Waarden, visie, missie

Zorgvisie

De Vijverhof streeft naar het verlenen van ouderenzorg (intramuraal en extramuraal) met een eigen gezicht, herkenbaar voor iedereen. Hierbij richt de zorgverlening zich op de zorgvrager in zijn totale menszijn (holistische benadering). Dit betekent dat de instelling niet alleen aandacht schenkt aan de lichamelijke aspecten van een ‘inwoner’, maar dat ook aandacht wordt geschonken aan de psychische en sociale aspecten. Uiteraard naar behoefte van de inwoner en binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Aan de reeds genoemde dimensies kan vanuit onze gebondenheid aan onze identiteit nog een vierde dimensie worden toegevoegd namelijk levensbeschouwelijke of spirituele zorg.

Naast ruimte voor geestelijke zorg naar individuele behoefte afgestemd komt deze visie vooral tot uiting in de opvatting dat alle zorg aan inwoners menswaardig moet zijn. Goede zorg kan dan gericht zijn op verlichting van het lijden en voorbereiding op het sterven.

Uitgangspunten bij de zorgverlening van De Vijverhof zijn als volgt:

  • 1. Elke inwoner wordt als individu gezien en is, zolang als mogelijk verantwoordelijk voor de eigen totale gezondheid, waarbij hij/zij zoveel als mogelijk zijn/haar zelfstandigheid behoudt. 
  • 2. Op aspecten waar de zelfstandigheid van de inwoner onvoldoende functioneert wordt de mate van zorgverlening, rekening houdend met de mantelzorg, zorgvuldig afgestemd. Dit kan dan zijn ondersteunende, aanvullende of overnemende zorgverlening. 
  • 3. De lichamelijke zorg richt zich op het stimuleren van de zelfstandigheid en het geven van zorg op maat waar nodig.
  • 4. De psychische zorg richt zich op het creëren van een omgeving waarin de inwoner zichzelf kan blijven en zich optimaal kan welbevinden.
  • 5. De sociale zorg richt zich op het creëren van een omgeving waarin de inwoner zijn eigen sociaal netwerk in stand kan houden met behoud van eventuele mantelzorg en met behulp van stimulering van de medewerkenden.

Kernwaarden

De Vijverhof heeft haar kernwaarden opgesteld die heel belangrijk en de basis zijn in het uitdragen van onze normen en waarden. De mission statement is als volgt geformuleerd:

De Vijverhof, een herkenbaar en respectvol thuis. Persoonlijk, betrokken en deskundig.

Missie

De kernwaarden dagen uit, boeien, vragen en geven weer hoe wij naar inwoners en bezoekers kijken. Ieder persoon is uniek. We benaderen iedereen met respect. We zijn persoonlijk betrokken bij inwoners met en zonder indicatie. 

Professionaliteit is het sleutelwoord in de omgang met onze inwoners. Zij krijgen de kennis en deskundigheid die noodzakelijk zijn.
Geen dure woorden maar gewoon zoals het is. Geen woorden maar daden. Mensen ontmoeten mensen. De vraag van de inwoner is leidend in het handelen van iedereen die bij De Vijverhof betrokken is. Betaalde medewerkers en/of onbetaalde medewerkers.

We zijn herkenbaar in onze houding

We zijn herkenbaar in onze houding, in ons handelen en in onze zorg- en dienstverlening. We zijn blij wanneer onze inwoners blij zijn voor De Vijverhof gekozen te hebben.

De identiteit van De Vijverhof vindt haar bron in het Protestants Christelijk geloof. Vanuit deze identiteit wordt zorg verleend aan de inwoners. De pijlers van waaruit wordt gewoond en gewerkt, zijn ontzag voor God en liefde voor de naaste.

In het zorg- en dienstverleningsproces staat het hele mens-zijn van de inwoner centraal. Dit betekent dat er persoonlijk en betrokken ondersteuning geboden wordt aan lichaam, geest, levensbeschouwing en sociaal functioneren van de inwoner. De Vijverhof streeft er naar dat de getoonde bewogenheid met het kwetsbare leven ertoe leidt dat de inwoners zich in de Vijverhof thuis voelen.

De Vijverhof is een organisatie die deel uitmaakt van de samenleving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met anderen o.a. verenigingen, organisaties, kerken en kerkelijk werkers. Solidair met wie het nodig heeft, gebruik makend van de sociale cohesie. Normen en waarden die De Vijverhof niet oplegt, maar die zichtbaar worden in wat we doen en wie we zijn. Als zorgaanbieder en als werkgever.