Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

Gebruik van hulpbronnen

Duurzaamheid
De zorgsector blijft ver achter als het gaat om duurzaamheid. Mensen denken niet snel aan duurzaamheid als ze over zorg nadenken. Toch zijn er nog veel stappen te zetten in de gezondheidszorg denk aan uiteenlopende zaken als tegengaan van verspilling, omgaan met medisch afval, duurzame voeding etc. Met duurzame ontwikkelingen willen we aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In 2018 zijn er aanvragen gedaan voor zonnepalen die helaas zijn afgewezen. Eind 2018 is de aanvraag alsnog ingediend voor een “nieuwe ronde”. Ook zal wederom in 2019 gekeken worden waar verbeterslagen te maken zijn op het gebied van duurzaamheid. Er wordt hiervoor een werkgroep duurzaamheid opgericht bestaande uit diverse disciplines. Zie de verbeterparagraaf. 

7.1 De gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving wordt in dit plan beschreven in het hoofdstuk profiel van de organisatie. De renovatie van de appartementen in de Leeuwerik en Nachtegaal gaan ook in het jaar 2019 door. Per mutatie worden de appartementen opgeknapt naar de nieuwe standaarden. 

7.2 Technologische hulpbronnen

Wij realiseren ons dat technische hulpbronnen van cruciaal belang zijn ter ondersteuning van de teams en overige medewerkers in het bieden van goede zorg. Om te kunnen voorzien in vraagstukken op dit gebied zijn er diverse contracten afgesloten met externe partijen. Onder ander een contract met ICT partij Handson welke 24/7 ondersteuning biedt bij ICT vraagstukken.

Zoals beschreven in 1.5 wordt er sinds 2017 gewerkt met de multisensor (vorm van domotica). Deze wordt ingezet als communicatiemiddel om de juiste zorg te leveren op het moment dat er daadwerkelijk een zorgvraag is.

Op de afdelingen zijn meerdere apparaten aanwezig welke welzijns verhogend zijn voor onze inwoners. Zo beschikt De Vijverhof over een tovertafel en een snoezelruimte met sanitaire voorzieningen.

In 2019 zal er opnieuw gekeken worden naar de inzet en mogelijkheden van ONS. In 2013 is ervoor gekozen met dit systeem te werken echter gaan de mogelijkheden zeer snel en is het belangrijk vernieuwing en verbetering te blijven volgen en zo mogelijk door te voeren. Zie de verbeterparagraaf.

SDB planningssysteem
In 2018 is er gekozen voor een ander roosterpakket voor De Vijverhof. Deze geeft aan wat de kaders zijn qua bezetting echter geeft de medewerkers een grote mate van invloed en sturing op het eigen rooster. Het is een digitaal systeem welke werkt middels een app op de telefoon. Verder uitrol en invulling van het systeem zal begin 2019 volgen.

7.3 Materialen en hulpmiddelen

Het is van groot belang om die materialen en hulpmiddelen in te zetten zodat inwoners optimaal gebruik kunnen maken van diverse hulpmiddelen. Dit geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers. Hulpmiddelen zijn in onderhoud bij de organisatie United Care welke jaarlijks een controle uitvoert. De Manager Zorg en Teamleiders zijn aanspreekpunt voor vragen rondom alle hulpmiddelen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het vaststellen van de behoeften en het faciliteren van deze materialen en hulpmiddelen.

Vervoer
Al meerdere jaren is er een wens voor een eigen Vijverhof rolstoelbus. Niet alle wensen van onze inwoners zijn waar te maken in of rondom De Vijverhof. Tot op heden zijn wij dan ook altijd afhankelijk geweest van externe bedrijven voor vervoer wat de uitvoer van de wensen complexer maakt. Een eigen Vijverhof bus zal hier een groot verschil in maken en maakt het een stuk eenvoudiger om inwoners (ongepland) mee te nemen op bezoek naar o.a. wensen n.a.v. het verleden (indien noodzakelijk in een rolstoel). Zie de verbeterparagraaf voor verder uitwerking. Zie de verbeterparagraaf.

7.4 Facilitaire zaken

Binnen De Vijverhof zijn er diverse facilitaire zaken zoals een receptie, een eigen keuken, kapper, de brasserie, vitaal studio en een trefpunt. Al deze faciliteiten bieden een extra service aan de inwoners van de Vijverhof. In de keuken worden dagelijks 450 verse maaltijden bereid afgestemd op de wensen van onze inwoners. De brasserie wordt dagelijks bezocht door inwoners en mensen uit de buurt. De brasserie wordt ondersteund door de keuken en gerund door vrijwilligers en een van de medewerkers van de Pameijer. Onze receptie is doordeweeks aanwezig van 7.30 tot 21.00 uur en in het weekend van 8.00 tot 21.00 uur om iedereen met vragen te woord te kunnen staan of door te verwijzen.

