Leiderschap, Governance en management

De Visie van De Vijverhof staat centraal binnen de organisatie en wordt breed uitgedragen. Binnen De Vijverhof is er sprake van dienend leiderschap welke de basis legt en faciliterend is voor het bieden van kwaliteitszorg- en dienstverlening.

5.1. Zorgvisie

Voor een beschrijving van onze zorgvisie zie Profiel zorgorganisatie. Onze zorgvisie is het uitgangspunt van waaruit wij zorgverlening bieden. De zorgvisie zoals weergegeven in het profiel van onze organisatie wordt jaarlijks herijkt door de diverse stakeholders binnen de organisatie. Dit is van belang gezien het feit dat de zorg grote ontwikkelingen doormaakt.

Dorp in een Stad
Het idee is ontstaan om de dorpsvisie van de Vijverhof via een module e-learning onder de aandacht te brengen. Zie de verbeterparagraaf voor verdere uitwerking.

5.2. Sturen op kernwaarden

Onze Kernwaarden zijn net als de zorgvisie opgesteld met verschillende stakeholders binnen de organisatie. Onze kernwaarden zijn de basis in het uitdragen van onze normen en waarden. De pijlers waarop het bestaansrecht van De Vijverhof is gebaseerd zijn afgelopen jaar genuanceerd waardoor er meer aandacht is gekomen voor de dwarsverbanden tussen de pijlers.

5.3 Leiderschap, governance en management

Traditionele aansturing van alleen professionele teams behoort tot het verleden omdat de samensmelting van de formele en informele zorg om ander type leiderschap vraagt. Dienend leiderschap is hierin leidend met een hierin een grote mate van zelfregulerend vermogen van teams. De Vijverhof heeft in het lager leggen van verantwoordelijkheden haar eerste stappen gezet.

Visie op leiderschap
Leiderschap en leidinggeven zijn in De Vijverhof vormgegeven vanuit de volgende uitgangspunten;

1. Alle activiteiten staan in het teken van de aandacht voor inwoners en hun vertegenwoordigers.
2. Medewerkers worden aangesproken op hun kwaliteiten, de sterke kanten staan centraal.
3. Ieder persoon heeft eigen ruimte nodig zijn of haar werk te kunnen doen
4. We praten, in principe, niet over geld maar over inhoud.
5. Communicatie is open en transparant
6. We leren van ervaringen, positief en negatief
7. Macht en ego staan niet in ons persoonlijk woordenboek.
8. Er bestaan geen drempels
9. Overhead is klein, maar deskundig
10. Wat we, waar nodig, inhuren is van grote toegevoegde waarde

Governance
De Governancecode 2017 wordt omschreven en is omarmd door Raad van Toezicht, bestuur en managementteam.

5.4. Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)

Medezeggenschap en inspraak is geborgd in De Vijverhof. Hiermee organiseren we een sfeer van kritische gesprekspartners en tegenspraak. Dit is een belangrijk hulpmiddel de juiste dingen te doen voor inwoners en medewerkers. De WMCZ en de WOR zijn hierin leidend en het uitgangspunt in hoe wij aankijken tegen de onderwerpen die wij met elkaar delen. Transparantie en openheid zijn hierin voor De Vijverhof de voorbeelden. Ook de bewonerscommissies voor de vastgoedstichting is hier een goed voorbeeld van.

Voor 2017 hebben we voor dit onderdeel geen aparte doelstelling geformuleerd omdat dit reeds geborgd is in de organisatie.

In 2017 houdt de Ondernemingsraad verkiezingen die we uiteraard ruim zullen faciliteren.

De Governance 2017 is door de Raad van Toezicht omarmd en onderschreven. Hier wordt naar gehandeld en vanuit gewerkt. In de zelfevaluatie en middels een aparte themabijeenkomst blijft dit actueel.

5.5. Inzicht hebben en geven

Bestuur en management zijn open en transparant. Middels een jaarlijkse cyclus en tal van tussenrapportages worden diverse interne stakeholders op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Strategische zaken maar ook het werk en de kleinere en belangrijke dingen van alledag.

Deze tussenrapportages worden gedeeld en besproken met RvT, leidinggevenden, leden ondernemingsraad en cliëntenraad.

Deze werkwijze heeft haar vruchten afgeleverd en wordt ook in 2017 gecontinueerd.

Risicomanagement
Bestuur en management benoemen de volgende risico’s voor de komende jaren. Vier keer per jaar wordt deze geevalueerd in het managementteam en het staat minimaal 2x per jaar op de agenda van de Raad van Toezicht.


In willekeurige volgorde:

1. Risico op de continuïteit van de kernprocessen. Het voldoende afhechten van besluitvorming heeft continue aandacht nodig. Stapeling van doelstellingen en prioritering. Het kwaliteitskader is hierin een belangrijk hulpmiddel.
2. Risico van de continuïteit van de exploitatie/geldstromen. Hoe bewegen markt en zorgverzekeraar? Welke invloed heeft de zorginkoop? Hoe kunnen we blijven voldoen aan de vraag en wat betekent het wanneer wij, gezien de overvolle wachtlijsten, vaak mensen teleur te stellen? Wat doet het imago van de sector voor de Vijverhof?
3. Risico van het onvoldoende borgen van de afspraken
4. Risico van de continuïteit van spankracht, draagkracht en werkdruk voor alle individuele medewerkers en de diverse teams. Wordt er voldoende gelachen en is er positieve energie zijn o.a. belangrijke signalen.
5. Risico van de continutiet van de kwaliteit c.q. kwetsbaarheid van een kleinere organisatie. Zijn wij voldoende geëquipeerd, kunnen wij de dingen goed blijven doen.
6. Is er voldoende gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt en kan de Vijverhof deze blijven aantrekken en boeien?

5.6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise

De Vijverhof heeft sinds 2016 een ethische commissie. Naast een lid van de Raad van Toezicht, vanuit de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de geestelijk verzorger, een specialist ouderengeneeskunde, lid van cliëntenraad nemen hier tal van medewerkers uit de zorg aan deel, onder begeleiding van een externe ethicus. Tal van ethische onderwerpen komen hierin ter sprake waar de medewerker en de organisatie zijn voordeel mee doet.

In 2017 richt de Vijverhof een Var (verpleegkundige adviesraad) op, waar ook een arts aan wordt toegevoegd. De directeur/bestuurder en manager zorg zijn vanuit het management gesprekspartner.