsmanagementsysteem

Tot het kwaliteitssysteem behoren het handboek kwaliteitszorg, de procesbeschrijvingen, de functieprofielen en de kwaliteitsregistraties. Het kwaliteitssysteem is verder opgebouwd aan de hand van de prestaties van PREZO, de Norm Verantwoorde/ Goede Zorg. 

Om de geldigheid van het Gouden Keurmerk te continueren zal er in april 2017 een tussentijdse audit plaatsvinden o.a. aandachtspunten vanuit de initiële audit 2016 en op de gebieden “Pijlers”.

De scope van het kwaliteitssysteem betreft alle werkzaamheden die bij De Vijverhof worden uitgevoerd die gaan over het verlenen van intra-, en extramurale zorg. Ook ondersteunende processen vormen onderdeel van het kwaliteitssysteem omdat deze processen van belang zijn om de primaire processen goed uit te kunnen voeren en zo de inwoners tevreden te stellen.

  • In onze organisatie staan onze inwoners centraal. Daarom is ons kwaliteitssysteem gericht op het voldoen aan de behoeften van onze inwoners. In het kwaliteitssysteem zijn afspraken vastgelegd om te kunnen voldoen aan behoeften van inwoners. 
  • De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers bepalen uiteindelijk de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierbij dient het kwaliteitssysteem bij te dragen aan een beter en directer contact met de medewerkers van de organisatie. 

In het handboek kwaliteitszorg is vastgelegd hoe De Vijverhof omgaat met kwaliteitszorg. Zo wordt onder andere het beleid van de organisatie weergegeven. Het handboek kwaliteitszorg dient voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit binnen de organisatie.

4.2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan

De Vijverhof beschikt jaarlijks over een actueel kwaliteitsplan welke is opgesteld aan de hand van de vastgestelde punten van het kwaliteitskader. Het plan wordt opgesteld in samenwerking met diverse betrokken namelijk; de cliëntenraad, medici, verpleegkundigen en verzorgenden. Wanneer het kwaliteitsplan is geactualiseerd wordt het voorgelegd worden aan twee collega organisaties voor feedback.

4.2.1. Landelijke ontwikkelingen
De zorg verandert, de vraag naar zorg verandert, maar de vraag blijft. Het beleid is erop gericht mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen. De WLZ wordt ingericht voor de zware complexe zorgvragen en niet onbelangrijk, de WLZ wordt zeker niet uitgebreid. Alles is gericht op kostenbeheersing. Tarieven zien we dalen, bezuinigingen worden ingezet. Er is landelijk en vanuit de Gemeenten minder geld voorhanden.

De verzekeraars willen zich meer opstellen als waarde gedreven inkopers, in dialoog met de zorgaanbieders. De insteek is meer en meer gericht op het belonen van de excellente aanbieders en het streven is het “geld volgt cliënt systeem” in te voeren. Een ontwikkeling die zeker voordelen kent mits er geen sprake is van het leggen van enig plafond in de productieafspraken. Steeds opnieuw wordt er een maximum gesteld in het aantal mensen wat geholpen mag worden, in wel segment ook.

De reductie van het ziekenhuisbed zet door en de toename van de regierol van de huisarts is een tendens wat inhoud dat de huisarts een steeds complexere zorgvraag in de thuissituatie aantreft. Nederland kantelt van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. We zien nieuwe zorgaanbieders zich aanmelden in het private domein.

Graag willen zorgaanbieders reële kostprijzen en voldoende budget gebaseerd op meer jaren afspraken. Nu beleid maken, laat staan voor enkele jaren vooruit, is een bijna onmogelijke opgave. Beleidsuitgangspunten wijzigen en de vraag is terecht wat de verkiezingen van 2017 teweeg gaan brengen. Dat er een einde is gekomen aan de stelselwijzigingen is een utopie en zal steeds aanpassingen vragen.

Zorgaanbieders worden aangesproken op kwaliteit van zorg, op het investeren in deskundigheid. Daarentegen worden de voorwaarden aangepast en zien we een landelijke stijging van bijvoorbeeld verzuim, beleving van werkdruk en een toename van de gemiddelde leeftijd van medewerkers. De jonge aanwas blijft achter en de sector blijft niet aantrekkelijk voor HBO opgeleide verpleegkundigen.

