Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Gebruik van informatie

8.1 Verzamelen en delen van informatie (tevredenheidswaarderingen)

De Vijverhof organiseert jaarlijks een waarderingsonderzoek onder inwoners om continue verbetering van de inwonerszorg mogelijk te maken. De afgelopen jaren is De Vijverhof uitermate goed beoordeeld door onze inwoners. De intramurale inwoners beoordeelde De Vijverhof maar liefst met een 8.2. In de thuiszorg werd een NPS score van 57 behaald. Scores waar wij zeer trots op zijn toch blijven wij jaarlijks verbeteringen treffen aan de hand van de uitkomsten. Deze worden onder andere net zoals dit jaar verwerkt in het kwaliteitsjaarplan. Acties welke op korte termijn aandacht verdienen worden uiteraard in een eerder stadium opgepakt.

In het 2e kwartaal van 2019 zal het eerstvolgende cliënttevredenheidsonderzoek plaatsvinden. In de voorgaande jaren hebben Zorgkaartnederland en Facit dit voor De Vijverhof gedaan. In 2019 zal opnieuw bekeken worden op welke manier hier invullen aan wordt gegeven. Hiertoe voert een gecertificeerde onafhankelijke instelling jaarlijks een onderzoek “inwonerstevredenheid” uit, waarin de tevredenheid van de inwoners wordt gemeten. Het eindverslag wordt ter beschikking gesteld en toegelicht aan De Vijverhof. Tevens wordt met de instelling gesproken over de wijze waarop inwoners en medewerkers op de hoogte gesteld kunnen worden van de uitkomsten van het onderzoek en wordt er gesproken over de eerste aanzet van een plan van aanpak. In het onderzoek wordt de tevredenheid van inwoners onder andere gemeten op de aspecten voorbereiding en start van de zorgverlening, verblijf, maaltijdvoorziening, dagbesteding/activiteiten, zorg/medische dienstverlening, contactpersoon van de inwoner en een aantal toegevoegde vragen welke intern worden afgestemd.

Het rapport wordt ter informatie voorgelegd aan de cliëntenraad en gepubliceerd op de website van De Vijverhof. Naast het periodieke onderzoek worden inwoners tevens uitgenodigd om eventuele verbeterwensen te uiten bij medewerkers dan wel bij de vertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie. Daarnaast zijn wij via zorgkaartnederland.nl continue op zoek naar ervaringen van mensen die meehelpen te verbeteren waar nodig. Inwoners krijgen hier promotiemateriaal voor en ook zal bij mondelingen gedeelde ervaringen gevraagd worden dit te publiceren op Zorgkaartnederland.

8.2 Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen

Voor alle zaken omtrent zorgverlening wordt de informatie binnen De Vijverhof binnen twee systemen vastgelegd. Als cliëntendossier maken wij gebruik van Nedap. De wijkverpleging maakt daarbij gebruik van het zorg-classificatiesysteem Omaha (is onderdeel van Nedap). Het cliëntendossier wordt deels uitgedraaid en toegevoegd aan het papieren inwonerdossier, voor zover noodzakelijk (als back-up bij netwerkstoring) om het op elk moment paraat te hebben.

Op het gebied van procedures, protocollen en beleid is dit SharePoint. Hierin zijn alle zaken omtrent ons kwaliteitssysteem Prezo opgeslagen. Tevens zijn alle documenten ook buiten het kwaliteitssysteem maar noodzakelijk voor dagelijks uitvoering van de taken beschikbaar voor alle medewerkers. In 2018 is Sharepoint door middel van een werkgroep opnieuw opgebouwd en ingedeeld. Na live gang zijn medewerkers op de werkvloer geïnstrueerd op werkwijze en gebruik.

De Vijverhof en de AVG
Iedereen heeft recht op privacy. Daarom geldt sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat welke privacyrechten iedereen heeft en welke verantwoordelijkheden organisaties hebben als het gaat om de privacy van betrokkenen. Ook binnen De Vijverhof doen we er alles aan om persoonsgegevens te beschermen.

Binnen De Vijverhof is inmiddels een functionaris gegevensbescherming (FG’er) aangesteld. In nauwe samenwerking met een professioneel bedrijf is het vereiste raamwerk opgezet, bestaande uit een eigen verwerksovereenkomst en over een verwerkingsregister hetgeen door de FG’er beheerd wordt. In het kader van bewustwording binnen de organisatie zijn middels een aantal bijeenkomsten alle medewerkers van deze wet-/regelgeving en onze werkwijze hierin op de hoogte gesteld.

8.3 Openbaarheid en transparantie (o.a. kwaliteitsjaarverslag)

De jaarlijkse kwaliteitsverslagen worden naast aanlevering aan onze diverse stakeholders en de Openbare Database van Zorginstituut Nederland ook gepubliceerd op de website van De Vijverhof.