BHV/RIE en Calamiteitenplan
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers. Binnen De Vijverhof valt actualisatie en evaluatie van de RI&E onder de functionele verantwoordelijkheid van de manager zorg en manager facilitair. Echter voor de uitvoering heeft iedereen binnen de organisatie verantwoordelijkheid. Eind 2018 wordt de RI&E opnieuw geactualiseerd waaruit mogelijke verbeteracties komen welke in 2019 worden uitgevoerd.

Private activiteiten
De terugtredende overheid en de wijzigingen rondom de tarieven geven steeds meer redenen en natuurlijk ook kansen om kritisch te zijn in de uitgaven maar ook ondernemend te zijn richting de inkomsten. Door de positie als bruisend centrum in de wijk liggen hier voor De Vijverhof zeker mogelijkheden. Blijvende doelstelling is om ondernemerschap te ontwikkelen en kansen aan te boren om activiteiten te ontplooien en in de markt te zetten die geld opleveren. Hierdoor worden wij minder afhankelijk van derden.

Management assistent
De Vijverhof heeft een kleine overhead waardoor het overgrote deel van de inkomsten direct ingezet kunnen worden voor het primaire proces voor onze inwoners. Echter blijkt de afgelopen jaren dat de belasting voor de overhead steeds groter wordt en de druk te hoog komt te liggen waardoor borging van de continuïteit in de knel komt. Middels de extra gelden wordt er eind 2018 een management assistente aangenomen om de druk te verlichting. Binnen deze functie zal voornamelijk administratieve ondersteuning geboden worden op het gebied van notuleren en organiseren. Daarnaast biedt het direct een professionaliseringslag op het gebied van vastleggen van gespreksvoering en afspraken binnen de organisatie. Een taak welke nu onderbelicht is binnen de organisatie. Zie de verbeterparagraaf.

7.5 Financiën en administratieve organisatie

Binnen de organisatie is een aparte afdeling welke zich dagelijks bezig houdt met zowel de financiële als cliënten administratie. Voorafgaand aan het jaar wordt er gezamenlijk (MT, leidinggevende, OR, CR en RVT) een begroting opgesteld met daarin alle opgestelde doelen voor het komende jaar. Bij financiën richten we ons op een formatieve uitbreiding van 0,5 FT.

Binnen de Vijverhof wordt continue gestreefd naar een optimale bedrijfsvoering. Hiertoe is het van belang om te beschikken over actuele en onderling goed op elkaar afgestemde werkapplicaties. De Financiële Administratie werkt met Exact Online en met Informant. De Cliëntenadministratie beschikt evenals de zorg gerelateerde afdelingen over het bronsysteem Nedap / ONS. Het Facilitair bedrijf binnen de Vijverhof maakt evenals de woonconsulent gebruik van het systeem Ultimo.

Zorgbemiddeling
De taken van de zorgbemiddeling worden vaak onderschat maar zijn groot belang voor zowel de inwoners als de organisatie. Zij hebben de eerste contacten met mogelijk geïnteresseerden en zijn daardoor het boegbeeld van de organisatie. Alle aanmeldingen en contacten met externen verlopen in eerste instantie via zorgbemiddeling. Hebben zorgvragers interesse, komen ze eerst in contact met zorgbemiddeling welke de essentiële afstemming op zich neemt. Inventariseren van de zorgbehoefte, is dat mogelijk binnen de organisatie, informatievoorziening etc. Binnen De Vijverhof werken twee parttime medewerkers waardoor het gezien de groei van het afgelopen jaar wenselijk is op hier op uit te breiden. Een deel van het kwaliteitsbudget zal hier dan ook voor gebruikt worden. We richten ons op een uitbreiding van 0,9 fte om zodoende de zorgbemiddeling van onze inwoners verder te optimaliseren. Zie de verbeterparagraaf.

7.6 De professionele relaties en samenwerkings-overeenkomsten

De Vijverhof kent tal van samenwerkingsvormen die vastgelegd zijn in overeenkomsten. De belangrijkste hierin op een rij in willekeurige volgorde;

  • Pameijer: Samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van mensen met een beperking. Tal van werkzaamheden worden door hen opgepakt en een prachtige werkvoorziening is hier ontstaan.
  • Comeniuscollege: Samenwerkingsovereenkomst met dit vak college voor de inzet en opleiding van jonge mensen op het gebied zorg en welzijn.
  • IJssellandziekenhuis: Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van het leveren van medicatie.
  • Zellingen: Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van het leveren van de behandelfunctie in het verpleeghuis en in de eerste lijn.
  • Tandarts Vitadent: Samenwerkingsovereenkomst in het leveren van mondzorg
  • Gemeente Capelle aan den IJssel: Samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van tal van diensten voor huishoudelijke zorg, welzijn en ontmoeting voor mensen met en zonder indicatie. Ook in het leveren van maaltijden werken wij nauw samen.
  • Klachtencommissie Rijnmond: Samenwerkingsovereenkomst met tal van aanbieders om mensen de gelegenheid te geven een onafhankelijke klacht in te dienen.

De Vijverhof heeft een kring van bedrijven ingehuurd voor het leveren van tal van diensten waar ICT en communicatie voorbeelden van zijn. Toeleveranciers die ons helpen de maatschappelijke functies waar te maken.