Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Leiderschap, Governance en management

5.1 Zorgvisie

Voor een beschrijving van onze zorgvisie zie Profiel zorgorganisatie. Onze zorgvisie is het uitgangspunt van waaruit wij zorgverlening bieden. De zorgvisie zoals weergegeven is in 2018 herijkt door het opnieuw woorden te geven aan De Vijverhof anno 2018, gebruik makend van de ervaring die we hebben.

5.2 Sturen op basiswaarden

Onze basiswaarden zijn net als de zorgvisie opgesteld met verschillende stakeholders binnen de organisatie. Onze basiswaarden zijn opgenomen in het Profiel zorgorganisatie. Belangrijk is dat De Vijverhof het mogelijk maakt deze waarden uit te dragen en daar invulling aan te geven. Het streven is een cultuur te hebben waarin in is verweven en dagelijks vorm krijgt.

5.3 Leiderschap, governance en management

Traditionele aansturing van alleen professionele teams behoort tot het verleden omdat de samensmelting van de formele en informele zorg om een ander type leiderschap vraagt. Dienend leiderschap is hierin wenselijk met hierin een grote mate van zelfregulerend vermogen van teams.

De teamleiders Zorg binnen De Vijverhof maken deel uit van de teams waarover zijn verantwoordelijk zijn. Ze zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de zorg. Zij sturen en coördineren, coachen en sturen processen op de afdeling welke direct te maken hebben met de basiszorg voor inwoners. Zo zijn ze aanwezig bij de zorgplangesprekken, verantwoordelijk voor de uitvoer van BOPZ maar voeren ze ook gesprekken met inwoners en familie. De groei en toename van de zorgzwaarte en complexiteit binnen De Vijverhof maakt dat er behoefte is aan uitbreiding binnen deze functie. De inhoudelijk kennis en expertise welke binnen deze functie wordt gevraagd zal een kwalitatieve input leveren aan onze zorgverlening. De uitbreiding van deze functie zal plaats vinden vanuit de extra gelden kwaliteitskader. Zie de verbeterparagraaf.

Visie op leiderschap
Leiderschap en leidinggeven zijn in De Vijverhof vormgegeven vanuit de volgende uitgangspunten;

 • 1. Alle activiteiten staan in het teken van de aandacht voor inwoners en hun vertegenwoordigers.
 • 2. Medewerkers worden aangesproken op hun kwaliteiten, de sterke kanten staan centraal.
 • 3. Ieder persoon heeft eigen ruimte in handelen en denken nodig om zijn of haar werk te kunnen doen.
 • 4. We praten, in principe, niet over geld maar over inhoud.
 • 5. Communicatie is open en transparant
 • 6. We leren van ervaringen, positief en negatief
 • 7. Macht en ego staan niet in ons persoonlijk woordenboek.
 • 8. Er bestaan geen drempels
 • 9. Overhead is klein, maar deskundig
 • 10. Wat we, waar nodig, inhuren is van grote toegevoegde waarde

Governance
De Governancecode 2017 wordt omschreven en is omarmd door de Raad van Toezicht, bestuur en managementteam. Conform de afspraken worden hierop de reglementen voor januari 2019 aangepast. Waarin nadrukkelijk aandacht is voor de wijze waarop toezicht plaatsvindt. De inzet van de Raad van Toezicht is dat ze dichtbij de organisatie wil staan, een klankbord wil zijn voor bestuur en management en dat zij zowel kwaliteit van zorg als de continuïteit van de organisatie hoog op de agenda hebben staan. Voor de Raad van Toezicht zijn hierin verbinden en vertrouwen de sleutelwoorden. Jaarlijks vind er zelfevaluatie plaats binnen de Raad van Toezicht waarvan de uitkomsten en daaruit voortkomende aandachtpunten worden vermeld op de site van het NVTZ. 

5.4 Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)

Medezeggenschap en inspraak zijn geborgd in De Vijverhof. Hiermee organiseren we een sfeer van kritische gesprekspartners en tegenspraak. Dit is een belangrijk hulpmiddel de juiste dingen te doen voor inwoners en medewerkers. De WMCZ en de WOR zijn hierin leidend en het uitgangspunt in hoe wij aankijken tegen de onderwerpen die wij met elkaar delen. Transparantie en openheid zijn hierin voorbeelden voor De Vijverhof. Ook de bewonerscommissies voor de vastgoedstichting zijn hier een goed voorbeeld van. Voor 2019 hebben we voor dit onderdeel geen aparte doelstelling geformuleerd omdat dit reeds geborgd is in de organisatie.