Zorgaanbieders worden uitgedaagd zorgondernemers te zijn. Bijzonder is en blijft dat beleid maken en het nemen van risico’s in het publieke domein een weg is zonder enige richtingaanwijzer of verkeersbord. Het inschatten op welke manier de verantwoordelijkheid voor de zorg voor ouderen moet worden opgepakt is aan de zorgaanbieder zelf. Door factoren als productieplafonds en kortingen kan er eigenlijk geen sprake zijn van ondernemerschap. Het uitgangspunt dat het geld de cliënt volgt kan hier wel een positieve bijdrage aan leveren, mits er geen productieplafonds worden opgelegd.

Ook het adequaat gebouwenbeheer speelt hierin een belangrijke rol. De afbouw van de NHC component gaat in 2018 volledig in de ZZP-tarieven worden opgenomen. Dit vraagt een actief beleid om kapitaallastenvergoedingen te besteden aan de stenen en de zorgvergoedingen aan de zorg.

We doen een oproep te investeren in vertrouwen en niet in vinklijstjes of lijsten met zorgaanbieders die het niet goed doen. Graag werken we samen met VWS, IGZ en zorgverzekeraars de zorg en dienstverlening rondom de inwoner te versterken zonder dat er sprake is van allerlei toenames van controles en administratieve lasten.

4.2.2 De koers voor 2016-2020
In 2015 en 2016 hebben we uitgebreid stil gestaan bij de strategische koers van de Vijverhof. Een gedegen Sterkte-Zwakte analyse (SWOTT) werd gemaakt waaruit een aantal opvallende beelden naar voren kwamen. Met diverse stakeholders zijn deze beelden gedeeld en daaruit zijn de volgende beleidsuitgangspunten ontstaan:

1. Het succes van vandaag is geen voorwaarde voor het succes van morgen. De Vijverhof heeft als opdracht dit succes te continueren wat niet automatisch betekent dezelfde dingen te blijven doen. We blijven ons direct focussen op het welzijn en levensgeluk van ouderen. We blijven investeren in de dorpsvisie en de community en willen deze visie graag verder ontwikkelen. Innoveren is hierin het sleutelwoord.

2. De richting is helder. De koers richt zich op uitmuntende kwaliteit van zorg en dienstverlening. De diversiteit van het aanbod willen we graag behouden en waar nodig uitbreiden. We richten ons op en investeren in de inwoners van het dorp maar zeker ook op de buurt en wijk. Dit betreft zeker niet alleen mensen met een zorgindicatie maar alle burgers. Hierdoor kan zorg en welzijnsconsumptie toenemen.

3. De Vijverhof richt zich op nauwe samenwerking met andere spelers in de samenleving. Dit zijn niet alleen zorgpartijen maar ook andere niet aan de zorg gelieerde organisaties. De Vijverhof spreekt nadrukkelijk uit zich niet te richten op fusie maar blijft een zelfstandige organisatie c.q. entiteit.
De samenwerking met de zorgaanbieders Zellingen, Zorgbreed, Cedrah, Fundis, de Tienden en de welzijnsorganisatie Buurtkracht heeft een grote waarde en hierin wordt geïnvesteerd, ten gunste van de Capelse burger.

4. De Vijverhof erkent haar kwetsbaarheid wat betreft de kwantiteit van de backoffice. Door de platte organisatiestructuur met weinig staf en ondersteunende functies blijft dit een aandachtspunt. Graag wil zij op een creatieve manier kijken hoe dit te versterken en te bezien welke investeringen hiervoor nodig zijn.

5. De Vijverhof wil een beleidslijn ontwikkelen die minder afhankelijk is van stelselwijzigingen en publieke financiering. Vraaggerichte particuliere diensten ontwikkelen, in een groeimodel, is een van de gekozen richtingen en doelstellingen.

6. De Vijverhof streeft groei na op het segment verpleeghuiszorg.

7. Investeren in ICT en alle mogelijkheden die dit biedt mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

8. Ontwikkelen van een Vijverhoflabel waarmee je aansluiting kan zoeken en vinden met landelijke aanbieders. We schromen ook niet verder te kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking met allerlei multinationals.

4.3. Jaarlijks kwaliteitsverslag

De Vijverhof besteed jaarlijks aandacht aan de kwaliteitsjaarverslaglegging. Wij doen dit in het document wat aan de jaarrekening is toegevoegd. Dit kwaliteitsjaarverslag maakt hier integraal onderdeel vanuit, inclusief verantwoording Governance.

4.4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners

Binnen De Vijverhof wordt veel tijd en energie gestoken in het creëren van een open klimaat waarin de dialoog met elkaar centraal staat. Medewerkers worden gestimuleerd, betrokken en uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan verbeterprocessen. Ook worden zij nauw betrokken om mee te denken wanneer er nieuwe plannen of ideeën vormgegeven worden. Om dit nog verder te stimuleren wil De Vijverhof extra investeren in:

1. Verbinden van medewerkers
2. Bundelen van kennis
3. Vergroten van kennis
4. Versterken van teams en teams onderling
5. Lager leggen van verantwoordelijkheden

Doelstelling is mensen bij elkaar te brengen in verschillende kennisteams rondom de zorg van de inwoner, de veiligheid, het welzijn en alle overige dienstverlening. We maken hierin gebruik van de talenten van medewerkers. Van interesses tot vaardigheden en van kennis tot kunde. Vijverhof breed worden verschillende kennisteams ingericht op diverse onderwerpen en worden kleine teams geformeerd. Allemaal met een eigen opdracht, eigen opleidingsbudget en eigen ruimte. Zie de verbeterparagraaf voor verdere uitwerking.

4.5. Deel uitmaken van een lerend netwerk

De Vijverhof doet het niet alleen en is ervan overtuigd dat deel uitmaken van netwerken en samenwerkingsverbanden een voorwaarde is om op de juiste manier te kunnen acteren. Voor haar inwoners en burgers in de omgeving maken wij onderdeel uit van de volgende ketens c.q. netwerken:

Lerend Netwerk:
Samen met de organisaties De Zellingen, Cedrah, Zorgbreed en Fundis vormen wij een lerend netwerk. Wij werken onder andere samen op het gebied van het kwaliteitskader door elkaar te informeren, feedback te geven etc. Daarnaast wordt opgedane kennis gedeeld en besproken binnen dit netwerk. Medewerkers van de organisaties kunnen op gezette tijden bij een andere organisatie meelopen. Dit wordt besproken met de leidinggevende en deze regelt de verder randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.

Capels WMO platform:
Zorg en welzijnsaanbieders vanuit Capelle aan den IJssel delen ervaringen en trekken samen op om binnen de WMO initiatieven te ontwikkelen voor burgers in Capelle. Voorbeelden zijn hierin regeling logeerbedden, de mantelzorgpas, de Wmo huishoudelijke zorg, welzijnsbeleid etc.

Keten dementie Capelle/Krimpen:
De Vijverhof is voorzitter van de stuurgroep keten dementie en maakt onderdeel uit van het bestuur van deze keten waarin tal van zorg en welzijnsaanbieders actief zijn. Ook de beide gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en de Alzheimervereniging Nederland maken hier onderdeel vanuit. Deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen de partijen, ten gunste van de burger met Alzheimer met zijn mantelzorger, zijn hierin speerpunten.

Palliatieve zorg Capelle aan den IJssel
In samenwerking met tal van zorgpartijen nemen wij actief deel aan de keten palliatieve zorg waarin naast zorgaanbieders ook de ziekenhuizen en huisartsen een belangrijke inbreng hebben.

In 2017 huisvesten wij hiervoor ook het Hospice Capelle, wat onderdeel uitmaakt van het Hospice IJsselthuis uit Nieuwerkerk aan den IJsel. Naast huisvesting betekent dit ook inhoudelijke samenwerking en het aanbieden van diverse diensten.

In 2017 richt Fundis in de Vijverhof een zorgpension op. Naast het aanbieden van tal van diensten werken we ook hierin nauw samen op het gebied van deskundigheidsbevordering.

Met zorgaanbieder de Zellingen heeft de Vijverhof een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van tal van behandeldiensten. Dit komt de verpleeghuisinwoner ten goede maar ook de overige inwoners van de Vijverhof. Ook hierin is een lerend netwerk zichtbaar.

In 2016 is een nauwe samenwerking aangegaan voor het leveren en ondersteunen van mondzorg aan inwoners.

De Vijverhof is lid van ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de VVT sector. Waar nodig wordt input geleverd en wordt er bijgedragen aan alles wat te maken heeft met diverse ontwikkelingen op inhoudelijke onderwerpen maar ook bedrijfsmatige thema’s maken hier onderdeel vanuit. In het College Arbeidszaken neemt de Vijverhof actief deel.

Met het IJssellandziekenhuis bestaat een nauwe samenwerking op tal van gebied waar de apotheekvoorziening een mooi voorbeeld van is. Ook het melden van incidenten in de sfeer van onderlinge communicatie waar de overdracht van inwoners een voorbeeld van is maakt hier onderdeel vanuit. Hier is ook het initiatief ontstaan om met de aanbieders in de regio Rotterdam Rijnmond samen te kijken hoe om te gaan met crisisinterventie.