5.5 Inzicht hebben en geven

Bestuur en management zijn open en transparant. Middels een jaarlijkse cyclus en kwartaalrapportages worden diverse interne stakeholders op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Strategische zaken maar ook het werk en de kleinere en belangrijke dingen van alledag. Dit jaar is er door een bestuurswissel beperkte continuïteit geweest in het opstellen van kwartaalrapportages. Deze kwartaalrapportages worden gedeeld en besproken met RvT, leidinggevenden, leden ondernemingsraad en cliëntenraad. Deze werkwijze heeft haar vruchten afgeleverd en wordt in 2019 gecontinueerd. Ook verstrekken we conform de jaarlijkse cyclus informatie aan externe stakeholders. Te denken valt aan de banken, de account en het zorgkantoor.

Risicomanagement
Bestuur en management benoemen de volgende risico’s voor de komende jaren. Twee keer per jaar worden deze geëvalueerd in het managementteam en het staat minimaal 1x per jaar op de agenda van de Raad van Toezicht.

In willekeurige volgorde:

 • 1. Risico op de continuïteit van de kernprocessen. Het voldoende afhechten van besluitvorming heeft continue aandacht nodig. Stapeling van doelstellingen en prioritering. Het kwaliteitskader is hierin een belangrijk hulpmiddel.
 • 2. Risico van de continuïteit van de exploitatie/geldstromen. Hoe bewegen markt en zorgverzekeraar? Welke invloed heeft de zorginkoop? Hoe kunnen we blijven voldoen aan de vraag en wat betekent het wanneer wij, gezien de overvolle wachtlijsten, vaak mensen teleur te stellen? Wat doet het imago van de sector voor De Vijverhof?
 • 3. Risico van het onvoldoende borgen van de afspraken
 • 4. Risico van de continuïteit van spankracht, draagkracht en werkdruk voor alle individuele medewerkers en de diverse teams. Wordt er voldoende gelachen en is er positieve energie zijn o.a. belangrijke signalen.
 • 5. Risico van de continuïteit van de kwaliteit c.q. kwetsbaarheid van een kleinere organisatie. Zijn wij voldoende geëquipeerd, kunnen wij de dingen goed blijven doen.
 • 6. Is er voldoende gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt en kan De Vijverhof deze blijven aantrekken en boeien?

5.6 Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise

Het beschikken over voldoende expertise binnen een organisatie is cruciaal voor het op de juiste manier invulling kunnen geven aan de doelstellingen van de organisatie. Het in verbinding staat met elkaar en ophalen van de juiste informatie is van belang. Naast de open cultuur is de samenwerking in de lijn en tussen de disciplines noodzakelijk. Binnen De Vijverhof zijn verschillende overlegvormen welke bewerkstelligen dat de gevraagde expertise wordt ingezet op de plekken waar noodzakelijk. Jaarlijks is er minstens tweemaal over met de behandeldienst inzake kwaliteit en continuïteit.

De Vijverhof had in 2018 het voornemen om een Verpleegkundige/verzorgende adviesraad (VAR) op te richten. Na heroverweging is er besloten dit met nog 2 jaar uit te stellen. Aankomende jaar zal er eerst aandacht zijn voor de verschuiving van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Belangrijke doelstelling is de verantwoordelijkheden leggen op plekken binnen de organisatie waar ze horen en het beste tot hun recht komen. Het gebruik maken van de kennis, kunde en interesse van onze medewerkers. Daarnaast vinden wij het van groot belang om de functie binnen de ouderzorg uitdagend en interessant te maken voor onze medewerkers. Begin 2019 zal dit proces verder vorm krijgen.

De Vijverhof heeft sinds 2016 een ethische commissie. Naast een lid van de Raad van Toezicht, vanuit de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de geestelijk verzorger, een specialist ouderengeneeskunde, lid van cliëntenraad nemen hier een aantal medewerkers uit de zorg aan deel, onder begeleiding van een externe ethicus. Ethische onderwerpen komen hierin ter sprake waar zowel de medewerker als de gehele organisatie zijn voordeel mee doet. In 2019 hebben we ook aandacht voor verdere deskundigheidsbevordering van onze eigen medewerkers op het gebied van ethisch handelen.